Friday, February 13, 2009

اولش يه کم احساس غلغلک کردم اما کم کم خوشم اومد ازش خواستم همونطور که کسمو مي خوره منم کيرش بخورم اونم پاهاشو داد طرفه من بطوريکه کيرش درست جلو صورتم بود و منم کيرش گرفتم و از نوک کلفتش چپوندم تو دهنم و يه مک محکم بهش زدم به طوري که احساس کردم اندازه يه ته استکان آب لزج ونرم با يه طعم خيلي دوست داشتني خالي شد تو دهنم انقدر بهم مزه داد که با تمام قدرت شروع کردم به مک زدن کيرش تا شايد دوباره از اين مايع معطر بيرون بده يه کم ديگه که ميکدمش ديدم آه و نالش به آسمون رفت و داد زد ميترا بخور بخور کيرم مال تو بخور جون مادرت بخور و منم با ولعي دو چندان مي مکيدمش اونم با تمام وجودش کسم ليس مي زد گاهي هم زبونش حلقه مي کرد و فشار مي داد تو کسم داشت صدام در مي اومد داد زدم آرش مي خوامت بخورش مال خودته برا هميشه مال خودته بخورش و کيرشو مي مکيدم که يهو احساس کردم کيرش داره متورم مي شه خواست خودشو عقب بکشه که من اون محکم گرفتم و گفتم نه من مي خوامش مي خوام بخورمش که يه دفعه عينه شلنگ آب با تمام قدرت ابش خالي کرد تو دهنم و منم بخاطره اينکه عقب نمونم تند تند قورت مي دادم دروغ نگم حدود يک دقيقه کير آرش خودشو بالا و پائين مي کرد و دهنه منو ابياري مي کرد اين اولين باري بود که مزه آبه مردو تو دهنم چشيدم خيلي خوشمزه بود اما يه ذره بوي وايتس مي داد اما به خوردنش مي ارزيد . آرش بي حال شد و من چون شايانو تو اين حال ديده بود گفتم نشد که کسم مزه اين کيرو بچشه آخه شايان تا آبش ميومد ديگه هر کارش مي کردي کيرش بلند نمي شد خوب حتما آرشم مثل اونه داشتم با حسرت آخرين قطره هاي آب کير آرش مي مکيدم که ديدم دوباره آرش افتاد به جون کسم و آنگار نه انگار يک دقيقه تمام کيرش بالاو پائين شده و خودشو تو دهنه من تخليه کرده .همنطور که شروع به خوردن کسم کرد و منم کيرشو مي مکيدم دوباره کيرش آروم آروم تو دستم سفت وسفت و سفت تر شد و بعد از يک دقيقه انگار نه انگار که اون کاري کرده کيرش عينه گرزه رستم تو دستم بود همينطور که اون کسم مي خورد و منم کيرشو يه بوي خوبي به دماغم خورد يه بو که آدم بد طوري آتيشي مي کرد خوب که دقت کردم فهميدم بوي بيضه هاشه منم افتادم به جونه تخماش و شروع کردم به ليسيدن اونا و اونارا کردم تو دهنم عجب بو مزه اي تو همين هين دو باره ارگاسم شدم اما دست بردار نبودم که احساس کرد م آرش مي خواد کارو تموم کنه . گفت حالا مي خواي جرت بدم گفتم نيکي پرسش و اونم بلند شد يا پشتي گذاشت زيره کمره من بطوري که کسم اومد بالا و بعد خودش رفت وسط رونام کيرشو گذاشت لب کسم و چند بار کله ي بزرگش مالوند دمش داشتم بال در مي آوردم مي خواست جيغ بزنم اما ترس از همسايه ها مانع مي شد . بعدش آروم آروم کيرشو سروند تو کسم وقتي سر کندش رفت تو ديگه نفهميدم يه جيغ و بعدش احساس بي حالي آرش گفت دردت اومد با خجالت گفتم اره امابرا باره سوم ارگاسم شدم آرش کيرشو در آورد و دو باره دادش تو کسم و ذره ذره فرستادش تو گفت هر وقت بست شد بگو و من که تازه مزه واقعي يه کيرو مي فهميدم اصلا نگفتم بسه و اونم کير 25 سانتي را تا ته فرستاد تو کسم زير نافم مي تونستم احساسش کنم و خيلي به هم حال مي داد شروع کرد به عقب و جلو رفتن هر بار که عقب و جلو مي رفت چشام از شدت هوس بي رمق روي هم مي افتاد حدود سه الي چهار دقيقه منظم پمپ مي زد که يه دفعه احساس کردم داره سنگين مي شه و کيرش داره ديواره هاي کسمو جر مي ده خودش منقبظ کرد و سرعت پمپ زدنشو بيشتر کرد و تند وتند که يه دفعه با تمام آخرين ضربه کيروشو به ته کسم زد و با يه فرياد رو ولو شد تو همون حين منم جيغ کشدم و بي حال .ديگه نهفميدم چند دقيقه گذشت اما تا 5 دقيقه آب داغيو تو کسم حس مي کردم جاي خوشبختي بود که من قرص ضد حاملگيم همرام بود و الي چي مي شد خدا مي دونه بعد از ده الي پانزده دقيقه آرشو لخت يه ليوان آب دستش بود بالا سرم ديدم آبو گرفتم گفتم مگه من چقدر آب مي خوام گفت قابل نداره و سرشو پائين انداخت دست بردم زير چونش و صورتمو جلو بردم و لباش بوسيدم و گفتم آرش به خدا ممنونم اونم چند تا بوسه از لب و گونه هام گرفت و من چند دقيقه سرم گذاشت توي سينه مردانه پر موش که هر زني آرزو داره همچين مردي داشته باشه .بعد از خوردن ناهار يه سکس کوچيک ديگه کرديم و تقريبا ساعت سه من از خونه آرش يواشو بي صدا بيرون زدم از يه طرف راضي که بلاخره معني سکس واقعي را فهميدم و از طرف ديگه مضطرب که چرا به شايان خيانت کردم .بلاخره خونه رسيدم و شايان مثل هميشه با يه چاي اومد به استقبالم و من نادم و پشيمان چرا به اين مرد زيبا و مهربان خيانت کردم . چرا خدا تو سکس اونا مثل آرش خلق نکرد و اصلا چرا منه پر هوس را سر راه اين مرد قرار داد و..بازم با آرش سکس کردم تا وقتي که درسش تمو شد و از اصفهان رفت اما هيچ کدام مثل اون سکس اولي نبود شايان هم هيچ وقت چيزي نفهميد و يا اگر هم بوي برد به روي من نياورد.

مي‌خواهم داستان گي شدن خودم را براتون تعريف كنم. اين داستان برمي‌گردد به چند سال پيش يعني زماني كه من هفده ساله بود. اون سال من كلاس سوم دبيرستان بودم. روز اول كه رفتم دبيرستان و وارد كلاس شدم كلاس شلوغ بود و بچه‌ها كه سه ماه همديگر را نديده بودند دور هم جمع شده بودند و با هم صحبت مي‌كردند. من هم بعد از سلام و احوالپرسي غاطي اونها شدم. كمي گذشت و فهميدم كه بچه‌ها دارند از يك دانش‌آموز تازه وارد صحبت مي‌كنند. علي گفت اين پسره لامذهب خيلي خوشگله اصلا انگار اول قرار بوده دختر بشه. رامين هم ادامه داد كه: كسكش عجب لبايي داره جون ميده واسه لب گرفتن. خلاصه هر كي يه چيزي مي‌گفت و من هم خيلي مشتاق شده بودم كه ببينم اين كيه كه اينهمه بچه‌ها از اون تعريف مي‌كنن. چند دقيقه بعد پسره از در وارد شد و رفت يه گوشه‌اي نشست. واي كه چقدر خوشگل بود. همون طور كه رامين مي‌گفت لباش خيلي باحال بود و پوست سفيدي داشت، هيكل خوبي هم داشت و يه كون قلمبه. موهاش بلند و لخت بود و خلاصه همه چيز اين پسر آدمو حشري مي‌كرد.چون تازه وار بود و كسي رو نمي‌شناخت ساكت روي يه نيمكت نشسته بود و با كسي حرف نمي‌زد من هم از فرصت استفاده كردم و رفتم پيشش نشستم. سلام كردم و باهاش دست دادم. عجب دست نرمي داشت. بعد اسمشو پرسيدم و اينكه قبلا كجا بوده و چرا اومده اينجا. اون هم جواب داد كه اسمش امير و از يه شهر ديگه اومدن اينجا. خلاصه خيلي با هم صحبت كرديم و همون روز اول با هم رفيق شديم. تا عصر كه دبيرستان تعطيل شد با هم بوديم و چون قسمتي از مسيرمون هم يكي بود با هم از دبيرستان خارج شديم و موقعي كه مي‌خواستيم از هم جدا بشيم دست داديم و اون به من گفت كه خيلي دوست داره با من دوست بشه و من هم حرف اون رو تاييد كردم و هركدوم رفتيم خونه‌ي خودمون. اون روز و اون شب همش به اين فكر مي‌كرد كه چطور مي‌تونم باهاش حال كنم.از اون به بعد هر روز تو دبيرستان با امير بودم و يه ثانيه هم از اون جدا نمي‌شدم. كم كم عاشقش شده بودم و دنبال راهي بودم كه بتونم بكنمش به همين خاطر يواش يواش سر صحبت را در مورد مسايل جنسي باهاش باز كردم و متوجه شدم كه اون هم خوشش مياد و حتي ماجراي سكس با دختر خالش رو هم برام تعريف كرد و من هم ماجراي سكس با مينا (دوست دخترم) را براش تعريف كردم .از اون به بعد بيشتر حرف ما در مورد سكس بود و يك روز كه اومده بود خونه ما چند تا عكس سكسي تو كامپيوتر نشونش دادم واون هم كه حشري شده بود گفت كاش مي‌شد يكي از اين زنها بيان بيرون و باهشون حال كنيم و با هم خنديديم. من از فرصت استفاده كردم و چند تا عكس گي كه از اينترنت گرفته بودم به او نشون دادم. داشت از تعجب شاخ در مي‌آورد آخه تا حالا همه جور عكس سكسي ديده بود غير اين مدلي شو.وقتي ديدم از اين عكسها خوشش اومده و داره آدرس سايتش رو مي‌پرسه گفتم آدرس سايت رو مي‌خاهي چيكار مگه خودمون نمي‌تونيم از اين كارها بكنيم.امير هم يه كم فكر كرد و گفت چرا كه نه و من هم كه مدتها دنبال اين لحظه بودم پريدم و بغلش كردم و شروع كردم لب گرفتن و تو همون حالت از پشت ميز كشيدمش بيرون و با هم رفتيم روي تخت و محكم هم ديگه رو بغل كرديم و در همين حال با كونش بازي مي‌كردم. بعد از چند دقيقه گفت بيا لباسهامون رو هم در بياريم و بعد از چند ثانيه هر دومون لخت شديم و دوباره هم ديگه رو بغل كرديم و همين طور كه لب مي‌گرفتيم با كير و كون هم بازي مي‌كرديم. من كه كاملا تحريك شده بودم گفتم بذار بكنم تو كونت، امير هم قبول كرد و بر گشت و به سينه خوابيد روي تخت و چشماشو بست من كه اين لحظه را فقط به خواب مي‌توانستم ببينم دست پاچه شده بوده نمي‌توانستم باور كنم كه كون سفيد و تپل امير لخت جلو من روي تخت منظر كير منه. اروم لاي كونش رو باز كردم و سوراخ كونش را ديدم. ديگه داشتم ديوونه مي‌شدم. سريع با كرم كيرم را چرب كردم و كيرم را گذاشتم روي سوراخ كون امير و آروم فشار دادم تو. امير از درد، داد كشيد و گفت جون عمت كيرتو در بيار گفتم بابا يه كم تحمل كن دردش كم ميشه ولي اون مي‌خواست بلند شه. من كه تازه داشتم حال مي‌كردم محكم گرفتمش و همه كيرم را كردم توي كونش. امير داشت از درد گريه مي‌كرد و مدام سعي داشت كه از زير من خارج بشه ولي من محكم گرفته بودمش و داشتم مي‌كردمش كه يكدفعه ابم اومد و همش با فشار ريخت تو كون امير. كيرم را از سوراخ كون امير بيرون كشيدم و لباسهام رو پوشيدم. امير كه تازه آروم شده بود گفت چرا لباساتو مي‌پوشي؟ پس من چي و من هم با نامردي تمام گفتم: آقا امير اشتباه گرفتي داداش من كوني نيستم. اون هم لباسشو پوشيد و اومد طرف من و گفت: خيلي نامردي و منو محكم هل داد و من افتادم روي زمين.وقتي امير رفت، من از كاري كه كرده بودم خيلي پشيمون شدم. آخه اون وقتها فكر مي‌كردم اگه يكي آدمو بكنه آسمون به زمين مياد يا دنيا آخر ميشه. خلاصه ذهنيت خوبي نسبت به كون دادن نداشتم. اون لحظه از خودم بدم اومد و تصميم گرفتم اين كارو جبران كنم و يه جوري از دل امير در بيارم.فرداي اون روز امير تو دبيرستان اصلا با من حرف نزد و جاشو توي كلاس عوض كرد. بچه‌ها كه قبلا ما را همش با هم مي‌ديدند تعجب كرده بودند و از من علت را پرسيدند و من يه جوري كه امير بشنوه گفتم دعوامون شده ولي به شماها ربطي نداره و ما خودمون مشكلمون را حل مي‌كنيم. اون روز حال من و امير گرفته بود. نمي‌دونستم چي باعث مي‌شد نتونم برم پيشش. يكي دو روز همينطور گذشت و من دلم براي امير خيلي تنگ شده بود به همين خاطر نتونستم طاقت بيارم و رفتم پيش امير ولي اون صورتش رو بر گردوند. من از او عذر خواهي كردم ولي اون هنوز حرف نمي‌زد بهش گفتم كه چقدر از كاري كه كردم پشيمون هستم و چقدر دلم براش تنگ شده. اينو كه گفتم برگشت و گفت با اين كه خيلي نامردي ولي من‌هم دلم برات تنگ شده و اونوقت هم‌ديگر را بوسيديم و دوباره دوستي ما شروع شد و اينبار بيشتر از قبل هم را دوست داشتيم.
الان پس از گذشت چند سال هنوز با امير دوست هستم و در دانشگاه هم همكلاسي هستيم. از چند سال پيش تا حالا دست كم هفته‌اي يكبار با هم حال مي‌كنيم و هر دو از اين موضوع راضي هستيم و تا حالا هيچ دختري نتوانسته يكي از ما را از ديگري بگيرد. من و امير يك روحيم در دو بدن و به معني واقعي كلمه عاشق هم هستيم. فكر اينكه يك روز از امير جدا شوم ديوانه‌ام مي‌كند. از خدا مي‌خواهم كه روز جدايي من از امير روز مرگم باشد.

نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آبان 1387 ساعت 6:21 شماره پست: 58
من کوهیار هستم کس میکنم اگه کسی هست بهم اس ام اس kohiar
. .
عكس كيروكون پسرخريداريم ازطريقmmsبفرستيدمبلغ پرداخت300تومن به محض دريافت عكس انتقال ميابدبه شارژتون شماره
بالاي15 تا27سال باشه حسام
man gay hastam va khoshgelam 27 salame ashege bachehay 15 bepayin ke kon khobi darand va ona ham ashege kir hastand 'donbaleshonam .sms bede hatman khob mikonamet mehdi
man 27 salame khoshgel 170gadame donbal ye gay 15-16 saleam dost bedhimo koneshan tango bahal mehdi
بهم زنگ بزن ايدينماني
ازكسانىكهعلاقمند به پيوستن گروه شيطان پرستىهستندشماره بزارند مخصوص همجنسبازى W
سلام ايدين من چراميخواي دوستيمونوبهم بزنياگه ميتوني بهم زنگ بزن حرف بزنيمدوست دارمماني DX
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
A A
. .
A A
. .
. .
من محسنم متولد 1367 هستم همجنسبازم و بیشتر میدم اگه همسنم باشی میکنم ولی عاشق کیر کلفتم منتظر تماستونم دزفولیم محسن
. .
2nbale 1 2khtare khoob baraye doostie salem va hamishegi hastam.az teh 18 salame.faghat inke khoonevade dar Armin
Armin hastam 18 sale
. .
. .
دنبال یه بیوه برای درددل واگه خواست سکس میگردم سنش هم برام زیادمهم نیست اگه بوداول اس ام اس بفرسته رضاازبندرع
m
من یه کس از شیراز میخوام 21-22 ساله hamed
. .
سلام از پسرها هرکی اهل حال هست و زیر 21 سالش هست به من پی ام بدهID : rezaa_rreza reza
سيكم كوسش زهرا
مسمو صغرى
نحط مرجان
Armin
A A
. .
سلام اسم من ماني هستش 24سالمه و دانشجو هستم وهز شيرازم دنبال يه همجنس ميگردم آخه هميشه خونه خالي دارم هينم تل من ماني
. .
A .
1 2khtare najib va khanevade dar vase doostie salem va hamishegi migardam az teh.khodam 18 Armin
A A
. .
دنبال یک پسر 16_19 سال از مشهد هستم من 24 سال دارم رضا
من علی 23 سالمه از شیراز دنبال یه دختر با حال شیرازی میگردم واسه دوستی 19 تا 21 سال باشهعلی
من علی 23 سالمه از شیراز دنبال یه دختر با حال شیرازی میگردم واسه دوستی 19 تا 21 سال باشهعلی
A A
2nbale 1 2khtare khaoom vase doostie hamishegi va salem.18 salame.az teh Armin
. .
سلام به بچه های انجمن.من نادر هستم 20ساله از شیراز.
از شیراز خانوم زیبا.خوش اندام و سکسی هست برا یه سکس پولی؟؟؟اگه کسی هست به من پی ام بده تا شماره بدم.نادر
2nbale 1 2khtare khanoom va sangin vase doostie salem va hamishegi hastam.18 Armin
. .
من همجنس بازی رو دوست دارم و عاشق همجنسبازی هستم 22 سالمه وزن 69 قد 169 شظ از تهران تلفن ایمیل سعید
A A
ميخواستم حالاكه دراين سايت زشت هستيدشمارابه يادخداوندبيندازم كه داردشمارا رامي بيندحيف نيست ازميوه هاي بهشت محروم بشيم؟هنوزم ديرنيست ميتونيم جبران كنيم:-) يه دوست
A A
آرزو من 23 سالمه شرايط شما را هم دارا ميباشم amir
A A
A A
دنبال يك رفيق باحالم هست؟DX
A A
Armin
A A
A A
salam man ye pesare khoshge , ba adab, ba marefat az tehranam age kasi khast zang bezanebehnam
A A
كون تپل خريداريم اگه كسىهست شمارهبذاره F
A A
Armin
Armin,
W بچه كونىها�
من يك گي ام كون ميدم ساك ميزنم ميكنم آبتوهم بريز تو كونم آرمين
هم ميكنم،هم ميدم،هم ساك ميزنم هم واسم بزنيد-آبتونم ميخورم دوازده سالمه خوشگلم هستم وهمجنس علي
كسي نيست واسش ساك بزنم؟خوب ميزنما علي
دنبال كيركلفتم علي
A A
18 Armin
A A
18 sale Armin
A Gpg
چونت پاره ميكنم باكيرم كس كش مادرجنده گه وايسابيام بگايمت علي
كي كون پسرخوشگل ميخواد؟هركي ميخوادواسم اينجابنويسه+شماره علي
آقاآرش به من1 اس ام اس ميخوام برات ساك بزنم علي
همجنس بازم دوازده سالمه عاشق ساك زدن چنان ساكي براتون بزنم كه تاعمردارين فراموش نكنين خيلي هم خوشگل،ناز،سوسولم قربون كيراتون فقط اس ام اس بزنيد-ازبوشهرم خيلي هم پولدارم علي
همجنس بازم دوازده سالمه عاشق ساك زدن چنان ساكي براتون بزنم كه تاعمردارين فراموش نكنين خيلي هم خوشگل،ناز،سوسولم قربون كيراتون 9 فقط اس ام اس بزنيد-ازبوشهرم خيلي هم پولدارم علي
همجنس بازم عاشق ساك زدن چنان ساكي واستون بزنم كه تاعمرداري فراموش نكني ازبوشهرفقط اس ام اس بدين علي
همجنس بازم عاشق ساك زدن چنان ساكي واستون بزنم كه تاعمرداري فراموش نكني علي
همجنس بازم عاشق ساك زدن فقط اس ام اس بدين به 2 1 سالمه علي
همجنس بازم عاشق ساك زدن فقط اس ام اس بدين به 2 1 سالمه علي
همجنس بازم علي
همجنس علي
سلام من سینا از قم کسی واسه دوستی هست زیر بیست خوبه پسر باشه سینا
Yani 1 2khtare khoob peyda nemishe armino az tanhayi darare?
A A
salam . man ye 2khtar khobo bahalo dostdashtani zemn inke khoshgel bashe ! mikham hala age in sharayeto kesi dare behem zang bezane ehsanjon
Arian hastam,18 sale,vazn 74,ghad 176,ahle teh.2nbale 1dokhtar khanoome najibo aroo baraye doostie hamishegi va bedoone afkare sexi.fashion Arian
Arian
2nbale 1 2khtare nazo khosh andam bedoone afkare sexi hastam.khodamam 18 salam kheili saro sanginam,fashion nistam.ghad 176 vazn 72,ahle teh.lotfan khaoomaye salem tamas ya Sm.khodam tahala gf nadashtamArian
Aidin
آقا ياخانمXDچرا مىترسىشمارت بزارباهات تماس مىگيرم جنسيت را هم بنويس X
سلام من اناهیتا هستم از شیراز یه دوست پسر خوب می خوام از هرجا باشه مشکلی نیست مهمون من ولی یکم سخت پا می اناهیتا
سلام من اناهیتا هستم از شیراز از شوهرم جداشدم ودو تا پسر دارم دنبال یه پسر خوب وخشکل از هرجا باشه مهمون خودمه اناهیتا
ye fmohtaram vase dosti az shiraz age hast lotfan pm bede mamnon misham ya sms bezane rasti hanazare mali taminesh mikonamali
اقاياخانوم xمن همدنبال هميارجنسيميگردم اگه خواستي منوشمارتوبذار DX
هميار جنسى مىخوامهركى هستشماره ياايميل بزارهX
قابل توجه دختران كرماني و ... : به دنبال دختري بامرام و خوش زبان ميگردم كه با او رفاقت بشوم رامين
قابل توجه دختران كرماني و ... : به دنبال دختري بامرام و خوش زبان ميگردم كه با او هم كلام بشوم رامين
به دنبال یک دختر تا حدود 17 سال از مشهد برای دوستی امیر
به دنبال یک دختر تا حدود 17 سال از مشهد برای دوستیامیر
به دنبال یک دختر تا حدود 17 سال از مشهد برای دوستی امیر
به دنبال یک دختر تا حدود 17 سال از مشهد برای دوستی امیر
دنبال دختري مي گردم كه بااو رفاقتي سالم ارتباط برقرار كنم هر دختري دوست داشت مي تواند تا فردا pageبگذارد خيلي ممنون Smir
اسم و شماره خودت رو بده فقط دروغ نگوJnm
man donbale ye dokhtare khoob vaseye ye refaghate salem migardam age kasi mayele refaghate ba mane lotfan payam bezare ,mamnoon. agaram doost dashtin email bezanin ,inam emailame : arshia
عزيزم jnmكوسم تپله ميخوام بيامتوبغلت كيرت كلفته؟ Kos
آقاى mگروه ما بچه بازى نيست ديگه اين ورا پيدات نشه B
آقاى mگروه ما بچه بازى نيست ديگه اين ورا پيدات نشه B
اره چراكه نهشمارتوبنويس جيگر M
آقايى mماجز گروهشيطان پرستان هستيم ،حاضرى جزما بشى؟ اگه هستى پيام بده بهت شمارهبديمB
بهرام شمارتوبنويسميخوام باهات سكس كنم (كير)
اهل تهرانم و٢١سالمهحالااگه شمارتونوشتيحاضرم واسه كردنت هركاري بكنم وگرنه ديگه واسم چيزي ننويسM
اقايون مواظب باشيد اين مجيد اسمش تو ليسته اراظل واوباشه تهرانه خطرناكه ازماگفتن مجيد
كون ميدم دوطرفه دوجنسه باز هم مهدي
من كون ميدم دوطرفه ازتهران دو جنسه باز هستم مهدي
من بهرامم دنبال يه پسرخوشكل براي حال كردن ميگردم بهرام
آقاىmبراىكون كردن بايدسوربدى،شمارت بنويس،چند سالدارى واهل كجايى؟ B
آقاىmبراىكون كردن بايدسوربدى، شمارت بنويس B
ا قاي B شمارتو بنويس بهت زنگ بزنم عزيزم M
من يك دختر كسي ميخوام Jnm
من يك دختر من يك دختر كسي ميخوام Mnj
آقاى m شمارهبده من كون تپل دارم مىتونى منوبكونى؟ B
كوس كون ميخوام كسي هست ؟البته كونش بايدتپل باشه چون كيرم ٢٠سانته وكلفتM
rtyeryey weyt
slam sara
كيرم كلفته و ميخوام بكنمش توكون يك همجنسبازدرجه ١كه مثل خودم خوشگل باشهوخوش اندام هست؟ M
اره مازيار جون شمارتوبنويس Mb
مخلصيم علي جوناين ياروكيه كه كونش تپله بايدكيرمو بكنم توكونش M
مخلصيم علي جوناين ياروكيه كه كونش تپله بايدكيرمو بكنم توكونش Mb
كوس مهري
گي ميخوام ازتهران كيرمم كلفته والبته قشنگ كونمم تپل وسفيد;-) Mb
مانى جون ما همه جورهدوست داريم على
مانى جون ما همه جورهدوست داريم على
Kon topol mopoleNaz nazi mikham hastMb
كيروكس ساك
داف ناز و زن بيوه 10 شب به بعد زنگ از تهران و شمال زنگ بزنن كه همه جوره پا sina
گي از كرج ميخام فريد
ali 18 sale bache shomale tehran donbale ye dokhtare khob ba adab va khoshgel mesle khodam migardam faghat dokhtaraye tehran ya karaj be in shomare tamas begiran ali
سلام هرپسری میخواد بده وبا کیر کوچیک حال میکنه من هستم.اندازش 12در3سانته .آیدی و میلمیک بار امتحان کنید شاید خوشتون اومد. مهدی
DONBALE DOOSTE TEL HASTAM BAHRAM
پسرى هستم از شمال- دوست دختر ميخوام شماره بده زنگ بزنم حامد
دنبال دختر و زن هستم برای سکس و پول هم میدم
hamed
يه پسر خوشكل ازمشهدزنگ بزنهحميد
يه پسر خوشكل ازمشهدزنگ بزنهحميد
avisa senetam begoo man ashkanam 19 salame age khasti man hastam maileto bezarashkan
avisa senetam begoo man ashkanam 19 salame age khasti man hastam maileto bezarashkan
آف بزاريداحسان
من يه دختر مي خوام كه كون بده 20 سالمه از تهران احسان
از مشهد هر جا بگید می آیم پسر خوب با ....حاضرم
حتما! قبلش هماهنگ کنید moslem
يك نفر عوضى شماره موبايل من رو اشتباهى توسايت نوشتهلطفا تماس نگيريداين هم A
يه زوج از اروميه يا زن بيوه براي سكس جواب بدهكير
35سالمه دنبال يه كون سفيد و بي مو ميگردم درشت اندام نباشه. فقط مشهدي ها زنگ بزنن . حميد
35سالمه دنبال يه كون سفيد و بي مو ميگردم درشت اندام نباشه. فقط مشهدي ها زنگ بزنن . حميد
moslem
با من تماس داشته باشید همجنس دوست دارم که فقط بکنمش هرکی میخواد ایمیل بده منتظرتونم saman
ye dokhtare ahle hal mail bezane kharjesh ham mikonam faghat khshkel bashe sen(az 1 ta 35 ) man ham 16 salame sina
سلام.گى هست؟ مازيار
آرمان از بندرعباس : دوست پسر مي خوام واسه سكسآرمان
آرمان از بندرعباس : دوست پسر مي خوام واسه سكسآرمان
برای پسری زیر 17 سال پنجا هزار تومان بهشرطی که خوشکل فرشید
avisa...amin hastam amin
سلاممحسن هستم از قم30 سالمه ویه خانم برای صیغه میخواممذهبی.فوق لیسانس هستم وزیبااینم سایتمهسلامشما تو اون سایت ادرس گذاشته بودی؟/بهرحال برا همجنس بازی همه جوره اماده امپیام بده بهماینم ایدی منمنتظرم
اینم ایدی:محسن
عاشق زن 40ساله خاوري هستم تماس بگيريد حميد
زن خاوري 40ساله ساكن مشهد لاغراش رو چشم جاشونه حميد
زن خاوري ميخوام سنش به من بخوره 38تا40سال خوبه ساكن مشهدم،اگه خوشكل نبود عيبي نداره فقط چاق نباشه ، هرچي لاغرتر بهتر خودمم 40سالمه حميد
از شیراز به دنبال یک پسر زیر 24 سال شیرازی جهت سکس می گردم 28 سالمه -سفید - قد:86/1 حاضرم هرچی میخواد خرجش کنمبهرام
از شیراز به دنبال یک پسر زیر 24 سال شیرازی جهت سکس می گردم 28 سالمه -سفید - قد:86/1 حاضرم هرچی میخواد خرجش کنمبهرام
من الهام هستم 20سالمه پسرانی که گی هستند و میخوان کون بدن بیان منو بکنند منم با کیر مصنوعی اونها رو میکنم وبا هم حال میکنیم البته فقط از عقب میدم خواستید میل بزنید الهام
كس ميكنم ارش
daram barat mahde joon. vahshe
Man ye dokhtar ya pesar mikham.400000 ham midam.khonamon jordane.26salame va khoshgel,maye daaaarRamin
Man ye dokhtar ya pesar mikham.400000 ham midam.khonamon jordane.26salame va khoshgel,maye daaaarRamin
Man ye dokhtar ya pesar mikham.400000 ham midam.khonamon jordane.26salame va khoshgel,maye daaaar
Ramin
Man ye dokhtar ya pesar mikham.400000 ham midam.khonamon jordane.26salame va khoshgel,maye daaaarRamin
Man ye dokhtar ya pesar mikham.400000 ham midam.khonamon jordane.26salame va khoshgel,maye daaaar
Ramin
Man ye dokhtar ya pesar mikham.400000 ham midam.khonamon jordane.26salame va khoshgel,maye daaaar
Ramin
salam.man 30 salame.bokonam.rastesh ta hala pesar nakardam.khaili mayelam sex dashte basham.sexam khafane.age kasi hast pm bede.khialesh rahat bashe.be khoda sare kari nist. shervin
hame kare.Khooooshgeeeel Amin
Man donbale ye pesare khoshgelam,natars khodam maham.age hast shomarasho bezare va esme mano benvise.bache tehron bashe. Avisa
man 25 salame va pesaram donbale ye pesare aroom migardam ke ba ham dosti asheghane dashte bashim va hal konim ba ham.sina az mashhadblue_boy
دنبال يه رفيق خوب كه تو فكرش اصلا سكس نباشه هستم من بچه اريا maryam
salam donbale ye doste pesaram 25 sale silver_paradise_ir
كوس خريداريم مهدى
شروين اگه هستي بيشترازخودت بگوOk? من مرسده ه�
شروين اگه هستي بيشترازخودت بگوOk? من مرسده ه�
شروين اگه هستي بيشترازخودت بگوOk? من مرسده ه�
توجه توجهدختران علاقمند به كير وپولباماتماس بگيريدايميل ما malosakmiuss هادى
28 سالمه از مشهد چه دختر چه پسر من با همه حال میکنم هرکی خواست ایمیل بزنه علی
علاقمندان به كير بامن تماس بگيرند پول خوبىهم ميدمهادى
براي همجنس بازي يار ميخوام كون ميدم Ecare
براي همجنس بازي يار ميخوام Ecare
ما گي هستيم علي از تهران پيام بديد شريعتي ميشينيم Ecare
ما گي هستيم علي از تهران پيام بديد Ecare
ما گي هستيم علي Ecare
مجيد گي هستم علي كون ميدم Ecare
من مهدي از شيرازم 22سالمه دنبال يه پسر خوشكل شيرازي براي دوستي و گي ميگردم اگه مايليد تماس بگيريدمهدي
من مهدي از شيرازم 22سالمه دنبال يه پسر خوشكل شيرازي براي دوستي و گي ميگردم اگه مايليد تماس بگيريدمهدي
من مهدي از شيرازم 22سالمه دنبال يه پسر خوشكل براي دوستي و گي ميگردم اگه مايليد تماس بگيريد مهدي
من کون می دم هر کی می خواد پیهم بذاره با شماره من پسرم 15 سالمه ساک هم می زنم هر چی کیر کلفت تر بهتر یه بار امتحان کنی دیگه کونمو ول نمی کنی اب کیر هم می خورم . کون
يه دوست خوشكل شيرازي برائ همجنس بازي نياز دارم بامن تماس مهدي
سلام من گي مهدي
مجيد هستم هم جنس باز جهت رابطه دوطرفه تماس Ecare
من كون ميكنم زير 20رضا
من مجيد هم جنس بازم Ecare
ye dokhtare khoshgel mikham,19 sale,khodamam khoshgelam ,pul shervin
كير خر موجوداست با على تماس بگيريد A
كير خر موجوداست با على تماس بگيريد A
Kos mikham kasi nict Hadi
Da.... A
دوست دخترىمىخواماز تهران فقط براى رفاقت اگربودتل بزنيد
على
دوست دخترىمىخواماز تهران فقط براى رفاقت اگربودتل بزنيد
على
دوست دخترىمىخوام ازتهران فقط براى رفاقت اگربودتل بزنيد على
دوست دخترىمىخوام ازتهران فقط براى رفاقت اگربودتل بزنيد على
دوست دخترىمىخوام ازتهران فقط براى رفاقت اگربودتل بزنيد على
دختر هستم ميخوام كون بدم و ساك بزنمح
دختر هستم ميخوام كون بدم و ساك بزنمح
كسم ميخواره نسرين
-به زير 15سال كون ميدم.16سالمه آرش
-به زير 15سال كون ميدم.16سالمه آرش
علي هستم هم جنس باز ساك ميزنم تماس بگيريد Ecare
توجه توجهدخترانعلاقه مندان بهكيركلفت به من زنگ هادى
رضا جون زنگ بزن كارت 
 على
دختر سيكسى نيست باما تماس بگيره خونه مجردى هم دارم
على
دختر سيكسى نيست باما تماس بگيره خونه مجردى هم دارم
على
دختران سيكسى زنگ بزنند على
كس ميدم كسى ناهيد
من یه خانوم خوشگل زا تهران یا قم میخوام
حسام
هم جنس بازم اگر كسي هست با هم حال كنيم تماس بگيريد علي هستم
تماس بگيريد مجيد
من حسين از مشهد هستم 1 ساله ترتيب كسي رو ندادم اگر دختري از مشهد قصد فقط كون دادن و لب داره اين شمارمه و دوستي وسكس داغ براي هميشه حسين
يكييو ميخوام برام بخوره آبمم غورت بده تماس تا 5 بعدازظهر روزبه
يكيو ميخوام آبمو بخوره روزبه
يكيو ميخوام آبمو بخوره ruzbeh
ye doostdokhtar emehraboooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnn baraye doosti zang bezane age borojerdi bod behtarehssan
man kos kesham hamejore kos daram az 10000t ta 200000t khodamam koon midam zang bezanid koni
Man faghat pesarhaye pOol dar va khoshelo dost daram age kasi hast ke dost dare ba ham dost bashim to in sait shomare ya emailEsho to in sait bezare.faghat pesaraye tehroni.mer30 Ava
Faghat ahle tehron bashe tarafam. Ava
Man kasi ro ke pOol dar bashe dost daram.age kasi ke man dosesh daram hast to in sait baram shomare ya emailesho bezare.khoshhal misham.faghat sarekari nabashe ke bad mibini.mer30Ava
به دنبال دوست پسر باحالارزو
به دنبال دوست پسر باحال ارزو
من يه كون ،كس فرق نميكنه مشهد رسول
كون وكيروكسهمه جوره در خدمتيم
زنگ بزنيد دوستان علي وارزو د
Age vaghan ye pesare bahal,khoshgel,khoshlebas,mehrabon,adam,shokh,tahsil karde,ba adab,az balahaye tehron vojod dare ke ahle sex nabashe hast sms bedeAsal
Age vaghan ye pesare bahal,khoshgel,khoshlebas,mehrabon,adam,shokh,tahsil karde,ba adab,az balahaye tehron vojod dare ke ahle sex nabashe hast sms bedeAsal
پسرخوشگل ومايه دار بدون سكس ميخوامعسل
Man donbale ye pesare khoshgel,khoshtip,tahsil karde,ba adab va maye dar ahle tehron mesle khodam baraye refaghate salem mikham.
Sms bedeAsal
كس ميدمارزو
پسرخوشگل ومايه دار بدون سكس ميخوامعسل
cos mikham az tehran .a.m.n
‏ من كون ميدم و همجنسباز هستم بهمن
سلاممن یه پسر 21 ساله،با معرفت،خوش اخلاق و البته خوشگل هستم ولی تا حالا دوست دختر نداشتم،راستش روم نمیشه تو خیابون تیکه بندازم،پایه ی همه چی هستم،ولی خوب آماتورم دیگه.یه دختر خوشگل میخوام که پایه رفاقت باشه.هر کی می خواد لذت عشق واقعی رو احساس کنه بهم زنگ بزنه یا email بده،تضمین میکنم پشیمون نمیشی،زنگ بزن تا مطمئن شی اینا که در مورد خودم گفتم درسته،منتظرم:
مهران
سلاممن یه پسر 21 ساله،با معرفت،خوش اخلاق و البته خوشگل هستم ولی تا حالا دوست دختر نداشتم،راستش روم نمیشه تو خیابون تیکه بندازم،پایه ی همه چی هستم،ولی خوب آماتورم دیگه.یه دختر خوشگل میخوام که پایه رفاقت باشه.هر کی می خواد لذت عشق واقعی رو احساس کنه بهم زنگ بزنه یا email بده،تضمین میکنم پشیمون نمیشی،زنگ بزن تا مطمئن شی اینا که در مورد خودم گفتم درسته،منتظرم:
مهران
سلاممن یه پسر 21 ساله،با معرفت،خوش اخلاق و البته خوشگل هستم ولی تا حالا دوست دختر نداشتم،راستش روم نمیشه تو خیابون تیکه بندازم،پایه ی همه چی هستم،ولی خوب آماتورم دیگه.یه دختر خوشگل میخوام که پایه رفاقت باشه.هر کی می خواد لذت عشق واقعی رو احساس کنه بهم زنگ بزنه یا email بده،تضمین میکنم پشیمون نمیشی،زنگ بزن تا مطمئن شی اینا که در مورد خودم گفتم درسته،منتظرم:
مهران
I Will KILL YOU ! HACKER
joonyashar
خدمات رضا
من كون ميدم و ساك ميزنم رضا
hamed
من كون ميدمسجاد
ye f esxy tel bezane az tehran arash
salam harki khast behtara z on hall kono bezange khonamaye mohtaram Nader
i like to fuck old women atif
khili hal dad joooooooooooooooonhasti
Salam Nazi
az tehran kese hast mohammad
az tehran kese hast mohammad
kos tehranemohammad
khiliiiiiiiiiiii ba hal boodddddd!!!!!! ali
كس مي خوام هست؟
امير
man hastam maryam
كس بروجردي مي خوام بروجرد
لباتو شیا
i fuck your sistersabcd
i fuck your sistersabcd
i like sex atif
dobihdaqibo dbhiuj
من کوهیار هستم کس میکنم اگه کسی هست بهم اس ام اس kohiar
. .
عكس كيروكون پسرخريداريم ازطريقmmsبفرستيدمبلغ پرداخت300تومن به محض دريافت عكس انتقال ميابدبه شارژتون شماره
بالاي15 تا27سال باشه حسام
man gay hastam va khoshgelam 27 salame ashege bachehay 15 bepayin ke kon khobi darand va ona ham ashege kir hastand 'donbaleshonam .sms bede hatman khob mikonamet mehdi
man 27 salame khoshgel 170gadame donbal ye gay 15-16 saleam dost bedhimo koneshan tango bahal mehdi
بهم زنگ بزن ايدينماني
ازكسانىكهعلاقمند به پيوستن گروه شيطان پرستىهستندشماره بزارند مخصوص همجنسبازى W
سلام ايدين من چراميخواي دوستيمونوبهم بزنياگه ميتوني بهم زنگ بزن حرف بزنيمدوست دارمماني DX
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
A A
. .
A A
. .
. .
من محسنم متولد 1367 هستم همجنسبازم و بیشتر میدم اگه همسنم باشی میکنم ولی عاشق کیر کلفتم منتظر تماستونم دزفولیم محسن
. .
2nbale 1 2khtare khoob baraye doostie salem va hamishegi hastam.az teh 18 salame.faghat inke khoonevade dar Armin
Armin hastam 18 sale
. .
. .
دنبال یه بیوه برای درددل واگه خواست سکس میگردم سنش هم برام زیادمهم نیست اگه بوداول اس ام اس بفرسته رضاازبندرع
m
من یه کس از شیراز میخوام 21-22 ساله hamed
. .
سلام از پسرها هرکی اهل حال هست و زیر 21 سالش هست به من پی ام بدهID : rezaa_rreza reza
سيكم كوسش زهرا
مسمو صغرى
نحط مرجان
Armin
A A
. .
سلام اسم من ماني هستش 24سالمه و دانشجو هستم وهز شيرازم دنبال يه همجنس ميگردم آخه هميشه خونه خالي دارم هينم تل من ماني
. .
A .
1 2khtare najib va khanevade dar vase doostie salem va hamishegi migardam az teh.khodam 18 Armin
A A
. .
دنبال یک پسر 16_19 سال از مشهد هستم من 24 سال دارم رضا
من علی 23 سالمه از شیراز دنبال یه دختر با حال شیرازی میگردم واسه دوستی 19 تا 21 سال باشهعلی
من علی 23 سالمه از شیراز دنبال یه دختر با حال شیرازی میگردم واسه دوستی 19 تا 21 سال باشهعلی
A A
2nbale 1 2khtare khaoom vase doostie hamishegi va salem.18 salame.az teh Armin
. .
سلام به بچه های انجمن.من نادر هستم 20ساله از شیراز.
از شیراز خانوم زیبا.خوش اندام و سکسی هست برا یه سکس پولی؟؟؟اگه کسی هست به من پی ام بده تا شماره بدم.نادر
2nbale 1 2khtare khanoom va sangin vase doostie salem va hamishegi hastam.18 Armin
. .
من همجنس بازی رو دوست دارم و عاشق همجنسبازی هستم 22 سالمه وزن 69 قد 169 شظ از تهران تلفن ایمیل سعید
A A
ميخواستم حالاكه دراين سايت زشت هستيدشمارابه يادخداوندبيندازم كه داردشمارا رامي بيندحيف نيست ازميوه هاي بهشت محروم بشيم؟هنوزم ديرنيست ميتونيم جبران كنيم:-) يه دوست
A A
آرزو من 23 سالمه شرايط شما را هم دارا ميباشم amir
A A
A A
دنبال يك رفيق باحالم هست؟DX
A A
Armin
A A
A A
salam man ye pesare khoshge , ba adab, ba marefat az tehranam age kasi khast zang bezanebehnam
A A
كون تپل خريداريم اگه كسىهست شمارهبذاره F
A A
Armin
Armin,
W بچه كونىها�
من يك گي ام كون ميدم ساك ميزنم ميكنم آبتوهم بريز تو كونم آرمين
هم ميكنم،هم ميدم،هم ساك ميزنم هم واسم بزنيد-آبتونم ميخورم دوازده سالمه خوشگلم هستم وهمجنس علي
كسي نيست واسش ساك بزنم؟خوب ميزنما علي
دنبال كيركلفتم علي
A A
18 Armin
A A
18 sale Armin
A Gpg
چونت پاره ميكنم باكيرم كس كش مادرجنده گه وايسابيام بگايمت علي
كي كون پسرخوشگل ميخواد؟هركي ميخوادواسم اينجابنويسه+شماره علي
آقاآرش به من1 اس ام اس ميخوام برات ساك بزنم علي
همجنس بازم دوازده سالمه عاشق ساك زدن چنان ساكي براتون بزنم كه تاعمردارين فراموش نكنين خيلي هم خوشگل،ناز،سوسولم قربون كيراتون فقط اس ام اس بزنيد-ازبوشهرم خيلي هم پولدارم علي
همجنس بازم دوازده سالمه عاشق ساك زدن چنان ساكي براتون بزنم كه تاعمردارين فراموش نكنين خيلي هم خوشگل،ناز،سوسولم قربون كيراتون 9 فقط اس ام اس بزنيد-ازبوشهرم خيلي هم پولدارم علي
همجنس بازم عاشق ساك زدن چنان ساكي واستون بزنم كه تاعمرداري فراموش نكني ازبوشهرفقط اس ام اس بدين علي
همجنس بازم عاشق ساك زدن چنان ساكي واستون بزنم كه تاعمرداري فراموش نكني علي
همجنس بازم عاشق ساك زدن فقط اس ام اس بدين به 2 1 سالمه علي
همجنس بازم عاشق ساك زدن فقط اس ام اس بدين به 2 1 سالمه علي
همجنس بازم علي
همجنس علي
سلام من سینا از قم کسی واسه دوستی هست زیر بیست خوبه پسر باشه سینا
Yani 1 2khtare khoob peyda nemishe armino az tanhayi darare?
A A
salam . man ye 2khtar khobo bahalo dostdashtani zemn inke khoshgel bashe ! mikham hala age in sharayeto kesi dare behem zang bezane ehsanjon
Arian hastam,18 sale,vazn 74,ghad 176,ahle teh.2nbale 1dokhtar khanoome najibo aroo baraye doostie hamishegi va bedoone afkare sexi.fashion Arian
Arian
2nbale 1 2khtare nazo khosh andam bedoone afkare sexi hastam.khodamam 18 salam kheili saro sanginam,fashion nistam.ghad 176 vazn 72,ahle teh.lotfan khaoomaye salem tamas ya Sm.khodam tahala gf nadashtamArian
Aidin
آقا ياخانمXDچرا مىترسىشمارت بزارباهات تماس مىگيرم جنسيت را هم بنويس X
سلام من اناهیتا هستم از شیراز یه دوست پسر خوب می خوام از هرجا باشه مشکلی نیست مهمون من ولی یکم سخت پا می اناهیتا
سلام من اناهیتا هستم از شیراز از شوهرم جداشدم ودو تا پسر دارم دنبال یه پسر خوب وخشکل از هرجا باشه مهمون خودمه اناهیتا
ye fmohtaram vase dosti az shiraz age hast lotfan pm bede mamnon misham ya sms bezane rasti hanazare mali taminesh mikonamali
اقاياخانوم xمن همدنبال هميارجنسيميگردم اگه خواستي منوشمارتوبذار DX
هميار جنسى مىخوامهركى هستشماره ياايميل بزارهX
قابل توجه دختران كرماني و ... : به دنبال دختري بامرام و خوش زبان ميگردم كه با او رفاقت بشوم رامين
قابل توجه دختران كرماني و ... : به دنبال دختري بامرام و خوش زبان ميگردم كه با او هم كلام بشوم رامين
به دنبال یک دختر تا حدود 17 سال از مشهد برای دوستی امیر
به دنبال یک دختر تا حدود 17 سال از مشهد برای دوستیامیر
به دنبال یک دختر تا حدود 17 سال از مشهد برای دوستی امیر
به دنبال یک دختر تا حدود 17 سال از مشهد برای دوستی امیر
دنبال دختري مي گردم كه بااو رفاقتي سالم ارتباط برقرار كنم هر دختري دوست داشت مي تواند تا فردا pageبگذارد خيلي ممنون Smir
اسم و شماره خودت رو بده فقط دروغ نگوJnm
man donbale ye dokhtare khoob vaseye ye refaghate salem migardam age kasi mayele refaghate ba mane lotfan payam bezare ,mamnoon. agaram doost dashtin email bezanin ,inam emailame : arshia
عزيزم jnmكوسم تپله ميخوام بيامتوبغلت كيرت كلفته؟ Kos
آقاى mگروه ما بچه بازى نيست ديگه اين ورا پيدات نشه B
آقاى mگروه ما بچه بازى نيست ديگه اين ورا پيدات نشه B
اره چراكه نهشمارتوبنويس جيگر M
آقايى mماجز گروهشيطان پرستان هستيم ،حاضرى جزما بشى؟ اگه هستى پيام بده بهت شمارهبديمB
بهرام شمارتوبنويسميخوام باهات سكس كنم (كير)
اهل تهرانم و٢١سالمهحالااگه شمارتونوشتيحاضرم واسه كردنت هركاري بكنم وگرنه ديگه واسم چيزي ننويسM
اقايون مواظب باشيد اين مجيد اسمش تو ليسته اراظل واوباشه تهرانه خطرناكه ازماگفتن مجيد
كون ميدم دوطرفه دوجنسه باز هم مهدي
من كون ميدم دوطرفه ازتهران دو جنسه باز هستم مهدي
من بهرامم دنبال يه پسرخوشكل براي حال كردن ميگردم بهرام
آقاىmبراىكون كردن بايدسوربدى،شمارت بنويس،چند سالدارى واهل كجايى؟ B
آقاىmبراىكون كردن بايدسوربدى، شمارت بنويس B
ا قاي B شمارتو بنويس بهت زنگ بزنم عزيزم M
من يك دختر كسي ميخوام Jnm
من يك دختر من يك دختر كسي ميخوام Mnj
آقاى m شمارهبده من كون تپل دارم مىتونى منوبكونى؟ B
كوس كون ميخوام كسي هست ؟البته كونش بايدتپل باشه چون كيرم ٢٠سانته وكلفتM
rtyeryey weyt
slam sara
كيرم كلفته و ميخوام بكنمش توكون يك همجنسبازدرجه ١كه مثل خودم خوشگل باشهوخوش اندام هست؟ M
اره مازيار جون شمارتوبنويس Mb
مخلصيم علي جوناين ياروكيه كه كونش تپله بايدكيرمو بكنم توكونش M
مخلصيم علي جوناين ياروكيه كه كونش تپله بايدكيرمو بكنم توكونش Mb
كوس مهري
گي ميخوام ازتهران كيرمم كلفته والبته قشنگ كونمم تپل وسفيد;-) Mb
مانى جون ما همه جورهدوست داريم على
مانى جون ما همه جورهدوست داريم على
Kon topol mopoleNaz nazi mikham hastMb
كيروكس ساك
داف ناز و زن بيوه 10 شب به بعد زنگ از تهران و شمال زنگ بزنن كه همه جوره پا sina
گي از كرج ميخام فريد
ali 18 sale bache shomale tehran donbale ye dokhtare khob ba adab va khoshgel mesle khodam migardam faghat dokhtaraye tehran ya karaj be in shomare tamas begiran ali
سلام هرپسری میخواد بده وبا کیر کوچیک حال میکنه من هستم.اندازش 12در3سانته .آیدی و میلمیک بار امتحان کنید شاید خوشتون اومد. مهدی
DONBALE DOOSTE TEL HASTAM BAHRAM
پسرى هستم از شمال- دوست دختر ميخوام شماره بده زنگ بزنم حامد
دنبال دختر و زن هستم برای سکس و پول هم میدم
hamed
يه پسر خوشكل ازمشهدزنگ بزنهحميد
يه پسر خوشكل ازمشهدزنگ بزنهحميد
avisa senetam begoo man ashkanam 19 salame age khasti man hastam maileto bezarashkan
avisa senetam begoo man ashkanam 19 salame age khasti man hastam maileto bezarashkan
آف بزاريداحسان
من يه دختر مي خوام كه كون بده 20 سالمه از تهران احسان
از مشهد هر جا بگید می آیم پسر خوب با ....حاضرم
حتما! قبلش هماهنگ کنید moslem
يك نفر عوضى شماره موبايل من رو اشتباهى توسايت نوشتهلطفا تماس نگيريداين هم A
يه زوج از اروميه يا زن بيوه براي سكس جواب بدهكير
35سالمه دنبال يه كون سفيد و بي مو ميگردم درشت اندام نباشه. فقط مشهدي ها زنگ بزنن . حميد
35سالمه دنبال يه كون سفيد و بي مو ميگردم درشت اندام نباشه. فقط مشهدي ها زنگ بزنن . حميد
moslem
با من تماس داشته باشید همجنس دوست دارم که فقط بکنمش هرکی میخواد ایمیل بده منتظرتونم saman
ye dokhtare ahle hal mail bezane kharjesh ham mikonam faghat khshkel bashe sen(az 1 ta 35 ) man ham 16 salame sina
سلام.گى هست؟ مازيار
آرمان از بندرعباس : دوست پسر مي خوام واسه سكسآرمان
آرمان از بندرعباس : دوست پسر مي خوام واسه سكسآرمان
برای پسری زیر 17 سال پنجا هزار تومان بهشرطی که خوشکل فرشید
avisa...amin hastam amin
سلاممحسن هستم از قم30 سالمه ویه خانم برای صیغه میخواممذهبی.فوق لیسانس هستم وزیبااینم سایتمهسلامشما تو اون سایت ادرس گذاشته بودی؟/بهرحال برا همجنس بازی همه جوره اماده امپیام بده بهماینم ایدی منمنتظرم
اینم ایدی:محسن
عاشق زن 40ساله خاوري هستم تماس بگيريد حميد
زن خاوري 40ساله ساكن مشهد لاغراش رو چشم جاشونه حميد
زن خاوري ميخوام سنش به من بخوره 38تا40سال خوبه ساكن مشهدم،اگه خوشكل نبود عيبي نداره فقط چاق نباشه ، هرچي لاغرتر بهتر خودمم 40سالمه حميد
از شیراز به دنبال یک پسر زیر 24 سال شیرازی جهت سکس می گردم 28 سالمه -سفید - قد:86/1 حاضرم هرچی میخواد خرجش کنمبهرام
از شیراز به دنبال یک پسر زیر 24 سال شیرازی جهت سکس می گردم 28 سالمه -سفید - قد:86/1 حاضرم هرچی میخواد خرجش کنمبهرام
من الهام هستم 20سالمه پسرانی که گی هستند و میخوان کون بدن بیان منو بکنند منم با کیر مصنوعی اونها رو میکنم وبا هم حال میکنیم البته فقط از عقب میدم خواستید میل بزنید الهام
كس ميكنم ارش
daram barat mahde joon. vahshe
Man ye dokhtar ya pesar mikham.400000 ham midam.khonamon jordane.26salame va khoshgel,maye daaaarRamin
Man ye dokhtar ya pesar mikham.400000 ham midam.khonamon jordane.26salame va khoshgel,maye daaaarRamin
Man ye dokhtar ya pesar mikham.400000 ham midam.khonamon jordane.26salame va khoshgel,maye daaaar
Ramin
Man ye dokhtar ya pesar mikham.400000 ham midam.khonamon jordane.26salame va khoshgel,maye daaaarRamin
Man ye dokhtar ya pesar mikham.400000 ham midam.khonamon jordane.26salame va khoshgel,maye daaaar
Ramin
Man ye dokhtar ya pesar mikham.400000 ham midam.khonamon jordane.26salame va khoshgel,maye daaaar
Ramin
salam.man 30 salame.bokonam.rastesh ta hala pesar nakardam.khaili mayelam sex dashte basham.sexam khafane.age kasi hast pm bede.khialesh rahat bashe.be khoda sare kari nist. shervin
hame kare.Khooooshgeeeel Amin
Man donbale ye pesare khoshgelam,natars khodam maham.age hast shomarasho bezare va esme mano benvise.bache tehron bashe. Avisa
man 25 salame va pesaram donbale ye pesare aroom migardam ke ba ham dosti asheghane dashte bashim va hal konim ba ham.sina az mashhadblue_boy
دنبال يه رفيق خوب كه تو فكرش اصلا سكس نباشه هستم من بچه اريا maryam
salam donbale ye doste pesaram 25 sale silver_paradise_ir
كوس خريداريم مهدى
شروين اگه هستي بيشترازخودت بگوOk? من مرسده ه�
شروين اگه هستي بيشترازخودت بگوOk? من مرسده ه�
شروين اگه هستي بيشترازخودت بگوOk? من مرسده ه�
توجه توجهدختران علاقمند به كير وپولباماتماس بگيريدايميل ما malosakmiuss هادى
28 سالمه از مشهد چه دختر چه پسر من با همه حال میکنم هرکی خواست ایمیل بزنه علی
علاقمندان به كير بامن تماس بگيرند پول خوبىهم ميدمهادى
براي همجنس بازي يار ميخوام كون ميدم Ecare
براي همجنس بازي يار ميخوام Ecare
ما گي هستيم علي از تهران پيام بديد شريعتي ميشينيم Ecare
ما گي هستيم علي از تهران پيام بديد Ecare
ما گي هستيم علي Ecare
مجيد گي هستم علي كون ميدم Ecare
من مهدي از شيرازم 22سالمه دنبال يه پسر خوشكل شيرازي براي دوستي و گي ميگردم اگه مايليد تماس بگيريدمهدي
من مهدي از شيرازم 22سالمه دنبال يه پسر خوشكل شيرازي براي دوستي و گي ميگردم اگه مايليد تماس بگيريدمهدي
من مهدي از شيرازم 22سالمه دنبال يه پسر خوشكل براي دوستي و گي ميگردم اگه مايليد تماس بگيريد مهدي
من کون می دم هر کی می خواد پیهم بذاره با شماره من پسرم 15 سالمه ساک هم می زنم هر چی کیر کلفت تر بهتر یه بار امتحان کنی دیگه کونمو ول نمی کنی اب کیر هم می خورم . کون
يه دوست خوشكل شيرازي برائ همجنس بازي نياز دارم بامن تماس مهدي
سلام من گي مهدي
مجيد هستم هم جنس باز جهت رابطه دوطرفه تماس Ecare
من كون ميكنم زير 20رضا
من مجيد هم جنس بازم Ecare
ye dokhtare khoshgel mikham,19 sale,khodamam khoshgelam ,pul shervin
كير خر موجوداست با على تماس بگيريد A
كير خر موجوداست با على تماس بگيريد A
Kos mikham kasi nict Hadi
Da.... A
دوست دخترىمىخواماز تهران فقط براى رفاقت اگربودتل بزنيد
على
دوست دخترىمىخواماز تهران فقط براى رفاقت اگربودتل بزنيد
على
دوست دخترىمىخوام ازتهران فقط براى رفاقت اگربودتل بزنيد على
دوست دخترىمىخوام ازتهران فقط براى رفاقت اگربودتل بزنيد على
دوست دخترىمىخوام ازتهران فقط براى رفاقت اگربودتل بزنيد على
دختر هستم ميخوام كون بدم و ساك بزنمح
دختر هستم ميخوام كون بدم و ساك بزنمح
كسم ميخواره نسرين
-به زير 15سال كون ميدم.16سالمه آرش
-به زير 15سال كون ميدم.16سالمه آرش
علي هستم هم جنس باز ساك ميزنم تماس بگيريد Ecare
توجه توجهدخترانعلاقه مندان بهكيركلفت به من زنگ هادى
رضا جون زنگ بزن كارت 
 على
دختر سيكسى نيست باما تماس بگيره خونه مجردى هم دارم
على
دختر سيكسى نيست باما تماس بگيره خونه مجردى هم دارم
على
دختران سيكسى زنگ بزنند على
كس ميدم كسى ناهيد
من یه خانوم خوشگل زا تهران یا قم میخوام
حسام
هم جنس بازم اگر كسي هست با هم حال كنيم تماس بگيريد علي هستم
تماس بگيريد مجيد
من حسين از مشهد هستم 1 ساله ترتيب كسي رو ندادم اگر دختري از مشهد قصد فقط كون دادن و لب داره اين شمارمه و دوستي وسكس داغ براي هميشه حسين
يكييو ميخوام برام بخوره آبمم غورت بده تماس تا 5 بعدازظهر روزبه
يكيو ميخوام آبمو بخوره روزبه
يكيو ميخوام آبمو بخوره ruzbeh
ye doostdokhtar emehraboooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnn baraye doosti zang bezane age borojerdi bod behtarehssan
man kos kesham hamejore kos daram az 10000t ta 200000t khodamam koon midam zang bezanid koni
Man faghat pesarhaye pOol dar va khoshelo dost daram age kasi hast ke dost dare ba ham dost bashim to in sait shomare ya emailEsho to in sait bezare.faghat pesaraye tehroni.mer30 Ava
Faghat ahle tehron bashe tarafam. Ava
Man kasi ro ke pOol dar bashe dost daram.age kasi ke man dosesh daram hast to in sait baram shomare ya emailesho bezare.khoshhal misham.faghat sarekari nabashe ke bad mibini.mer30Ava
به دنبال دوست پسر باحالارزو
به دنبال دوست پسر باحال ارزو
من يه كون ،كس فرق نميكنه مشهد رسول
كون وكيروكسهمه جوره در خدمتيم
زنگ بزنيد دوستان علي وارزو د
Age vaghan ye pesare bahal,khoshgel,khoshlebas,mehrabon,adam,shokh,tahsil karde,ba adab,az balahaye tehron vojod dare ke ahle sex nabashe hast sms bedeAsal
Age vaghan ye pesare bahal,khoshgel,khoshlebas,mehrabon,adam,shokh,tahsil karde,ba adab,az balahaye tehron vojod dare ke ahle sex nabashe hast sms bedeAsal
پسرخوشگل ومايه دار بدون سكس ميخوامعسل
Man donbale ye pesare khoshgel,khoshtip,tahsil karde,ba adab va maye dar ahle tehron mesle khodam baraye refaghate salem mikham.
Sms bedeAsal
كس ميدمارزو
پسرخوشگل ومايه دار بدون سكس ميخوامعسل
cos mikham az tehran .a.m.n
‏ من كون ميدم و همجنسباز هستم بهمن
سلاممن یه پسر 21 ساله،با معرفت،خوش اخلاق و البته خوشگل هستم ولی تا حالا دوست دختر نداشتم،راستش روم نمیشه تو خیابون تیکه بندازم،پایه ی همه چی هستم،ولی خوب آماتورم دیگه.یه دختر خوشگل میخوام که پایه رفاقت باشه.هر کی می خواد لذت عشق واقعی رو احساس کنه بهم زنگ بزنه یا email بده،تضمین میکنم پشیمون نمیشی،زنگ بزن تا مطمئن شی اینا که در مورد خودم گفتم درسته،منتظرم:
مهران
سلاممن یه پسر 21 ساله،با معرفت،خوش اخلاق و البته خوشگل هستم ولی تا حالا دوست دختر نداشتم،راستش روم نمیشه تو خیابون تیکه بندازم،پایه ی همه چی هستم،ولی خوب آماتورم دیگه.یه دختر خوشگل میخوام که پایه رفاقت باشه.هر کی می خواد لذت عشق واقعی رو احساس کنه بهم زنگ بزنه یا email بده،تضمین میکنم پشیمون نمیشی،زنگ بزن تا مطمئن شی اینا که در مورد خودم گفتم درسته،منتظرم:
مهران
سلاممن یه پسر 21 ساله،با معرفت،خوش اخلاق و البته خوشگل هستم ولی تا حالا دوست دختر نداشتم،راستش روم نمیشه تو خیابون تیکه بندازم،پایه ی همه چی هستم،ولی خوب آماتورم دیگه.یه دختر خوشگل میخوام که پایه رفاقت باشه.هر کی می خواد لذت عشق واقعی رو احساس کنه بهم زنگ بزنه یا email بده،تضمین میکنم پشیمون نمیشی،زنگ بزن تا مطمئن شی اینا که در مورد خودم گفتم درسته،منتظرم:
مهران
I Will KILL YOU ! HACKER
joonyashar
خدمات رضا
من كون ميدم و ساك ميزنم رضا
hamed
من كون ميدمسجاد
ye f esxy tel bezane az tehran arash
salam harki khast behtara z on hall kono bezange khonamaye mohtaram Nader
i like to fuck old women atif
khili hal dad joooooooooooooooonhasti
Salam Nazi
az tehran kese hast mohammad
az tehran kese hast mohammad
kos tehranemohammad
khiliiiiiiiiiiii ba hal boodddddd!!!!!! ali
كس مي خوام هست؟
امير
man hastam maryam
كس بروجردي مي خوام بروجرد
لباتو شیا
i fuck your sistersabcd
i fuck your sistersabcd
i like sex atif
dobihdaqibo dbhiuj
نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آبان 1387 ساعت 6:50 شماره پست: 59
من کوهیار هستم کس میکنم اگه کسی هست بهم اس ام اس kohiar
. .
عكس كيروكون پسرخريداريم ازطريقmmsبفرستيدمبلغ پرداخت300تومن به محض دريافت عكس انتقال ميابدبه شارژتون شماره
بالاي15 تا27سال باشه حسام
man gay hastam va khoshgelam 27 salame ashege bachehay 15 bepayin ke kon khobi darand va ona ham ashege kir hastand 'donbaleshonam .sms bede hatman khob mikonamet mehdi
man 27 salame khoshgel 170gadame donbal ye gay 15-16 saleam dost bedhimo koneshan tango bahal mehdi
بهم زنگ بزن ايدينماني
ازكسانىكهعلاقمند به پيوستن گروه شيطان پرستىهستندشماره بزارند مخصوص همجنسبازى W
سلام ايدين من چراميخواي دوستيمونوبهم بزنياگه ميتوني بهم زنگ بزن حرف بزنيمدوست دارمماني DX
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
A A
. .
A A
. .
. .
من محسنم متولد 1367 هستم همجنسبازم و بیشتر میدم اگه همسنم باشی میکنم ولی عاشق کیر کلفتم منتظر تماستونم دزفولیم محسن
. .
2nbale 1 2khtare khoob baraye doostie salem va hamishegi hastam.az teh 18 salame.faghat inke khoonevade dar Armin
Armin hastam 18 sale
. .
. .
دنبال یه بیوه برای درددل واگه خواست سکس میگردم سنش هم برام زیادمهم نیست اگه بوداول اس ام اس بفرسته رضاازبندرع
m
من یه کس از شیراز میخوام 21-22 ساله hamed
. .
سلام از پسرها هرکی اهل حال هست و زیر 21 سالش هست به من پی ام بدهID : rezaa_rreza reza
سيكم كوسش زهرا
مسمو صغرى
نحط مرجان
Armin
A A
. .
سلام اسم من ماني هستش 24سالمه و دانشجو هستم وهز شيرازم دنبال يه همجنس ميگردم آخه هميشه خونه خالي دارم هينم تل من ماني
. .
A .
1 2khtare najib va khanevade dar vase doostie salem va hamishegi migardam az teh.khodam 18 Armin
A A
. .
دنبال یک پسر 16_19 سال از مشهد هستم من 24 سال دارم رضا
من علی 23 سالمه از شیراز دنبال یه دختر با حال شیرازی میگردم واسه دوستی 19 تا 21 سال باشهعلی
من علی 23 سالمه از شیراز دنبال یه دختر با حال شیرازی میگردم واسه دوستی 19 تا 21 سال باشهعلی
A A
2nbale 1 2khtare khaoom vase doostie hamishegi va salem.18 salame.az teh Armin
. .
سلام به بچه های انجمن.من نادر هستم 20ساله از شیراز.
از شیراز خانوم زیبا.خوش اندام و سکسی هست برا یه سکس پولی؟؟؟اگه کسی هست به من پی ام بده تا شماره بدم.نادر
2nbale 1 2khtare khanoom va sangin vase doostie salem va hamishegi hastam.18 Armin
. .
من همجنس بازی رو دوست دارم و عاشق همجنسبازی هستم 22 سالمه وزن 69 قد 169 شظ از تهران تلفن ایمیل سعید
A A
ميخواستم حالاكه دراين سايت زشت هستيدشمارابه يادخداوندبيندازم كه داردشمارا رامي بيندحيف نيست ازميوه هاي بهشت محروم بشيم؟هنوزم ديرنيست ميتونيم جبران كنيم:-) يه دوست
A A
آرزو من 23 سالمه شرايط شما را هم دارا ميباشم amir
A A
A A
دنبال يك رفيق باحالم هست؟DX
A A
Armin
A A
A A
salam man ye pesare khoshge , ba adab, ba marefat az tehranam age kasi khast zang bezanebehnam
A A
كون تپل خريداريم اگه كسىهست شمارهبذاره F
A A
Armin
Armin,
W بچه كونىها�
من يك گي ام كون ميدم ساك ميزنم ميكنم آبتوهم بريز تو كونم آرمين
هم ميكنم،هم ميدم،هم ساك ميزنم هم واسم بزنيد-آبتونم ميخورم دوازده سالمه خوشگلم هستم وهمجنس علي
كسي نيست واسش ساك بزنم؟خوب ميزنما علي
دنبال كيركلفتم علي
A A
18 Armin
A A
18 sale Armin
A Gpg
چونت پاره ميكنم باكيرم كس كش مادرجنده گه وايسابيام بگايمت علي
كي كون پسرخوشگل ميخواد؟هركي ميخوادواسم اينجابنويسه+شماره علي
آقاآرش به من1 اس ام اس ميخوام برات ساك بزنم علي
همجنس بازم دوازده سالمه عاشق ساك زدن چنان ساكي براتون بزنم كه تاعمردارين فراموش نكنين خيلي هم خوشگل،ناز،سوسولم قربون كيراتون فقط اس ام اس بزنيد-ازبوشهرم خيلي هم پولدارم علي
همجنس بازم دوازده سالمه عاشق ساك زدن چنان ساكي براتون بزنم كه تاعمردارين فراموش نكنين خيلي هم خوشگل،ناز،سوسولم قربون كيراتون 9 فقط اس ام اس بزنيد-ازبوشهرم خيلي هم پولدارم علي
همجنس بازم عاشق ساك زدن چنان ساكي واستون بزنم كه تاعمرداري فراموش نكني ازبوشهرفقط اس ام اس بدين علي
همجنس بازم عاشق ساك زدن چنان ساكي واستون بزنم كه تاعمرداري فراموش نكني علي
همجنس بازم عاشق ساك زدن فقط اس ام اس بدين به 2 1 سالمه علي
همجنس بازم عاشق ساك زدن فقط اس ام اس بدين به 2 1 سالمه علي
همجنس بازم علي
همجنس علي
سلام من سینا از قم کسی واسه دوستی هست زیر بیست خوبه پسر باشه سینا

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete