Friday, February 13, 2009

ارسال توسط eni 6:25:00 PM 0 نظر
*****برای مارد شدن به یک سایت سکسی خفن از کس و کون گرفته تا کیر کلفت فیلم عکس اینجا کلیک کنید***** فرشته ای در چت
فرستنده احمدی داستانی که ميخوام براتون بنويسم مربوط ميشه به يک سال پيشيه شب حوصلم سر رفته بود رفتم تو چت يه کم مسخره بازی درآرم شايد حالم بر گرده سر جاشخلاصه رفتم تو چت يه آيدی انتخاب کردم و بهش پی ام دادم و چت کرديم باهم اسمش نازنین بودبچه پاسدارن بود عکسمو بهش نشون دادمو اونم عکسشو داد بد نبود قیافش خلاصه اينکه ادش کردم
با اينکه زياد اهل چت نبودم يه مدتی باهاش چت کردم تا اينکه يه روز بهش گفتم که ميخوام ببينمتیه روز قرار گذاشتيم و رفتم سر قرار و خلاصه يه کم چرتو پرت گفتيم کم کم داشت ازش خوشم مييومد دختره مهربونی بود البته شيطون گاهی وسط حرف زدن ميديدم که داره به کيرم نگا ميکنه البته از دفعات دوم سوم اين بيشتر شدبعد اون دفعه چند بار ديگه ديدمش …
اما چون من کارم تو شرکت زياد بود و اکثر وقت آزادمم با دوست فابم بودم بعضی وقتا يه ماهم مي شد که نمیدیدمش آخه من هميشه با دوسه نفر دوست ميشدم با يکيشون فاب بودماون موقغ هم دوس دختر فابم همه جور حالی بهم ميداد خلاصه … چون کم می دبدمش يکی دوبارم قهر کرد باهام تا اينکه يه روز سمس دادم معذرت خواهی کنم و تموم کنم باهاش چون نمی خواستم اذیت بشه که ديدم سمس داد: بيمعرفت خونتون دعوتم نميکنی؟؟؟مات و مبهوت مونده بودم از سمسش آخه من دوسه بارم بیرون

نديده بودمش اما گفتم شايد مي خواد بياد خونه يه کم بحرفيم (من آدم راحتيماينجوری نيستم که دختر اگه اومد خونمون حتماً ترتيبشو بدم)خلاصه بهش گفتم فردا طرف ظهر بيااونم گفت باشه ….فردا شد..طرفاي ظهر ديدم زنگ زد گفت من نزديک خونتونم بيا دنبالمرفتم دنبالش و اومديم تو خونه تا رسيديم تو خونه مانتشو درآوورد زيرش يه تاپ نازک صورتی پوشيده بود
که سينه هاشو ميشد براحتی از زيرش ديدمن که ميخش شده بودم ..يه باره بهم گفت: هوووو به چی زل زديی؟..منم خودم زدم به اون راه که هيچی تاپت چه خوشگله..گفت آره تازه خريدم …و یه خنده معنی دار تحویلم دادرفت رو مبل نشست منم رفتم يه کم خوردنی اوردمو نشستم کنارشتو چشاش يه برقی بود معلوم بود که حسابی حشرش زده بالا اما من بروی خودم نياوردميه ساعتی گذشت کلی لاس زدم باهاش و…. يه بار گفت رضا دوس داری ……….بقيشو نگفت گفتم چی ؟گفت يعنی نميدونی؟منم که منتظر فرصت بودم گفتم چرا عزيزم ميدونم
دستامو که دور کمرش بودو رسوندم به سينه هاشو چرخوندمش طرف خودماروم لباشو بوسيدم و يه لب حسابی گرفتم ازش .. کيرم داشت شلوارمو جر ميدادنازنين خيلی بغلی بود اگه يه کم قدش بلندتر بود تيکه رديفی ميشدبغلش کردم اونم پاهاشو دور کمرم حلقه کرد بردمش تو اطاق خودمخوابوندمش رو تخت يه پامو گذاشتم لاي پاهاشو يه دستمم روي کونش و شروع کردم از بدنش تعريف کردن در همين حین دستمو يواش يواش بردم طرف کسش از رو شلوار يواش يواش می ماليدم کسشو اولش مقاومت کرداما وقتی ادامه دادم هچيی نگفت چند دفيقه که گذشت يه باره پريد تو بعلم گفت بکن منو منتظره چی هستی؟ منم يه لب جانانه ازش گرفتمو گفتم باشه عزيزم الان می کنمت سفید برفی تاپشو درآوردمو…. واااااااااای که چه سينه هايی داشت باورم نميشد بدنش اينقدر سفيد باشه بدن دوس دختر فابمم اينقد سفيد نبود شروع کردم سينه هاشو خوردن اونم کم کم آهو اوهش شروع شدد يواش زيپ شلوارشو باز کردم آروم شلوارشو کشیدم پايين يه بار دستشو گذشت رو کسش گفت نه رضا ازعقب حالم گرفته شد يه کم…گفتم باشه شرت سفيدشو در آوردم واااای چه کوسی داشت گوشت خالی……. حيف که نميذاشت….
از کونشم که ديگه هر چی بگم کم گفتم يه کون بي مو سفيد من که ديگه رگای کيرم داشتن خودشونوجر ميدادن يه کم لوسيون ماليدم به کونشو اروم کيرمو گذشتم دم سوراخ کونش آروم آروم کردم تو يه جيغ بلند زد بهش گفتم ساکت آبرومو بردی که الان همسايه ها ميگن چی شدهيواش يواش همه کيرمو کردم تو کونش تا آخر کيرم رفت تو..دوباره تانصفه درآوردم دوباره کردم توو… اينقدر اينجوری کردم تا سوراخ کونش شل بشهکم کم سرعتم رو بيشتر کردم اون فقط ناله ميزد اهو اوه ميکرد اصلاً تو اين دنیانبود کم کم داشت آبم ميومد ااصلاً دوست نداشتم آبمو بريزم بيرون حيف اين کون به اين سفيدی بود آبم اومد همشو ريختم تو کونشداد زد گفت سوختم منم آروم بوسش کردامو ديگه هيچی نگفت کيرمو درآوردمو يه بوسش کردمرفتم wc و اومدم ديدم هنوز رو تخت افتاده يادم اومدکه اون هنوز ارضا نشده رفتم بغلش نشستم و کامل چسبوندمش به خودم هنوز داغ داغ بود سرشو آورد بالا گفت رضا ميخواام هنوز… منم که ماشالا هميشه تو سکسام 5-6 سری جواب ميدادمقبول کردم يه بار برگشت گفت رضا من openام بهش گفتم پس چرا نذاشتی ازجلو بکنمتخنديدو هيچی نگفت گفت هنوزم که پيشتم که حالا از جلو بکن وای منو مي گيی کير بيشرفم که تا دودقيقه پيش خواب خواب بود يه بار تا اسم کس شنيد مثله برج ميلاد زد بالا بدون مقدمهخوابوندمش رو تخت آروم خوابیدم روش يه لب ازش گرفتم سينه هاشو با دستم ميماليدم تا قشنگ دیوونش کنم بعد با دستش کيرمو دم کسش تنظيم کرد و آروم کردم توو وااااااااااااای چه نرم و گرم بوديه کم بال پايين شدم تا قشنگ کسش خيسه خيس بشه بعدش سريعتر کردم بعد چند دقيقه يه بارهديدم يه جيغ اروم زدو بيحال شد فهميدم ارضا شده اما من که هنوز ارضا نشده بودمنميخواستم اذيتش کنم کشيدم بيرون کيرمو اما خودش دوباره کردش تو گفت ميخوامکير ميخواااااام.. منم فهمديم که تو حال خودش نيست ادامه دادم چند دفيقه بعد ديدم آبم داره مياد ايندفه سریع کشيدم بيرونو ريختم رو سینه هاشّ اروم خوابيدم کنارش خودشم باورش نميشد
يه کم چرت و پرت تحويل هم داديم بعدش رفت حمومزنگ زدم دوپرس برگ اوردن که بچم تقويت شه ناهارو زديمو بردمش تا خونشونبعد اون چند سري زنگ زد که برم خونشون اما متاسفانه چون کار شرکتم سنگين بودنتونستم برم بعد يه مدتم گير داد که من عاشقتمو از اين چيزا منم که ميدونستم اين دخترحالش دست خودش نیست يه روز رک باهاش حرف زدم و ديگه ارتباطمو باهاش قطع کردم البتهالان که فکرمی کنم می بینم حیف شد ..
برچسبها: فرشته ای در چت
ارسال توسط eni 11:23:00 AM 0 نظر
*****برای مارد شدن به یک سایت سکسی خفن از کس و کون گرفته تا کیر کلفت فیلم عکس اینجا کلیک کنید***** عکس سکسی خفن
مشتی که کس آورده خونشون داره ترتیبش رو میده از اونطرف با بچه اش هم صحبت می کنه !!بد کونی نداری

Download khanom 1,14 MB

این یک کلیپ3GP خارجی خفن میباشد درrapidshare اپلود شده استحجم این کلیپ 5,58 MB
عکس کلیپبرچسبها: عکس سکسی خفن
ارسال توسط eni 11:10:00 AM 0 نظر
*****برای مارد شدن به یک سایت سکسی خفن از کس و کون گرفته تا کیر کلفت فیلم عکس اینجا کلیک کنید*****

نوشته شده در دوشنبه بیستم آبان 1387 ساعت 6:40 شماره پست: 28
اره جنده عکس کون کیر میل عکس دخترای ناز ایرانی خارجی این پایین کیلیک کنید ! داستان های خفن سكس سكسي كون كوني كس لب عقب جلو كير كيري پستون داستان س ك س ي ك ي ري كرد سكس سكسي كون كوني كس لب عقب جلو كير كيري ممه پستون داستان س ك س ي ك ي ري تخمي كرد كردم جر اخ جون مامان خواهر خانوادگي همسايه گرفتم ليسيدم دوست يابي شماره تلفن جنده مستحجن گشاد تنگ قهبه فاحشه همسر خاله دختر فيلم كليپ ناز ايراني خارجي سوپر دودول جوان تازه سن پايين تلمبه هي سوراخ بچه كسكش سك عشق جر خورد دوست دارم ***همه چی داخل این مستطیل*****برای حمایت از ما و رفتن به یک سایت خیلی خفن سکسی این زیر داخل مستطیل قرمز کلیک کنید
*****برای مارد شدن به یک سایت سکسی خفن از کس و کون گرفته تا کیر کلفت فیلم سکسی جدید ایرانی فرستادن امیل سکسی هر آنچه شما بخواهید به مشا خود این سایت فیلتر شکن است اگه وارد سایت دیگه شدید برگشته و دباره کلیک کنید همه چی این بالا فقط کلیک کنید***** *****برای مارد شدن به یک سایت سکسی خفن از کس و کون گرفته تا کیر کلفت فیلم سکسی جدید ایرانی فرستادن امیل سکسی هر آنچه شما بخواهید به مشا خود این سایت فیلتر شکن است اگه وارد سایت دیگه شدید برگشته و دباره کلیک کنید همه چی این بالا فقط کلیک کنی
عکس کس و کون و کیر کون کردن دختر افغانی به زور
پاره کردن کس دختر تهرانی 19ساله مبکم زنده جنده ایرانی در دبی عکس های خفن نیکی کریمی تازه پخش شده عکس کس و کون و میر کیلفت و عالی عکس های خفن از لوپز فقط دخترا کلیک کنن کیر های بزرگ ! کیرم تو نافت ! عاقبت کون دهی ! کون کردن دختر نوجوان افقانی ! شماره جنده های ایرانی! جوووون منو از کون بگا ! پاره کردن کس دختر افغانی به زور ! www.tarikhema.ir بوسيدن سوراخ كون زهرا اولین سکس امین فرشته ای در چت عکس سکسی خفن عطیه میترا و آرش نوار بهداشتی خواهرم یه خاطره دیگه از رضا منو از کون میکنی؟
برای دیدن لینک مورد نظر اینجا کلیک کن
برچسبها: enikazemi
ارسال توسط eni 1:11:00 AM 0 نظر
*****برای مارد شدن به یک سایت سکسی خفن از کس و کون گرفته تا کیر کلفت فیلم عکس اینجا کلیک کنید***** Monday، January 21، 2008بوسيدن سوراخ كون زهرا
بوسيدن سوراخ كون زهرا
آقا چندي قبل با يه كوني حال كردم كه نگو ونپرس پدر سگ خيلي ناز و اهل حال بود.قضيه از اين قراره كه تو محله مون يه بيوه زني هست به اسم زهرا البته اينكه ميگم بيوه زن نه اونكه تصور كنيد سنش زياده چون 27 سال بيشتر نداره اما چون كلاً يه زن حشري بوده و اينطور كه ميگن به پسرعموي شوهرش خيلي حال ميداده و حتي شوهرش معتقده كه بچه دومشون كه يه پسر 4 الي 5 ساله است بايد بچه پسرعموش باشه چون بينهايت شبيه پسرعموشه و بنابراظهارات بچه اول زنه كه يه دختر بچه 12 ساله است زهرا بيشتر مواقع شبها تو چاي شوهرش قرص مي انداخته و بعد پسرعموي شوهرش مي اومده اونجا و يه حال درست و حسابي با زهرا ميكرده بعد كه مسئله ديگه عموميت پيدا ميكنه زهرا به چندتا ديگه از بچه هاي محل حال ميده و اين مطلب اونقد آشكار ميشه كه رضا شوهر زهرا ناچار ميشه زهرا رو طلاقش بده ( اين مسئله هم ناگفته نمونه كه بنابر اظهار هركسي كه زهرا رو كرده زهرا عاشق شبكه اسپايس پلاتينيومه و خيلي طالب اينه كه هركسيكه مي كندش آبشو تو دهنش بريزه ).چند روز قبل خانمم با مادرش و تعدادي از زنهاي اهل محل براي مدت 2 روز به يه سفر زيارتي رفتند و من هم از فرصت نهايت استفاده رو كردم و از اونجائيكه الان حدود 2 ساله كه يه سوراخ كون درست و حسابي نكردم ( چون زنم بهم كون نميده ) رفتم تو كار زهرا و شب آوردمش خونه اونقده حال داد كه نگو و نپرس.يه شب تا صبح كه باهاش بودم بيشتر از شش هفت بار آبم ريخت.قبل از هر كاري طبق روال معمول خودم يه دامن تنگ و استرچ تنش كردم و شروع كردم به ليسيدن كونش از روي دامن حسابي كه ليسيدمش سر آخر جلوم دراز كشيد و يه كمي كونشو قنبل كردو منم آبمو ريختم رو دامنش.بعد از 20 دقيقه كه با پسته و ميوه جات خودمونو تقويت كرديم نوبت رسيد به لخت كردنش.جاتون خالي هر تيكه از لباسشو كه در ميآوردم همون جاشو مي بوسيدم و مي ليسيدم از گردنش و پستوناش گرفته تا نافش و دورادور كسشو و دولپ كونش رونهاي سفيدش و ... بعدش هم نوبت رسيد به كردن كسش كه از گرما درست مثل كوره نونوايي شده بود. كسشو تو حالتهاي مختلف كردم از پايين و از بالا و از رو شكم و در حالت قنبلي و ... اونقد كسش با حال بود كه كلي آب ازم رفت اصلاً نميدونم اينهمه آب كجا ذخيره شده بود.بعداز يه كس كردن حسابي نشستيم و با آبجو و پسته و چيپس خودمونو تقويت كرديم.بعداز خوردن آبجو سر هر دوتا مون حسابي گرم شده بود و چون وقت لذتبخش ترين قسمتش بود اول بردمش تو حموم و حسابي داخل سوراخ كونشو تميز كردم حتي چندباري هم كيرمو تا ته كردم تو كونشو و درآوردم ( چون سر كير حالت چنگك فرم داره و موقع بيرون كشيدنش هرچي آت و آشغال تو سوراخ كون باشه ميكشه بيرون ) بعداز مرحله تميز كردن داخل سوراخ كونش آوردمش تو اطاق و با هم رفتيم رو تختخواب من دراز كشيدم و بهش گفتم بشينه رو دهنم نميدونيد چه هيجاني داشت وقتي ميديدم لحظه به لحظه سوراخ كونش داره به دهنم نزديك ميشه.بالاخره نشست رو دهنم و منم يه ليس حسابي و جانانه به سوراخش زدم بعد همونطور كه رو دهنم نشسته بود با دست يواش يواش بسمت كيرم متمايلش كردم و بهش فهموندم كه بحالت 69 انگليسي واسم ساك بزنه منم لبامو دورادور سوراخ كونش حلقه كردم و شروع كردم به لب گرفتن از سوراخ كونش درست مثل لب گرفتن از لباش ( اين قسمت لب گرفتن از كونو خيلي دوست دارم نميدونيد الان كه دارم اين متنو مينويسم يه دستم به كيرمه و با يه دستم دارم تايپ ميكنم ) همونطوريكه قبلاً باهاش طي كرده بودم ازش خواستم درحاليكه از كونش لب مي گيرم تو دهنم بگوزه ( اينكار خيلي حال ميده و منم اينكارو از دوستم ياد گرفتم و الان تقريباً روزي نيست كه زنم واسم اينكارو نكنه ) بگذريم زهرا يه ذره يه خودش فشار آورد و لبه هاي سوراخ كونش تو دهنم برجسته شد در اينموقع شهوت سراپاي وجودمو گرفته بود و از شدت هيجان نفسم بالا نمي اومد بعد يه گوز گنده و جانانه تو دهنم داد و از شدت شهوت درست همزمان با گوزيدنش آبم ريخت تو دهنش پدر سگ جنده يه طوري با آبم تو دهنش بازي ميكرد و اونو بيرون ميريخت و دوباره ميخوردش كه انگار سالهاي ساله كه هنرپيشه فيلمهاي سوپره منم كه اينطوري ديدمش بهش گفتم اگه بذاره ازش فيلم بگيرم حاضرم 50 تومن به دستمزدش اضافه كنم اما هركاري كردم قبول نكرد كه نكرد. بعداز يه وقفه طولاني و تقويت حسابي رفتم تو كار كونش بايد اعتراف بكنم كه كردن سوراخ كونش براحتي وقتيكه تو حموم ميكردمش نبود واسه همين مجبور شدم از يه كم روغن مايع كمك بگيرم و بعدش هم يه كون جانانه بكنم بايد اعتراف بكنم با وجوديكه دور كونش زياد بزرگ نيست ( حدوداً ) بايد 95 تا 98 سانت باشه اما به اندازه يه كون 120 سانتي بمن شهوت داده بود و خلاصه تا خود صبح چندبار آبمو تو سوراخ كونش ريختم و بعد ازش مي خواستم كه آبمو از كونش پس بزنه اما فقط دفعه اول اينكارو تونست بكنه چون در دفعات بعدي اونقدر ضعيف شده بودم كه با هر بار كردن 2تا3 قطره بيشتر از كيرم آب نمي اومد.سرآخر هم موقع حساب كردن يه 5 تومن بيشتر از اوني كه باهاش طي كرده بودم بهش دادم تا ازم راضي باشه و واسه دفعه بعد ديگه باهاش هيچ مشكلي نداشته باشم بعدش هم صبح زود فرستادمش بره خونه شون. فعلاً دارم به اين قضيه فكر ميكنم كه چطوري ميتونم ازش فيلم بگيرم اگه اينكار انجام بشه حتماً عكس كونشو واستون ميذارم تا ببينيد و راجع بهش نظر بديد.
برچسبها: سوراخ كون
ارسال توسط eni 6:28:00 PM 0 نظر
*****برای مارد شدن به یک سایت سکسی خفن از کس و کون گرفته تا کیر کلفت فیلم عکس اینجا کلیک کنید***** اولین سکس امین
اولین سکس امین!امين پسر خوش تيپ و محجوب، دانش آموز دوره پيش دانشگاهي و ورزشکاربود. خودش دلش ميخواست که مهندسي الکترونيک قبول بشه. غير از کامپيوتر امين به يک چيز ديگه هم علاقه داشت... سکس! ولي تا حالا سکس واقعي نکرده بود. گاهي فيلم سوپر ميديد يا به چت روم هاي سکسي ميرفت. يکي دوبار هم موقعيت دختر بازي براش پيش اومد و با دخترها لاسيده بود. ولي تاحالا سکس واقعي نداشت و بقول قديميها هنوز مرد نشده بود!شب جمعه بود و امين از تنهايي کلافه شده بود. بهمين خاطر وب گردي ميکرد تا يه جوري خودش رو مشغول کنه. به چندتا سايت سکسي سر زد. حسابي تحريک شده بود و کير شق کرده اش اذيتش ميکرد! يه دفعه موبايلش زنگ زد. دوستش بود. اونهم حوصله اش سررفته بود و از امين خواست دوتايي براي شام بيرون برن. چه پيشنهاد عالي! امين با عجله لباسش رو پوشيد. شايد اگر يکي دوساعتي توي خيابون پرسه ميزد، آروم ميشد. داشت بخودش اودکلن ميزد که صداي بوق ماشين رو شنيد. با خوشحالي از خونه بيرون رفت.مهدي دوسالي بزرگتر بود و چندتا پيراهن و چيزهاي ديگه بيشتر از امين پاره کرده بود! امين و مهدي خيلي باهم صميمي بودن. امين هميشه دلش ميخواست مثل مهدي باشه. آخه مهدي مرد شده بود و ديگه پسر نبود!! او هميشه از ماجراهاي خانم بازيش براي امين تعريف ميکرد و دلش رو ميسوزوند.توي خيابونها کمي با ماشين ويراژ دادن و بعدش سراغ يه پيتزافروشي معروف رفتن. شب جمعه بود و حسابي شلوغ بود. دختر و پسر همه با لباسهاي شيک و ماشينهاي مدل بالا اونجا جمع شده بودن. امين از ماشين پياده شد تا بره غذا سفارش بده. رستوران شلوغ بود و فروشنده گفت نيم ساعت طول ميکشه تا غذا آماده بشه. امين به ماشين برگشت تا به اتفاق مهدي توي اين نيم ساعت بين دخترها يه صفايي بکنن. نزديک ماشين که رسيد ديد يه نفر ديگه روي صندلي جلو جايش نشسته. دل امين لرزيد... يعني مهدي به اين سرعت يکي رو تور کرده؟! در ماشين رو باز کرد و روي صندلي عقب نشست. دختره يه دفعه صحبتش رو قطع کرد و يواش از مهدي پرسيد: اين ديگه کيه؟ مهدي با خنده گفت:غريبه نيست، اين دوستمه که هنوز پسره و من ميخوام امشب مردش کنم!امين از خجالت سرخ شد. فهميد اوضاع از چه قراره و در دلش به مهدي که اينقدر زرنگ بود آفرين گفت. سعي ميکرد صورت دختره رو بيشتر ببينه. سنش حدود 25 ساله بنظر ميرسيد. مانتو و شلوار روشني پوشيده بود و آرايش خيلي تندي داشت و رفتارش پر از عشوه و ناز بود. در يک کلام دختره با قيافه و ظاهرش داد ميزد بيا منو بکن!مهدي با خنده معني داري رو به امين کرد و ازش پرسيد:غذا کي آماده ميشه؟ امين با زرنگي جواب داد:نيم ساعت ديگه طول ميکشه. ما ميتونيم به خونه بريم و بعد دوباره برگرديم. مهدي ماشين رو روشن کرد و گازش رو گرفت. کير هردوشون لحظه به لحظه بلندتر ميشد! اون شب خونه مهدي خالي بود و خوشبختانه فاصله چنداني هم با اونجا نداشت. با سرعت توي کوچه پيچيد و ماشين رو پارک کرد. هرسه تائيشون از ماشين پياده شدن. مهدي که باتجربه بود خيالي نداشت ولي امين دل توي دلش نبود. يک کس متحرک رو کنار خودش ميديد که داشت همراهش راه ميرفت! ازشدت هيجان حالت تهوع داشت. مسير درحياط تا ساختمان بنظرش خيلي طولاني و چند کيلومتر ميومد! دختري که باهاشون بود روي مبل نشست. امين دلش مثل سيروسرکه ميجوشيد. نيم متر بيشتر با اولين کس زندگيش فاصله نداشت! کيرش اينقدر شق شده بود که براحتي اونو ميشد از روي شلوار هم ديد. دختره روسريش رو برداشت. معلوم بود حداقل دوساعت بخودش ور رفته تا تونسته چنين آرايشي بکنه. البته موفق هم شده بود. دوتا جوون که ازش کوچيکتر بودن و تازه يکيشون 18 سال بيشتر نداشت و هنوز پسر بود رو شکار کرده بود. توي دلش فکر ميکرد که اول حرارت کير کدوم يکي از اين دوتا رو حس بکنه. مهدي به اتاق خواب رفت تا مقدمات کار رو فراهم کنه. پرده ها رو کشيد، يه سي دي موزيک لايت گذاشت و يک جعبه دستمال کاغذي با چندتا کاندوم روي ميز کنار تختخواب گذاشت. بعدش از اتاق بيرون اومد و به امين گفت تا من شروع کنم تو برو شاممون رو بيار. چشمهاي امين ميخواست بيرون بزنه. نميخواست اين فرصت طلايي رو از دست بده. ولي اصرار فايده اي نداشت و مهدي ميخواست نفر اول باشه. براي اينکه امين رو مجاب کنه بهش گفت تو تجربه اولته و برات بهتره بعد از من بکني!امين سوئيچ ماشين رو با دلخوري گرفت ولي قبل از رفتنش مهدي يک اسپري بي حسي بهش داد و گفت چون بار اولته حتما" لازمت ميشه. امين اسپري رو گرفت و به دستشويي رفت. قبلا" نحوه استفاده اش رو خونده بود و ميدونست چکار بايد بکنه. نيمه پاييني کيرش و روي بيضه هاش رو اسپري زد و بيرون اومد. در اتاق خواب بسته بود و صداي موزيک بلندتر شده بود. امين هرچي فحش بلد بود توي دلش نثار مهدي کرد و سوار ماشين شد.توي راه با يک دستش فرمان ماشين رو گرفته بود و با دست ديگه کيرش رو از روي شلوار فشار ميداد و پاش رو تا زانو توي پدال گاز فروکرده بود تا زودتر برسه! رفت و برگشت امين حدود بيست دقيقه طول کشيد. جعبه هاي پيتزا رو توي آشپزخونه گذاشت و خودش توي هال روي مبل نشست. خيلي دلش ميخواست يه جوري توي اتاق خواب رو ببينه و بفهمه اونها چطوري دارن حال ميکنن. از توي اتاق صداي چند تا ناله اومد و بعد از چنددقيقه در باز شد. دختره با يک شورت صورتي از اتاق بيرون اومد و يک راست به سمت دستشويي رفت. امين بيچاره ناخودآگاه سرش رو پايين انداخت تا هيکل لخت دختره رو نبينه! کمي بعد مهدي خسته و وا رفته در حاليکه کمربند شلوارش رو ميبست از اتاق بيرون اومد. امين خجالت ميکشيد بهش نگاه کنه. مهدي خودش رو روي مبل ول داد و با دست به شونه دوستش زد و گفت:چند دقيقه اي صبر کن، بعدش نوبت شماست!دختره از دستشويي بيرون اومد و سريع به اتاق رفت تا سانس دوم رو شروع کنه! مهدي مختصر و مفيد به امين چند نکته در مورد کارهايي که بايد بکنه ياد داد. امين در اتاق رو باز کرد. توي تمام عمرش اينقدر هيجان نداشت. دختره روي تخت خوابيده بود و بدن لختش رو با روتختي پوشونده بود. امين نميدونست چکار بکنه، ميترسيد دختره بخاطر تازه کار بودنش مسخره اش کنه. يه دفعه سلام کرد. دختره خنده اش گرفت و بهش گفت: عزيزم بيا اينجا کنارم بشين. توي دلش ميگفت يه علف بچه ست که هيچي بلد نيست و زود آبش مياد و تموم ميشه و پولم رو ميگيرم!امين روي لبه تختخواب نشست. دستش ميلرزيد. دختره ميخواست خودي نشون بده، دستش رو دور گردن امين حلقه کرد و اونو به سمت خودش کشيد تا ببوستش. اولش امين رودرواسي کرد ولي بعد خودش رو جمع کرد و هرچي توي فيلمهاي سکسي ديده بود بکار گرفت. همينطور که لبهاي دختره رو ميخورد روتختخوابي رو کنار زد و با دستش بدن اونو نوازش ميکرد. سينه هاي خوبي داشت و امين اونها رو ماهرانه فشار ميداد. زبونش رو توي دهن دختره فرستاد و دستش رو پايين تر برد... توي دلش گفت:عجب... پس کس که ميگن اينه... چقدر داغه!!دختره که فکر ميکرد با يه آدم ناشي طرفه، از اين برخوردش جاخورده بود و براي اينکه کم نياره امين رو روي تخت خوابوند و خودش روي او خوابيد و دکمه هاي پيراهنش رو يکي يکي باز کرد. از ديدن سينه سفيد و ورزشکاري امين که موهاي کم پشتي داشت، ديوونه شده بود. سرش رو روي سينه امين گذاشت و همينطور اونو خورد و پايين رفت و کمر بندش رو باز کرد. امين صداي قلب خودش رو ميشنيد. از ديدن اينکه يک دختر داشت شلوارش رو در مي آورد خيلي لذت ميبرد. پاهاش رو جابجا کرد تا شلوارش راحتتر دربياد. دختره اصلا" نميدونست زير اون شورت نخي سفيد چه کير قشنگي انتظارش رو ميکشه! آهسته شورت امين رو پايين کشيد. سرکير امين از زير کش شورت بيرون اومد و خودش رو آزاد کرد! دهن دختره آب افتاده بود. يه کير هيجده سانتي به رنگ روشن با تخمهايي نرم و صورتي!! با کمال ميل کير امين رو توي دهنش کرد و مشغول ساک زدن شد. در کارش استاد بود و اينقدر خوب ساک زد که کير امين حسابي پرخون شد. گاهي هم تخمهاش رو ميليسيد. امين بدون اينکه بترسه کسي صداش رو بشنوه چشمهاش رو بسته بود و بلند بلند آه ميکشيد.چند دقيقه اي که گذشت دختره يه کاندوم از روي ميز برداشت و اونو به کير امين پوشوند. امين فکرميکرد کيرش داره خفه ميشه! ولي چاره اي نبود. بعد دختره پاهاش رو دوطرف امين گذاشت و با دستش کير امين رو به سمت کسش هدايت کرد و رويش نشست. واااي ... حرارت، لذت و شهوت سراسر وجود امين رو فراگرفته بود و احساسش از اولين فرو رفتن آلتش در کس رو با آه خيلي بلندي که کشيد بيان کرد! امين مدتها در انتظار چنين فرصتي بود و اين لذتبخش ترين لحظه زندگيش بود. دختره با مهارت روي کير امين بالا و پايين ميکرد و بهش حال ميداد. بعد از چنددقيقه امين بخودش اومد. با دست سينه هاي دختر رو ميماليد و بهش کمک ميکرد تا بالا و پايين بره. کير بلند امين حسابي واژن دختر رو تحريک ميکرد و بهش حال ميداد. ولي امين تصميم گرفت پوزيشنش رو عوض کنه. دختره رو بغل کرد و بوسيد و بعد دوتايي روبروي هم بحالت ضربه دري خوابيدن. امين با دستش باسن گوشتيش رو ميماليد و گاهي بهش ضربه ميزد. ولي کس دختره خيلي تنگ نبود و امين خوب حال نميکرد. ياد يکي از فيلمهايي که ديده بود افتاد. دختره رو به پهلو خوابوند و يه پاش رو بالا گرفت و از پشت کيرش رو وارد واژن کرد. آهان... حالا خيلي بهتر شده بود و تنگتر حس ميشد. دختره که فکر ميکرد امين زود آبش مياد و از دستش راحت ميشه حالا اسير اين پسر تازه کار با کير دراز و نيمه بي حس شده بود! امين تموم حالتهايي رو که توي فيلمهاي سوپر و عکسهاي سکسي ديده بود امتحان کرد. سالها انتظار کشيده بود تا بتونه يه کس بکنه و حالا حاضر نبود راحت از دستش بده!! بايد تلافي هرچي جلق زدن توي اين چند ساله بود رو سر اين کس لامذهب در مي آورد!!امين دختره رو مرتب اين ور و اونور ميچرخوند و خلاصه همه مدلي اونو کرد! کم کم بي حسي کيرش داشت از بين ميرفت. پاهاي دختره رو روي شونه اش گذاشت و اول کيرش رو روي چوچوله اش ماليد. دختره خيلي تحريک شده بود. برخلاف انتظارش امين خيلي بيشتر از مهدي بهش حال داده بود. دختره که حسابي تحريک شده بود با دست لبهاي کسش رو از هم باز کرد. امين کيرش رو تا ته توي واژن او کرد و شروع به عقب و جلو کرد. حالا ديگه هردوشون آه ميکشيدند. امين احساس عجيبي در سر کيرش ميکردچشماش رو بست و با تمام نيرو تلمبه زد. تمام عضلات بدنش منقبض شد، خروج مني از بيضه و ورود اون به مجراي کيرش رو حس ميکرد... آه کشيد... آه...دختره هم پاهاش رو به امين فشار ميداد. امين روي او خم شد تا ببوستش، ولي دختره که اون شب براي بار دوم ارگاسم شده بود، شونه امين رو دندون گرفت! درد لذتبخشي بود. حالا بدن هردوشون سست شده بود. امين بدون حرکت نشست و با دستش سينه هاي دختره رو نوازش کرد. هردوشون خنديدن. امين کيرش رو بيرون کشيد. انتهاي کاندوم پر مني شده بود... سفيد و غليظ!... امين کاندوم رو دور انداخت و کيرش رو که حالا کوچيک شده بود و اندازه اش 12 سانت بود با دستمال کاغذي پاک کرد!بعد از اون همه فعاليت دختره ديگه نيروي بلند شدن نداشت. امين اونو بوسيد و بهش کمک کرد تا کرستش رو ببنده. بعد امين بلند شد تا لباسهاش رو بپوشه. سراسر وجودش رو لذت فراگرفته بود. همينطور که کمربندش رو ميبست با خودش فکر ميکرد:بالاخره امشب منهم مرد شدم!!
عشق انتظار لحظه هاست
نظر شما چیست؟در مورد عشق ، سکس و دوستی ؟
برچسبها: اولین سکس امین
ارسال توسط eni 6:25:00 PM 0 نظر
*****برای مارد شدن به یک سایت سکسی خفن از کس و کون گرفته تا کیر کلفت فیلم عکس اینجا کلیک کنید***** فرشته ای در چت فرستنده احمدی داستانی که ميخوام براتون بنويسم مربوط ميشه به يک سال پيشيه شب حوصلم سر رفته بود رفتم تو چت يه کم مسخره بازی درآرم شايد حالم بر گرده سر جاشخلاصه رفتم تو چت يه آيدی انتخاب کردم و بهش پی ام دادم و چت کرديم باهم اسمش نازنین بودبچه پاسدارن بود عکسمو بهش نشون دادمو اونم عکسشو داد بد نبود قیافش خلاصه اينکه ادش کردم

No comments:

Post a Comment