Friday, February 13, 2009

免费的反病毒保护 中国反 反老化 中国反 反情人节 反选择 反妇女 反病毒评级 反垄断 反病毒评语 反情人节 反病毒 十大反病毒 反希拉里 nerd反 反空 反病毒免费 反动向 反机构 反产品 德国反 反落后 CA反间谍软件 反点对点 抗水稻 抗法 广告反病毒 反病毒和间谍软件 反间谍软件删除 awola反间谍软件 反间谍软件免费 反间谍软件程序 反间谍软件的主 zinaps反间谍软件 ewido反间谍软件 反间谍软件程序 反日志 反氦
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:46 شماره پست: 472
防病毒 大熊猫反 反 反间谍软件 avast反 反布什 反过分甜的池 反病毒 熊猫防病毒 反篡改 反资本主义 反先验论 反广告 反恶意软件 反病毒下载 反间谍 最好的反病毒 反烟草 反吸烟 反木马 反poleez 反depresents 防反 反inflammitory 防垃圾邮件 反ç 反米 反persperant 反d 反形式 反inflamitory 反é 即防病毒 反日本 反艺术 反病毒组件 CA反病毒 反朝 2008年防病毒 超级反病毒 赢得反病毒 克魔岛反病毒 反virius 窗户防病毒 XP的反病毒 反抗皱霜 打击反病毒 反病毒XP的2008年 反病毒亲 反私刑 反眉穿孔 反通婚 反病毒2009年 反病毒为Vista 谷歌反病毒 服务器反病毒 Vista的反病毒 反了 反slapp 亚洲反 反抓住 反屏 反depresants 反气 Linux的反病毒 反绿 反爱 反音乐 顶端反病毒 反语义 抗黑 反溜溜 反病毒软件 反闪米特人 反高潮 反白 反消费 抗头皮屑洗发精 反健身房 反史密斯 反学校 反病毒在线 最好的反病毒 开源反病毒 反病毒免费 美国反 母亲的反 计算机反病毒工具 反病毒下载 反气候 反克里斯特 计算机反病毒 反机构 反病毒软件下载 反民俗 反病毒审查 反病毒软件 反病毒程序 反研究 反技术 反病毒保护 反英雄 反动机 计算机反病毒软件 反病毒扫描器 反爱尔兰 反情人节礼物 反病毒扫描 反新娘 免费的反病毒扫描 免费的反病毒下载 Vista的反落后 免费的反病毒保护 中国反 反老化 中国反 反情人节 反选择 反妇女 反病毒评级 反垄断 反病毒评语 反情人节 反病毒 十大反病毒 反希拉里 nerd反 反空 反病毒免费 反动向 反机构 反产品 德国反 反落后 CA反间谍软件 反点对点 抗水稻 抗法 广告反病毒 反病毒和间谍软件 反间谍软件删除 awola反间谍软件 反间谍软件免费 反间谍软件程序 反间谍软件的主 zinaps反间谍软件 ewido反间谍软件 反间谍软件程序 反日志 反氦
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:48 شماره پست: 473
farsilearning farsilearn farsifarsi translationpersian farsifarsi languagefarsi dictionaryfarsi englishfarsi wordsfarsi keyboardfarsi translatorfarsi to english dictionaryfarsi english dictionaryfarsi translateenglish to farsifarsi onlinefarsi phrasesmaryam farsibabylon farsipashto farsifarsi darifarsi sazfarsi urdufarsi dictioneryfarsi wordfarsi lessonsfarsi to farsi dictionaryiranian farsiarabic farsifarsi fontlanguages farsifarsi mp3farsi fontsfarsi english translationiran farsifarsi sitefarsi cdfree farsi translationeasy farsifarsi nevisgoogel farsiafghanistan farsifarsi language programdic farsifree farsi to english translationfarsi dictionary comfarsi translation onlineonline farsi translatorirani farsiali farsifarsi sitesfunny farsitype farsienglish to farsi translatortranslation farsi to englishtranslate english to farsifarsi translationsfarsi frenchfarsi dictionary onlinekos farsifarsi negarfarsi namesfarsi net comfarsi to farsifarsi comfarsi computerfarsi datefarsi dictuneryfarsi emailfarsi mapfarsi netfarsi numberfarsi orgfarsi searchnew farsiworld farsiwww farsifree download farsiketab farsifarsi historyfarsi webfarsi websitefarsi forumfarsi dvdmark farsifarsi bookpersian or farsigoogle farsidefine farsihistory of farsifarsi definitionfarsi pdffarsi flashfarsi videofarsi moviesfun in farsifarsi programfarsi testmovies in farsilinux farsifarsi jokefarsi tubemom in farsifarsi peoplemaral farsifarsi new yorkcollege farsidehkhoda farsi schoolzaban farsipinglish to farsiengelish to farsidownload farsi sazfarsi dictunarypersian farsi languagelearn persian farsifarsi and dariwho speaks farsifarsi dectionarydictionari farsifarsi downloadkhayyam in farsienglish persian farsipersian farsi dictionarykhayyam farsiyoutube farsifarsi dcfarsi dictionryfarsi jokarabic or farsiopen world farsifarsi writingprincess in farsifarsi wikishere farsilanguage of farsithe farsi languagewriting in farsinatalie farsifarsi language inuncle in farsiwww farsi dictionaryfarsi dictionary downloadlearn farsi languagearabic to farsifarsi and arabicfarsi vs arabicfarsi and english dictionarycount in farsidifference between arabic and farsilearn farsi in
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:48 شماره پست: 474
波斯语 学习波斯语 学习波斯语 波斯语翻译 波斯波斯语 波斯语 波斯语词典 波斯语英文 波斯语词 波斯语键盘 波斯语翻译 波斯语英语词典 波斯语英语词典 波斯语翻译 英语译成波斯语 波斯语在线 波斯语短语 里亚姆波斯语 巴比伦波斯语 普什图语波斯语 波斯语作者 波斯语saz 波斯语乌尔都语 波斯语dictionery 波斯语词 波斯语的教训 波斯语波斯语词典 伊朗波斯语 阿拉伯语波斯语 波斯语字体 语言波斯语 波斯语的MP3 波斯语字体 波斯语英文翻译 伊朗波斯语 波斯语网站 波斯语的CD 免费的波斯语翻译 容易波斯语 波斯语尼维斯 googel波斯语 阿富汗波斯语 波斯语节目 弥漫性血管内凝血波斯语 免费的波斯语英文翻译 波斯语词典的COM 波斯语翻译在线 在线波斯语翻译 伊拉尼波斯语 阿里波斯语 波斯语网站 有趣的波斯语 类型波斯语 英语译成波斯语翻译 波斯语翻译英文 英语翻译波斯语 波斯语翻译 波斯语法国 波斯语词典在线 科斯波斯语 波斯语negar 波斯语名字 波斯语净的COM 波斯语波斯语 波斯语的COM 波斯语计算机 波斯语日期 波斯语dictunery 波斯语的电子邮件 波斯语地图 波斯语净 一些波斯语 波斯语有机 波斯语搜索 新波斯语 世界波斯语 波斯语的www 免费下载波斯语 ketab波斯语 波斯历史 波斯语网站 波斯语网站 波斯语论坛 波斯语的DVD 纪念波斯语 波斯语书 波斯湾或波斯语 谷歌波斯语 确定波斯语 历史上的波斯语 波斯语的定义 波斯语PDF格式 波斯语闪光 波斯语视频 波斯语电影 在波斯语中乐趣 波斯语节目 波斯语测试 在波斯语中的电影 Linux的波斯语 波斯语笑话 波斯语管 妈妈在波斯语 波斯语人 马拉尔波斯语 波斯语纽约 大学波斯语 学校dehkhoda波斯语 zaban波斯语 pinglish以波斯语 engelish以波斯语 下载波斯语saz 波斯语dictunary 波斯波斯语 学习波斯语波斯语 波斯语和作者 谁讲波斯语 波斯语dectionary dictionari波斯语 波斯语下载 在波斯语中海亚姆 英语波斯语波斯语 波斯波斯语词典 海亚姆波斯语 YouTube的波斯语 波斯语直流 波斯语dictionry 波斯语jok 阿拉伯语或波斯语 开放的世界波斯语 波斯语书写 在波斯语中公主 波斯语维基 希尔波斯语 语言波斯语 在波斯语 在波斯语书写 纳塔莉波斯语 在波斯语 在波斯语中叔叔 波斯语词典的www 波斯语词典下载 学习波斯语 阿拉伯语波斯语 波斯语和阿拉伯语 波斯语与阿拉伯语 波斯语和英语词典 在波斯语中伯爵 区别阿拉伯语和波斯语 在学习波斯语
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:50 شماره پست: 475
persianpersian dictionaryfree dictionary farsipersian languagelearning persianlearn persianfree persian english dictionarypersian wordsfarsi english free dictionarypersian to englishenglish to persian dictionarypersian musicfarsi translator freenastalighfarsi language dictionaryeasypersianpersian translation freepersian translationfarsi language cdpersian to english translationdictionary english persianiranianfree english persian dictionary downloadtranslator farsi englishpersian to english translatoriraniirantehranpersian english electronic dictionaryفارسيarabiconline english persian dictionarytaktazpersionfarsi cdspersian jokesurduefa400tmusictranslation of farsipersian translatornazaninfarhangnegariraniansfarhadalirezahosseinfarsi electronic translatorpersian translators
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:51 شماره پست: 476
波斯语波斯语词典免费波斯语词典波斯语学习波斯语学习波斯语免费波斯英语词典波斯话波斯语词典免费英语波斯英语英语译成波斯语词典波斯音乐免费的波斯语翻译nastaligh 波斯语词典easypersian 波斯语翻译免费波斯语翻译波斯语的CD 波斯译成英语翻译英语波斯语词典伊朗免费英语波斯语词典下载波斯语翻译英文波斯译成英语译员伊拉尼伊朗德黑兰波斯英语电子词典فارسي 阿拉伯语网上英语波斯语词典taktaz persion 波斯语光盘波斯的笑话乌尔都语efa400t 音乐波斯语翻译波斯语翻译nazanin 法尔杭negar 伊朗人法哈德阿里礼侯赛因电子翻译波斯语波斯语翻译
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:51 شماره پست: 477
سکسی
سکسی
سکسی
سکسی
سکسی
سکسی
سکسی
نوشته شده در سه شنبه پنجم آذر 1387 ساعت 5:25 شماره پست: 478
عكسهاس سكسي خفن از همه جا
تبلیغات دوستان

Sunday، November 23، 2008
داستان سکسی من و زهرا
آقا چندي قبل با يه كوني حال كردم كه نگو ونپرس پدر سگ خيلي ناز و اهل حال بود.قضيه از اين قراره كه تو محله مون يه بيوه زني هست به اسم زهرا البته اينكه ميگم بيوه زن نه اونكه تصور كنيد سنش زياده چون 27 سال بيشتر نداره اما چون كلاً يه زن حشري بوده و اينطور كه ميگن به پسرعموي شوهرش خيلي حال ميداده و حتي شوهرش معتقده كه بچه دومشون كه يه پسر 4 الي 5 ساله است بايد بچه پسرعموش باشه چون بينهايت شبيه پسرعموشه و بنابراظهارات بچه اول زنه كه يه دختر بچه 12 ساله است زهرا بيشتر مواقع شبها تو چاي شوهرش قرص مي انداخته و بعد پسرعموي شوهرش مي اومده اونجا و يه حال درست و حسابي با زهرا ميكرده بعد كه مسئله ديگه عموميت پيدا ميكنه زهرا به چندتا ديگه از بچه هاي محل حال ميده و اين مطلب اونقد آشكار ميشه كه رضا شوهر زهرا ناچار ميشه زهرا رو طلاقش بده ( اين مسئله هم ناگفته نمونه كه بنابر اظهار هركسي كه زهرا رو كرده زهرا عاشق شبكه اسپايس پلاتينيومه و خيلي طالب اينه كه هركسيكه مي كندش آبشو تو دهنش بريزه ).چند روز قبل خانمم با مادرش و تعدادي از زنهاي اهل محل براي مدت 2 روز به يه سفر زيارتي رفتند و من هم از فرصت نهايت استفاده رو كردم و از اونجائيكه الان حدود 2 ساله كه يه سوراخ كون درست و حسابي نكردم ( چون زنم بهم كون نميده ) رفتم تو كار زهرا و شب آوردمش خونه اونقده حال داد كه نگو و نپرس.يه شب تا صبح كه باهاش بودم بيشتر از شش هفت بار آبم ريخت.قبل از هر كاري طبق روال معمول خودم يه دامن تنگ و استرچ تنش كردم و شروع كردم به ليسيدن كونش از روي دامن حسابي كه ليسيدمش سر آخر جلوم دراز كشيد و يه كمي كونشو قنبل كردو منم آبمو ريختم رو دامنش.بعد از 20 دقيقه كه با پسته و ميوه جات خودمونو تقويت كرديم نوبت رسيد به لخت كردنش.جاتون خالي هر تيكه از لباسشو كه در ميآوردم همون جاشو مي بوسيدم و مي ليسيدم از گردنش و پستوناش گرفته تا نافش و دورادور كسشو و دولپ كونش رونهاي سفيدش و ... بعدش هم نوبت رسيد به كردن كسش كه از گرما درست مثل كوره نونوايي شده بود. كسشو تو حالتهاي مختلف كردم از پايين و از بالا و از رو شكم و در حالت قنبلي و ... اونقد كسش با حال بود كه كلي آب ازم رفت اصلاً نميدونم اينهمه آب كجا ذخيره شده بود.بعداز يه كس كردن حسابي نشستيم و با آبجو و پسته و چيپس خودمونو تقويت كرديم.بعداز خوردن آبجو سر هر دوتا مون حسابي گرم شده بود و چون وقت لذتبخش ترين قسمتش بود اول بردمش تو حموم و حسابي داخل سوراخ كونشو تميز كردم حتي چندباري هم كيرمو تا ته كردم تو كونشو و درآوردم ( چون سر كير حالت چنگك فرم داره و موقع بيرون كشيدنش هرچي آت و آشغال تو سوراخ كون باشه ميكشه بيرون ) بعداز مرحله تميز كردن داخل سوراخ كونش آوردمش تو اطاق و با هم رفتيم رو تختخواب من دراز كشيدم و بهش گفتم بشينه رو دهنم نميدونيد چه هيجاني داشت وقتي ميديدم لحظه به لحظه سوراخ كونش داره به دهنم نزديك ميشه.بالاخره نشست رو دهنم و منم يه ليس حسابي و جانانه به سوراخش زدم بعد همونطور كه رو دهنم نشسته بود با دست يواش يواش بسمت كيرم متمايلش كردم و بهش فهموندم كه بحالت 69 انگليسي واسم ساك بزنه منم لبامو دورادور سوراخ كونش حلقه كردم و شروع كردم به لب گرفتن از سوراخ كونش درست مثل لب گرفتن از لباش ( اين قسمت لب گرفتن از كونو خيلي دوست دارم نميدونيد الان كه دارم اين متنو مينويسم يه دستم به كيرمه و با يه دستم دارم تايپ ميكنم ) همونطوريكه قبلاً باهاش طي كرده بودم ازش خواستم درحاليكه از كونش لب مي گيرم تو دهنم بگوزه ( اينكار خيلي حال ميده و منم اينكارو از دوستم ياد گرفتم و الان تقريباً روزي نيست كه زنم واسم اينكارو نكنه ) بگذريم زهرا يه ذره يه خودش فشار آورد و لبه هاي سوراخ كونش تو دهنم برجسته شد در اينموقع شهوت سراپاي وجودمو گرفته بود و از شدت هيجان نفسم بالا نمي اومد بعد يه گوز گنده و جانانه تو دهنم داد و از شدت شهوت درست همزمان با گوزيدنش آبم ريخت تو دهنش پدر سگ جنده يه طوري با آبم تو دهنش بازي ميكرد و اونو بيرون ميريخت و دوباره ميخوردش كه انگار سالهاي ساله كه هنرپيشه فيلمهاي سوپره منم كه اينطوري ديدمش بهش گفتم اگه بذاره ازش فيلم بگيرم حاضرم 50 تومن به دستمزدش اضافه كنم اما هركاري كردم قبول نكرد كه نكرد. بعداز يه وقفه طولاني و تقويت حسابي رفتم تو كار كونش بايد اعتراف بكنم كه كردن سوراخ كونش براحتي وقتيكه تو حموم ميكردمش نبود واسه همين مجبور شدم از يه كم روغن مايع كمك بگيرم و بعدش هم يه كون جانانه بكنم بايد اعتراف بكنم با وجوديكه دور كونش زياد بزرگ نيست ( حدوداً ) بايد 95 تا 98 سانت باشه اما به اندازه يه كون 120 سانتي بمن شهوت داده بود و خلاصه تا خود صبح چندبار آبمو تو سوراخ كونش ريختم و بعد ازش مي خواستم كه آبمو از كونش پس بزنه اما فقط دفعه اول اينكارو تونست بكنه چون در دفعات بعدي اونقدر ضعيف شده بودم كه با هر بار كردن 2تا3 قطره بيشتر از كيرم آب نمي اومد.سرآخر هم موقع حساب كردن يه 5 تومن بيشتر از اوني كه باهاش طي كرده بودم بهش دادم تا ازم راضي باشه و واسه دفعه بعد ديگه باهاش هيچ مشكلي نداشته باشم بعدش هم صبح زود فرستادمش بره خونه شون
ارسال شده توسط دوست باوفا در 11:33 AM 0 نظرات
پیامهای قدیمی تر اشتراک در: پیامها (Atom)
باکس دوستان
لیست وبلاگ من
شهوت 8
چندین عکس سکسی ایرونی و خارجی
4 چند روز قبل شهوت 7
عکس دختر خارجی خشکل و ملوس و سکسی
4 چند روز قبل شهوت 6
عکسهای خفن و سکسی و زیبا از مگان فوکس megan fox
4 چند روز قبل شهوت 5
عکسهای خفن و توپ و سکسی از هیلاری داف hillary duff pictures 7
4 چند روز قبل شهوت 4
عکسهای زیبا و سکسی و خفن از جنیفر آنیستون 2
4 چند روز قبل شهوت 3
عجب کوس و کونی داره 1
4 چند روز قبل شهوت 2
دو تا کون قشنگ
4 چند روز قبل شهوت 1
عكس داغ و سكسي از ويتالي
4 چند روز قبل امار وبلاگ
افراد انلاین:
بايگانی وبلاگ
▼ 2008 (482)
▼ November (79)
داستان سکسی من و زهرا
داستان سکسی اریا و خاله
دو دختر دارن واسه مرده جغ می زنن سکسی
یه کیر کلف داره دختر ساک می زنه
گاییدن دو زن سیاه
یه مدل سکسی جدید دیگه
یه کون ناز و فوق العاده واسه گاییدن
دختره خوشحاله داره گاییده میشه سکسی
دو کیر کل د همزمان در کون و کس دختر
گاییدن کون به روش جدید
ساک زدن عجیب غریب دختر سکسی
دختره داره کیر می خوره
یه کیر کلف که زنه داره حال می کنه
دو تا کیر درزا و عجیب از د سیاه پوست
داستان سکسی درناک شهین سکسی
داستان سکسی شرط بندی
داستان سکسی ماجرای شمال
داستان سکسی ازاده و ارمان
داستان سکسی لیلی و مجتون
يه زن خيلی باهال درحال سکس با شوهرش
اينم يه کليپ سکسی هندی که مثل ايرانی ها رفتار ميکن...
جوک سکسی+جوک بی تربیتی+جوک بی ادبی
داستان سکسی ماما و تعمیر کار
سکس گروهی سراره
داستان سکسی من و خواهر خانده
داستان سکسی سعید
داستان سکسی مامان و تعمیرکار
داستان سکسی من و ارزو
داستان سکسی من و زن عمو
یک کیر در دو کون
عکسهای خفن و باحال از دختران ایرانی 5
عکسهای خفن و باحال از دختران ایرانی 4
عکسهای خفن و باحال از دختران ایرانی 3
عکسهای خفن و باحال از دختران ایرانی 2
عکسهای خفن و باحال از دختران ایرانی 1
لخت کردن دختر دانشجو در کلاس 3
لخت کردن دختر دانشجو در کلاس 2
لخت کردن دختر دانشجو در کلاس 1
عکس کون دختران ایرانی 3
عکس کون دختران ایرانی 2
عکس کون دختران ایرانی 1
عکس یه زوج سکسی ایرانی
زیر شترتش چیه
عکس لب گرفتن وسینه خوردن واااای 2
عکس لب گرفتن وسینه خوردن واااای 1
دخر رو از کون می کنه
دخر رو از کس می کنه
حالا کرده داره کس و کون دختر رو پاره تر می کنه
دختره جلوی مرده شهوت انگیزی می کنه
دختره می گه وای بیا سکس
کس و کون داره گاییده می شه
کس رو وا گرفته واسه کردن
عکس های سری سکسی عشق وحال 5
عکس های سری سکسی عشق وحال 4
عکس های سری سکسی عشق وحال 3
عکس های سری سکسی عشق وحال 2
عکس های سری سکسی عشق وحال 1
داستان سکسی من مادر و دختر گدا
عکس های سکسی کارتونی 7
عکس های سکسی کارتونی 6
عکس های سکسی کارتونی 5
عکس های سکسی کارتونی 4
عکس های سکسی کارتونی 3
عکس های سکسی کارتونی 2
عکس های سکسی کارتونی 1
عکس سکسی از بازیگران خارجی 9
عکس سکسی از بازیگران خارجی 8
عکس سکسی از بازیگران خارجی 7
عکس سکسی از بازیگران خارجی 6
عکس سکسی از بازیگران خارجی 5
عکس سکسی از بازیگران خارجی 4
عکس سکسی از بازیگران خارجی 3
عکس سکسی از بازیگران خارجی 2
عکس سکسی از بازیگران خارجی1
زن سکسی با پستون های هالی
نمای پشت یه کون با شرت روی صندلی
دختر هلو و سکسی و مشتی ایرونی
زیبا ترین کون . کس ایرونی
داستان سکسی مینا
◄ October (263)
◄ September (140)

No comments:

Post a Comment