Friday, February 13, 2009

免费的反病毒保护 中国反 反老化 中国反 反情人节 反选择 反妇女 反病毒评级 反垄断 反病毒评语 反情人节 反病毒 十大反病毒 反希拉里 nerd反 反空 反病毒免费 反动向 反机构 反产品 德国反 反落后 CA反间谍软件 反点对点 抗水稻 抗法 广告反病毒 反病毒和间谍软件 反间谍软件删除 awola反间谍软件 反间谍软件免费 反间谍软件程序 反间谍软件的主 zinaps反间谍软件 ewido反间谍软件 反间谍软件程序 反日志 反氦
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:46 شماره پست: 472
防病毒 大熊猫反 反 反间谍软件 avast反 反布什 反过分甜的池 反病毒 熊猫防病毒 反篡改 反资本主义 反先验论 反广告 反恶意软件 反病毒下载 反间谍 最好的反病毒 反烟草 反吸烟 反木马 反poleez 反depresents 防反 反inflammitory 防垃圾邮件 反ç 反米 反persperant 反d 反形式 反inflamitory 反é 即防病毒 反日本 反艺术 反病毒组件 CA反病毒 反朝 2008年防病毒 超级反病毒 赢得反病毒 克魔岛反病毒 反virius 窗户防病毒 XP的反病毒 反抗皱霜 打击反病毒 反病毒XP的2008年 反病毒亲 反私刑 反眉穿孔 反通婚 反病毒2009年 反病毒为Vista 谷歌反病毒 服务器反病毒 Vista的反病毒 反了 反slapp 亚洲反 反抓住 反屏 反depresants 反气 Linux的反病毒 反绿 反爱 反音乐 顶端反病毒 反语义 抗黑 反溜溜 反病毒软件 反闪米特人 反高潮 反白 反消费 抗头皮屑洗发精 反健身房 反史密斯 反学校 反病毒在线 最好的反病毒 开源反病毒 反病毒免费 美国反 母亲的反 计算机反病毒工具 反病毒下载 反气候 反克里斯特 计算机反病毒 反机构 反病毒软件下载 反民俗 反病毒审查 反病毒软件 反病毒程序 反研究 反技术 反病毒保护 反英雄 反动机 计算机反病毒软件 反病毒扫描器 反爱尔兰 反情人节礼物 反病毒扫描 反新娘 免费的反病毒扫描 免费的反病毒下载 Vista的反落后 免费的反病毒保护 中国反 反老化 中国反 反情人节 反选择 反妇女 反病毒评级 反垄断 反病毒评语 反情人节 反病毒 十大反病毒 反希拉里 nerd反 反空 反病毒免费 反动向 反机构 反产品 德国反 反落后 CA反间谍软件 反点对点 抗水稻 抗法 广告反病毒 反病毒和间谍软件 反间谍软件删除 awola反间谍软件 反间谍软件免费 反间谍软件程序 反间谍软件的主 zinaps反间谍软件 ewido反间谍软件 反间谍软件程序 反日志 反氦
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:48 شماره پست: 473
farsilearning farsilearn farsifarsi translationpersian farsifarsi languagefarsi dictionaryfarsi englishfarsi wordsfarsi keyboardfarsi translatorfarsi to english dictionaryfarsi english dictionaryfarsi translateenglish to farsifarsi onlinefarsi phrasesmaryam farsibabylon farsipashto farsifarsi darifarsi sazfarsi urdufarsi dictioneryfarsi wordfarsi lessonsfarsi to farsi dictionaryiranian farsiarabic farsifarsi fontlanguages farsifarsi mp3farsi fontsfarsi english translationiran farsifarsi sitefarsi cdfree farsi translationeasy farsifarsi nevisgoogel farsiafghanistan farsifarsi language programdic farsifree farsi to english translationfarsi dictionary comfarsi translation onlineonline farsi translatorirani farsiali farsifarsi sitesfunny farsitype farsienglish to farsi translatortranslation farsi to englishtranslate english to farsifarsi translationsfarsi frenchfarsi dictionary onlinekos farsifarsi negarfarsi namesfarsi net comfarsi to farsifarsi comfarsi computerfarsi datefarsi dictuneryfarsi emailfarsi mapfarsi netfarsi numberfarsi orgfarsi searchnew farsiworld farsiwww farsifree download farsiketab farsifarsi historyfarsi webfarsi websitefarsi forumfarsi dvdmark farsifarsi bookpersian or farsigoogle farsidefine farsihistory of farsifarsi definitionfarsi pdffarsi flashfarsi videofarsi moviesfun in farsifarsi programfarsi testmovies in farsilinux farsifarsi jokefarsi tubemom in farsifarsi peoplemaral farsifarsi new yorkcollege farsidehkhoda farsi schoolzaban farsipinglish to farsiengelish to farsidownload farsi sazfarsi dictunarypersian farsi languagelearn persian farsifarsi and dariwho speaks farsifarsi dectionarydictionari farsifarsi downloadkhayyam in farsienglish persian farsipersian farsi dictionarykhayyam farsiyoutube farsifarsi dcfarsi dictionryfarsi jokarabic or farsiopen world farsifarsi writingprincess in farsifarsi wikishere farsilanguage of farsithe farsi languagewriting in farsinatalie farsifarsi language inuncle in farsiwww farsi dictionaryfarsi dictionary downloadlearn farsi languagearabic to farsifarsi and arabicfarsi vs arabicfarsi and english dictionarycount in farsidifference between arabic and farsilearn farsi in
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:48 شماره پست: 474
波斯语 学习波斯语 学习波斯语 波斯语翻译 波斯波斯语 波斯语 波斯语词典 波斯语英文 波斯语词 波斯语键盘 波斯语翻译 波斯语英语词典 波斯语英语词典 波斯语翻译 英语译成波斯语 波斯语在线 波斯语短语 里亚姆波斯语 巴比伦波斯语 普什图语波斯语 波斯语作者 波斯语saz 波斯语乌尔都语 波斯语dictionery 波斯语词 波斯语的教训 波斯语波斯语词典 伊朗波斯语 阿拉伯语波斯语 波斯语字体 语言波斯语 波斯语的MP3 波斯语字体 波斯语英文翻译 伊朗波斯语 波斯语网站 波斯语的CD 免费的波斯语翻译 容易波斯语 波斯语尼维斯 googel波斯语 阿富汗波斯语 波斯语节目 弥漫性血管内凝血波斯语 免费的波斯语英文翻译 波斯语词典的COM 波斯语翻译在线 在线波斯语翻译 伊拉尼波斯语 阿里波斯语 波斯语网站 有趣的波斯语 类型波斯语 英语译成波斯语翻译 波斯语翻译英文 英语翻译波斯语 波斯语翻译 波斯语法国 波斯语词典在线 科斯波斯语 波斯语negar 波斯语名字 波斯语净的COM 波斯语波斯语 波斯语的COM 波斯语计算机 波斯语日期 波斯语dictunery 波斯语的电子邮件 波斯语地图 波斯语净 一些波斯语 波斯语有机 波斯语搜索 新波斯语 世界波斯语 波斯语的www 免费下载波斯语 ketab波斯语 波斯历史 波斯语网站 波斯语网站 波斯语论坛 波斯语的DVD 纪念波斯语 波斯语书 波斯湾或波斯语 谷歌波斯语 确定波斯语 历史上的波斯语 波斯语的定义 波斯语PDF格式 波斯语闪光 波斯语视频 波斯语电影 在波斯语中乐趣 波斯语节目 波斯语测试 在波斯语中的电影 Linux的波斯语 波斯语笑话 波斯语管 妈妈在波斯语 波斯语人 马拉尔波斯语 波斯语纽约 大学波斯语 学校dehkhoda波斯语 zaban波斯语 pinglish以波斯语 engelish以波斯语 下载波斯语saz 波斯语dictunary 波斯波斯语 学习波斯语波斯语 波斯语和作者 谁讲波斯语 波斯语dectionary dictionari波斯语 波斯语下载 在波斯语中海亚姆 英语波斯语波斯语 波斯波斯语词典 海亚姆波斯语 YouTube的波斯语 波斯语直流 波斯语dictionry 波斯语jok 阿拉伯语或波斯语 开放的世界波斯语 波斯语书写 在波斯语中公主 波斯语维基 希尔波斯语 语言波斯语 在波斯语 在波斯语书写 纳塔莉波斯语 在波斯语 在波斯语中叔叔 波斯语词典的www 波斯语词典下载 学习波斯语 阿拉伯语波斯语 波斯语和阿拉伯语 波斯语与阿拉伯语 波斯语和英语词典 在波斯语中伯爵 区别阿拉伯语和波斯语 在学习波斯语
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:50 شماره پست: 475
persianpersian dictionaryfree dictionary farsipersian languagelearning persianlearn persianfree persian english dictionarypersian wordsfarsi english free dictionarypersian to englishenglish to persian dictionarypersian musicfarsi translator freenastalighfarsi language dictionaryeasypersianpersian translation freepersian translationfarsi language cdpersian to english translationdictionary english persianiranianfree english persian dictionary downloadtranslator farsi englishpersian to english translatoriraniirantehranpersian english electronic dictionaryفارسيarabiconline english persian dictionarytaktazpersionfarsi cdspersian jokesurduefa400tmusictranslation of farsipersian translatornazaninfarhangnegariraniansfarhadalirezahosseinfarsi electronic translatorpersian translators
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:51 شماره پست: 476
波斯语波斯语词典免费波斯语词典波斯语学习波斯语学习波斯语免费波斯英语词典波斯话波斯语词典免费英语波斯英语英语译成波斯语词典波斯音乐免费的波斯语翻译nastaligh 波斯语词典easypersian 波斯语翻译免费波斯语翻译波斯语的CD 波斯译成英语翻译英语波斯语词典伊朗免费英语波斯语词典下载波斯语翻译英文波斯译成英语译员伊拉尼伊朗德黑兰波斯英语电子词典فارسي 阿拉伯语网上英语波斯语词典taktaz persion 波斯语光盘波斯的笑话乌尔都语efa400t 音乐波斯语翻译波斯语翻译nazanin 法尔杭negar 伊朗人法哈德阿里礼侯赛因电子翻译波斯语波斯语翻译
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:51 شماره پست: 477
سکسی
سکسی
سکسی
سکسی
سکسی
سکسی
سکسی
نوشته شده در سه شنبه پنجم آذر 1387 ساعت 5:25 شماره پست: 478
عكسهاس سكسي خفن از همه جا
تبلیغات دوستان

Sunday، November 23، 2008
داستان سکسی من و زهرا
آقا چندي قبل با يه كوني حال كردم كه نگو ونپرس پدر سگ خيلي ناز و اهل حال بود.قضيه از اين قراره كه تو محله مون يه بيوه زني هست به اسم زهرا البته اينكه ميگم بيوه زن نه اونكه تصور كنيد سنش زياده چون 27 سال بيشتر نداره اما چون كلاً يه زن حشري بوده و اينطور كه ميگن به پسرعموي شوهرش خيلي حال ميداده و حتي شوهرش معتقده كه بچه دومشون كه يه پسر 4 الي 5 ساله است بايد بچه پسرعموش باشه چون بينهايت شبيه پسرعموشه و بنابراظهارات بچه اول زنه كه يه دختر بچه 12 ساله است زهرا بيشتر مواقع شبها تو چاي شوهرش قرص مي انداخته و بعد پسرعموي شوهرش مي اومده اونجا و يه حال درست و حسابي با زهرا ميكرده بعد كه مسئله ديگه عموميت پيدا ميكنه زهرا به چندتا ديگه از بچه هاي محل حال ميده و اين مطلب اونقد آشكار ميشه كه رضا شوهر زهرا ناچار ميشه زهرا رو طلاقش بده ( اين مسئله هم ناگفته نمونه كه بنابر اظهار هركسي كه زهرا رو كرده زهرا عاشق شبكه اسپايس پلاتينيومه و خيلي طالب اينه كه هركسيكه مي كندش آبشو تو دهنش بريزه ).چند روز قبل خانمم با مادرش و تعدادي از زنهاي اهل محل براي مدت 2 روز به يه سفر زيارتي رفتند و من هم از فرصت نهايت استفاده رو كردم و از اونجائيكه الان حدود 2 ساله كه يه سوراخ كون درست و حسابي نكردم ( چون زنم بهم كون نميده ) رفتم تو كار زهرا و شب آوردمش خونه اونقده حال داد كه نگو و نپرس.يه شب تا صبح كه باهاش بودم بيشتر از شش هفت بار آبم ريخت.قبل از هر كاري طبق روال معمول خودم يه دامن تنگ و استرچ تنش كردم و شروع كردم به ليسيدن كونش از روي دامن حسابي كه ليسيدمش سر آخر جلوم دراز كشيد و يه كمي كونشو قنبل كردو منم آبمو ريختم رو دامنش.بعد از 20 دقيقه كه با پسته و ميوه جات خودمونو تقويت كرديم نوبت رسيد به لخت كردنش.جاتون خالي هر تيكه از لباسشو كه در ميآوردم همون جاشو مي بوسيدم و مي ليسيدم از گردنش و پستوناش گرفته تا نافش و دورادور كسشو و دولپ كونش رونهاي سفيدش و ... بعدش هم نوبت رسيد به كردن كسش كه از گرما درست مثل كوره نونوايي شده بود. كسشو تو حالتهاي مختلف كردم از پايين و از بالا و از رو شكم و در حالت قنبلي و ... اونقد كسش با حال بود كه كلي آب ازم رفت اصلاً نميدونم اينهمه آب كجا ذخيره شده بود.بعداز يه كس كردن حسابي نشستيم و با آبجو و پسته و چيپس خودمونو تقويت كرديم.بعداز خوردن آبجو سر هر دوتا مون حسابي گرم شده بود و چون وقت لذتبخش ترين قسمتش بود اول بردمش تو حموم و حسابي داخل سوراخ كونشو تميز كردم حتي چندباري هم كيرمو تا ته كردم تو كونشو و درآوردم ( چون سر كير حالت چنگك فرم داره و موقع بيرون كشيدنش هرچي آت و آشغال تو سوراخ كون باشه ميكشه بيرون ) بعداز مرحله تميز كردن داخل سوراخ كونش آوردمش تو اطاق و با هم رفتيم رو تختخواب من دراز كشيدم و بهش گفتم بشينه رو دهنم نميدونيد چه هيجاني داشت وقتي ميديدم لحظه به لحظه سوراخ كونش داره به دهنم نزديك ميشه.بالاخره نشست رو دهنم و منم يه ليس حسابي و جانانه به سوراخش زدم بعد همونطور كه رو دهنم نشسته بود با دست يواش يواش بسمت كيرم متمايلش كردم و بهش فهموندم كه بحالت 69 انگليسي واسم ساك بزنه منم لبامو دورادور سوراخ كونش حلقه كردم و شروع كردم به لب گرفتن از سوراخ كونش درست مثل لب گرفتن از لباش ( اين قسمت لب گرفتن از كونو خيلي دوست دارم نميدونيد الان كه دارم اين متنو مينويسم يه دستم به كيرمه و با يه دستم دارم تايپ ميكنم ) همونطوريكه قبلاً باهاش طي كرده بودم ازش خواستم درحاليكه از كونش لب مي گيرم تو دهنم بگوزه ( اينكار خيلي حال ميده و منم اينكارو از دوستم ياد گرفتم و الان تقريباً روزي نيست كه زنم واسم اينكارو نكنه ) بگذريم زهرا يه ذره يه خودش فشار آورد و لبه هاي سوراخ كونش تو دهنم برجسته شد در اينموقع شهوت سراپاي وجودمو گرفته بود و از شدت هيجان نفسم بالا نمي اومد بعد يه گوز گنده و جانانه تو دهنم داد و از شدت شهوت درست همزمان با گوزيدنش آبم ريخت تو دهنش پدر سگ جنده يه طوري با آبم تو دهنش بازي ميكرد و اونو بيرون ميريخت و دوباره ميخوردش كه انگار سالهاي ساله كه هنرپيشه فيلمهاي سوپره منم كه اينطوري ديدمش بهش گفتم اگه بذاره ازش فيلم بگيرم حاضرم 50 تومن به دستمزدش اضافه كنم اما هركاري كردم قبول نكرد كه نكرد. بعداز يه وقفه طولاني و تقويت حسابي رفتم تو كار كونش بايد اعتراف بكنم كه كردن سوراخ كونش براحتي وقتيكه تو حموم ميكردمش نبود واسه همين مجبور شدم از يه كم روغن مايع كمك بگيرم و بعدش هم يه كون جانانه بكنم بايد اعتراف بكنم با وجوديكه دور كونش زياد بزرگ نيست ( حدوداً ) بايد 95 تا 98 سانت باشه اما به اندازه يه كون 120 سانتي بمن شهوت داده بود و خلاصه تا خود صبح چندبار آبمو تو سوراخ كونش ريختم و بعد ازش مي خواستم كه آبمو از كونش پس بزنه اما فقط دفعه اول اينكارو تونست بكنه چون در دفعات بعدي اونقدر ضعيف شده بودم كه با هر بار كردن 2تا3 قطره بيشتر از كيرم آب نمي اومد.سرآخر هم موقع حساب كردن يه 5 تومن بيشتر از اوني كه باهاش طي كرده بودم بهش دادم تا ازم راضي باشه و واسه دفعه بعد ديگه باهاش هيچ مشكلي نداشته باشم بعدش هم صبح زود فرستادمش بره خونه شون
ارسال شده توسط دوست باوفا در 11:33 AM 0 نظرات
پیامهای قدیمی تر اشتراک در: پیامها (Atom)
باکس دوستان
لیست وبلاگ من
شهوت 8
چندین عکس سکسی ایرونی و خارجی
4 چند روز قبل شهوت 7
عکس دختر خارجی خشکل و ملوس و سکسی
4 چند روز قبل شهوت 6
عکسهای خفن و سکسی و زیبا از مگان فوکس megan fox
4 چند روز قبل شهوت 5
عکسهای خفن و توپ و سکسی از هیلاری داف hillary duff pictures 7
4 چند روز قبل شهوت 4
عکسهای زیبا و سکسی و خفن از جنیفر آنیستون 2
4 چند روز قبل شهوت 3
عجب کوس و کونی داره 1
4 چند روز قبل شهوت 2
دو تا کون قشنگ
4 چند روز قبل شهوت 1
عكس داغ و سكسي از ويتالي
4 چند روز قبل امار وبلاگ
افراد انلاین:
بايگانی وبلاگ
▼ 2008 (482)
▼ November (79)
داستان سکسی من و زهرا
داستان سکسی اریا و خاله
دو دختر دارن واسه مرده جغ می زنن سکسی
یه کیر کلف داره دختر ساک می زنه
گاییدن دو زن سیاه
یه مدل سکسی جدید دیگه
یه کون ناز و فوق العاده واسه گاییدن
دختره خوشحاله داره گاییده میشه سکسی
دو کیر کل د همزمان در کون و کس دختر
گاییدن کون به روش جدید
ساک زدن عجیب غریب دختر سکسی
دختره داره کیر می خوره
یه کیر کلف که زنه داره حال می کنه
دو تا کیر درزا و عجیب از د سیاه پوست
داستان سکسی درناک شهین سکسی
داستان سکسی شرط بندی
داستان سکسی ماجرای شمال
داستان سکسی ازاده و ارمان
داستان سکسی لیلی و مجتون
يه زن خيلی باهال درحال سکس با شوهرش
اينم يه کليپ سکسی هندی که مثل ايرانی ها رفتار ميکن...
جوک سکسی+جوک بی تربیتی+جوک بی ادبی
داستان سکسی ماما و تعمیر کار
سکس گروهی سراره
داستان سکسی من و خواهر خانده
داستان سکسی سعید
داستان سکسی مامان و تعمیرکار
داستان سکسی من و ارزو
داستان سکسی من و زن عمو
یک کیر در دو کون
عکسهای خفن و باحال از دختران ایرانی 5
عکسهای خفن و باحال از دختران ایرانی 4
عکسهای خفن و باحال از دختران ایرانی 3
عکسهای خفن و باحال از دختران ایرانی 2
عکسهای خفن و باحال از دختران ایرانی 1
لخت کردن دختر دانشجو در کلاس 3
لخت کردن دختر دانشجو در کلاس 2
لخت کردن دختر دانشجو در کلاس 1
عکس کون دختران ایرانی 3
عکس کون دختران ایرانی 2
عکس کون دختران ایرانی 1
عکس یه زوج سکسی ایرانی
زیر شترتش چیه
عکس لب گرفتن وسینه خوردن واااای 2
عکس لب گرفتن وسینه خوردن واااای 1
دخر رو از کون می کنه
دخر رو از کس می کنه
حالا کرده داره کس و کون دختر رو پاره تر می کنه
دختره جلوی مرده شهوت انگیزی می کنه
دختره می گه وای بیا سکس
کس و کون داره گاییده می شه
کس رو وا گرفته واسه کردن
عکس های سری سکسی عشق وحال 5
عکس های سری سکسی عشق وحال 4
عکس های سری سکسی عشق وحال 3
عکس های سری سکسی عشق وحال 2
عکس های سری سکسی عشق وحال 1
داستان سکسی من مادر و دختر گدا
عکس های سکسی کارتونی 7
عکس های سکسی کارتونی 6
عکس های سکسی کارتونی 5
عکس های سکسی کارتونی 4
عکس های سکسی کارتونی 3
عکس های سکسی کارتونی 2
عکس های سکسی کارتونی 1
عکس سکسی از بازیگران خارجی 9
عکس سکسی از بازیگران خارجی 8
عکس سکسی از بازیگران خارجی 7
عکس سکسی از بازیگران خارجی 6
عکس سکسی از بازیگران خارجی 5
عکس سکسی از بازیگران خارجی 4
عکس سکسی از بازیگران خارجی 3
عکس سکسی از بازیگران خارجی 2
عکس سکسی از بازیگران خارجی1
زن سکسی با پستون های هالی
نمای پشت یه کون با شرت روی صندلی
دختر هلو و سکسی و مشتی ایرونی
زیبا ترین کون . کس ایرونی
داستان سکسی مینا
◄ October (263)
◄ September (140)
داشتم ، باخودم میاوردم!............
پریدم توحرفش و...
گفتم : محسن خان چی شدیک دفعه هوس مشروب کردی؟......
محسن گفت: نمیدونم..... ولی جومجلس منوگرفته.......
فهمیدم منظورش چیه ؟... زیبائی و خوشگلی پرستواونوگرفته بودبراهمین ادامهدادم.......... و....
گفتم:.. محسن خان ازاین اخلاقت خیلی خوشم اومد..... حقا حرف دل منوزدی .... مشروبهم هست!!... الان میگم پرستوجون زحمتشو بکشه..... خوشم میاد اخلاقت عینهو اخلاقخودمه!!......
هنوز حرفم تمام نشده بودکه پرستوپاشدو...
گفت : من میارم... چی بیارم... ویسکی ؟ یاکنیاک؟ ...
محسن : گفت اگه محبت کنی کنیاک..! کنیاکش چیه؟!!!
من گفتم : هنسیه ..!!
گفت: عالیه!! همونیه که من ومنیر دوست داریم....... خیلی دلچسبه!!
پرستوکه رفت مشروب بیاره روکردم به محسن و...
گفتم : پرستو خودش مشروب نمیخوره ولی ساقی بودنش حرف نداره ...
منیر پریدتوحرفم و......
گفت: نه... نه.. امشب من ساقی میشم..... بزارین پرستو خستگی درکنه.....
محسن گفت: منیر جان .. یادته توهم اون اوائل لب بمشروب نمیزدی؟ درسته؟.. خوباگرمیخوای ساقی بشی بایدپرستوخانم را امشب بیاری توکار! ببینم چکارمیکنی؟...
من روموکردم طرف منیر خوشگله که حالا ازوجودخودش ودیدن اون کون خوش ترکیب وکوسبرجستش گرم شده بودم ........
گفتم: منیرجون!!.. میدونم پرستو دستتو ردنمیکنه..... ولی ببینم میتونی بسازیش؟.....
منیردوزاریش افتاد.. .... درحالیکه صورت زیباشونزدیک میآورد.......
گفت: اینو جلوی محسن میگم!.....منم میخوام امشب ، شبی برات بسازم که هیچوقت فراموشتنشه!
ازاین حرف منیراونم جلوی محسن نمیدونم چراکیرم مثل فنر رها شده یکدفعه تکونیخوردوشق ترشد !! ......
تواین لحظه پرستودرحالیکه یک سینی با چهار تا لیوان پایه دار مخروطی و یک بطر کنیاکتو دستش بود اومد،اونا را جلوی منیر گذاشت ورفت طرف آشپزخونه... وقتی برگشت ....ظرف یخ ودوتاشیشه سون آپ باخودش آوردو.........
گفت: خوب پسته و کمی آجیل هم اون زیره... میوه هم که هست.... چیزه دیگه ای کهنمیخواین؟..
منیرکه اخلاق پرستو را خوب میدونست ...... روکردبه پرستوو....
گفت: اگه چیپس وماست موسیرهم داری بیار.. چون میدونم تواین دوتاراباهم خیلی دوستداری؟
منیر درست میگفت ... پرستوعاشق چیپس وماست موسیر بودبرای همین هم سریع رفت ویک ظرفماست موسیرو یک کاسه پراز چیپس آوردوگذاشت رومیز، و روبروی محسن نشست ..... وباخندهشادی بخشی ....
گفت: امشب چه شب خوب وعالییه ..... من که خیلی خوشحالم ... فکرنمیکردم آقامحسناینقدر باحال باشه و به این زود قاطی بشیم!!!.... وبهمون خوش بگذره؟.....
درهمون حال هم منیرتوی لیوانها کنیاک ریخت وبرای خودش وپرستو کمی سون آپ اضافهکرد..... محسن هم یکدونه سیب پوست گرفته وچهار قاچ کرده جلوش گذاشته بود ...منیرلیوانهارابینمون تقسیم کردوروبه پرستوکردو.....
گفت : پرستوجان میخوام امشب همرام بیائی ......
پرستولیوانشوگرفت و.......
گفت: منیرجون تاکجابایدبیام؟...... میدونی من مشروب نمیخورم ..... حالاهم که اینلیوانوازت گرفتم فقط بخاطرتوومحسنه.... که امشب خونه ودل من وامیرراروشنکردید........
منیردستشوروی رونهای سفیدوگوشتی پرستوگذاشت و.....
گفت: پرستوجون...تاکجانداره...غریبه که بینمون نیست...اینکه امیرجونه .....شوهرته........اونم که محسن جون منه ...... دیگه؟...حالا تاهرجا دوست داری بیا.....فقط عقب نمونی که ممکنه پشیمون بشی؟..... خوب؟... حالا لیوانتو سربکش .....وچهارتائی همزمان لیوانارا خالی کردیم... محسن بلافاصله یکی یک قاچ سیب تودهن منومنیرجا داد... اما وقتی خواست قاچ سیب پرستورابزاره دهن پرستو کمی خودشوجلوترکشوندو درحالیکه نیمخیزشده بوددست چپشو گذاشت روی رون راست پرستووچون شلوارک پرستوتانزدیکهای کشاله رونش عقب رفته وجمع شده بود!، اونم دستشوسروندتاکشاله رون پرستوطوریکه کوس پف کرده پرستوازروی شلوارک نازکش درست بین دوانگشت شصت واشاره اشقرارگرفت!!! با لرزش خفیفی که پرستوخورد معلوم شدمحسن خیلی ماهرانه وسریع که شایدفکرمیکرده دوراز چشم منه یک فشارکوچیک به کوس پرستوداده بود!!! خیلی ازاین تیزبازیوسرعت عمل محسن خوشم اومد!!! ... نشون دادهمونیه که ما دنبالش میگشتیم!!.. به نظرماصلاًاین کاره بود!!!....
تواین وسط ، منیرسرگرم ریختن مشروب تولیوانها بود..... ازاونم خوشم اومد چونبهترازمن صحنه رادید ، ولی بیخیال گذشت وکارریختن مشروبوادامه داد...!!! .. اینمیرسوند که تردستیهای محسنوزیاددیده.!! ...
روموطرف محسن چرخوندم و طوری وانمودکردم یعنی دیدم ولی بیخیالش !.... ازمحسن برایمزه سیبش تشکرکردم!!!......
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 12:3 شماره پست: 465
بهشت 5

درحالیکه منیر لیوانهای مشروب راپرمیکرد منم یک دونه پرتقال پوست گرفته وقاچ کردم ،وقتی پرتقالوآماده میکردم متوجه پرستوشدم که خیلی سریع مشروب روش اثر کرده، صورتخوشگلش گل انداخته وزیبائی پوست سفیدش صدبرابرشده ، دیدن چهره زیبای پرستو برامنشاط آوروشهوانی بودوازاینکه خوشگلی همسرم موردتوجه محسن قرارگرفته و محسن همتوهمون حرکت اولیه باگرفتن کوس پرستوتونسته بود ضمن حشری کردن اون، نظرشهوانیپرستورابه خودش جلب کنه ، خوشحالی زایدوالوصفی تمام وجودم راپرکرده بود ، محسنبااینکارش چراغ سبزوازماگرفته بود، چون هیچگونه واکنش منفی یا اعتراضی ازطرف منیاپرستوندید؛ برای همین حسابی داشت حال میکردوچشم ازپرستوبرنمیداشت...... کمی خودموجابجاکرده وبه محسن نزدیکتر شدم ، با دیدن برجستگی جلوی شلوارش متوجه شدم حشرش زدهبالا واونم دست کمی ازحال من نداره!!.. بااین تفاوت که من برای کون منیرجون شق کردهبودم واو برای گائیدن پرستوشق کرده بود..... ازاینکه خیلی زود به آنچه که درروًیاوخیال داشتم رسیده بودم خوشحال شدم ...... توهمین افکاربودم که صدای منیرجون برایبرداشتن لیوان مشروب منوبخودم آورد ... منیراینبارمشروب بیشتری تولیوانها ریخته بود......برای پرستوهم ریخته بود...همگی باخوشحالی وخنده لیوانهای خودرا خالی کردیم ومن پشتبندش قاچ های پرتقال راتوی دهان یکی یکی اونها گذاشتم..... شیطنت منیر گل کردوبعدازگذاشتن قاچ پرتقال توی دهنش....ازروی مبلی که نشسته بودبطرفمنیمخیزشدوصورتشوآوردجلوی صورتم، ضمن اظهارتشکرازمزه پرتقال، لبامو بوسید وهمانجابغل دستم نشست وبه بهانه کمی جا، کون داغشوبمن چسبوند ..... بااین کارش حسابی حشریشدم...... همینطورکه داشت خودشوجابجا میکردتاجای کونش بازشه دست چپش را ازمقابلسینه ام بطرف محسن درازکرد تابه اوبگه کمی بره اونورتروجارابازکنه.... چیزی کهبفکرم نمیرسید شگردهای خاص این دونفریعنی منیر ومحسن بود... چراکه منیرهم به بهانهدراز کردن دستش بطرف محسن واینکه تعادلشوازدست داده خودشوانداخت روی کیر شقم کهاونوبه سختی پنهان کرده بودم تا دیده نشه، ولی منیر ضمن اینکه پستوناشو به اونمیمالید ، کمی خودشو بلندکردودست راستش روی اون گذاشت که یعنی تعادلشوحفظ کنه اینکارمنیر باعث شدتاشقی وبرجستگی کیرم بخوبی دیده شود.......
لیوان دوم مشروب اثرخودشوخیلی زود روی همه ما مخصوصاًپرستوگذاشت.... لپهای گلانداخته با چشمانی خمارآلود!!... خوشگلی وزیبائیش بحد کمال رسیده بود.... درچشایخوشگل و خمارش یک حالت شهوانی دیده میشد!!..... صورتش قرمزشده بود ، بانگاهی خریدار، سرتاپای محسنوبراندازمیکردوگاهاًبه جستگی جلوی شلوارمحسن خیره میشد! .... محسن همچنان توخط لنگ وپاچه وسینه برجسته پرستورفته بودکه اصلاً توجه ای به منیر وکاراشنداشت..!!....
منیربعدازاینکه خوب جاشوبازکرد تمام هیکل داغشو چسبوند بمن ، ولی دستشو ازروی کیرمبرنداشت، دستموگذاشتم روی دست داغ منیر، کمی دستشو فشاردادم و با تکون دادن دستشکیرموجابجاکردم!.. همینطورکه دست منیرتودستم بودروموکردم طرف محسن و.....
گفتم: خوب محسن جان.. تعریف کن؟..... ماه عسل خوش گذشت؟ کجا رفتین؟.....
صورتشو چرخوند طرفم و......
گفت : خبرخاصی نیست...... ماه عسل اروپا بودیم ... جای شمادوتا خالی..... بامنیرخیلی خوش گذشت ... خصوصیات اخلاقی منیرهم مثل پرستوجونه...... حدود پنج ماه وخوردهای اونجا بودیم ....... یک مدت فرانسه وایتالیا بودیم وبقیه شورفتیم سوئد ونروژ.....منیر از سوئد خیلی خوشش اومده بود... اونجا توهتل بایک خانم فرانسوی هم تیپپرستوجون!! خوشگل وسفیدکه یک ریزه کشیده تربودآشنا ودوست شدیم ... منیراغلب اوقاتبااون بود... حتی گاهی شباهم میموندپیشش...... اسم اون.. برژیت بود... خیلی خانمباحالی بود! دوست دارم یک وقت بشینم وداستان دوستی اونوباماومخصوصاً منیررا تعریفکنم...!........
منیرنگذاشت محسن حرفش تموم کنه خودش دنباله صحبت اونو گرفت و......
گفت: امیر جون! خودم یکشب میام اینجاوداستانشو مفصل برات تعریف میکنم......
محسن درحالیکه روشوطرف پرستومیکرد......
گفت: آره منیرجون پس فرداکه من رفتم شهرستان بیااینجا وماجرا را براشون تعریف کنتاحال کنن!. جای منوهم خالی کنید... پرستوهم که حسابی مشروب گرفته بودش مثل اینکهتاحالا کیر ندیده!... چشای خمارشو دوخته بودبه بجستگی شلوارمحسن که ازحد معمولبیشتراومده بود بالا وگاهی یک تکون هم میخورد!!...
منیرخانوم همینطورکه یکدستش تودست من بود بااون دستش لیوانهارا پرکرد... دیگه برایخودش وپرستوچیزی اضافه نکرد...... پرستوهم باحال مستی که داشت یک دونه سیبو پوستگرفته وداشت قاچش میکرد.. منیرخانوم لیوانها را داد دستمون و....
گفت: بخورین تامزهشوپرستوجون بزاره دهنتون.......
همگی باهم لیوانا راسرکشیدیم..... چهره پرستوازطعم تیز کنیاک توهم رفت ... محسنخیلی سریع یک قاچ پرتقال گذاشت دهن پرستو..... پرستوهم اول ازهمه قاچ سیب پوستگرفته راگذاشت دهن محسن... محسن همینطورکه سیب تودهنش بوددست پرستورا گرفتودرحالیکه چشماشو بسته بودبایک نفس عمیق اونوبوکردو بوسید ..... وچون پرستونیم خیزشده بودتاقاچ سیب من ومنیروبزاره دهنمونمون ... محسن همینطورکه دست پرستوتو دستشبود اونوبا یک حرکت کوچیک بطرف خودش کشیدوجوری وانمودکرد یعنی پرستو تعادلش بهمخورده .... وبرای اینکه نیفته اونوسفت گرفت توبغلش!.. وخودشو کشید بالا تانوک سینههای پرستوکه سیخ شده بودن بخوره به صورتش.... وخیلی سریع دستاشوازپشت سروند رویلنبرای کون پرستو وبامهارت خاص خودش ! همینطورکه دستاشو میکشید روکون پرستو ...اونوانداخت روی خودش وصورتش برد لای پستونای پرستو.... فکرکنم خیلی سریع دستچپشوبرد زیرتاپش ویکی ازپستوناشوگرفت تو دستش!!..... چون سینه پرستو روی صورت محسنبود چیزدیگه ائی نتونستم ببینم!....
ضمن اینکه ازحرکت سریع محسن درکشیدن پرستووانداختن اون توبغلش ماتم برده بود....ازحضورذهن وسرعت عملش درتصمیم گیری وانجام به موقع کارش خیلی خوشم اومد......
پرستو چون مست بودنمیتونست خودشو جمع کنه وروپاش وایسه..... برای همین هم محسنازموقعیت استفاده کرد..... خوب هم استفاده کرد ... که اینم از زرنگی وچابکیش بود...چون.... برای اینکه نشون بده میخواد کمک پرستوکنه تا بتونه بلندشه و روی مبلش بشینه...همینطورکه یکدستش رولنبرکون پرستوبودوبادست دیگش پستونشوگرفته بود...... اونوچرخوند......وکونشوگذاشت توبغلش درست روی برجستگی شلوارش!!....... کمی خودشو جابجاکردتاخوب کیرشازروی شلوارباکون پرستو درتماس باشه بعدآروم آبگاهشودودستی گرفت وسعی کردپرستو رابلندکنه تاسرپا وایسه ولی اینجاهم زرنگی خودشو نشون داد ...... چون کمی که بلندشکرداونو ول کردتا پرستوباکون بیفته توبغلش ... اونم چون نمیتونست تعادلشوحفظ کنهدرحالیکه ازخنده ریسه رفته بود...... درست می نشست روکیرشق شده آقامحسن ...وفکرمیکردمحسن داره باهاش شوخی میکنه برای همین بلند وبصورت قهقهه ازته دل میخندید!.....و محسن هم حال میکرد.... منم ازاین تیزبازیش حال میکردم وقهقه میخندیدم... منیر همازخندیدن من میخندید... محسن دو سه باراین کاروتکرار کرد.... نهایت همونطورکه کونپرستوتوبغلش بوداز جاش پاشدوآروم اونو گذاشت رومبلش...... وباکمال پرروئی درحالیکهپشتش بمن ومنیربود ، خم شدویک لب ازپرستوگرفت و....
گفت: اذیت یا ناراحت که نشدی؟ ... خوب شدگرفتمت!... وخودش قاچ سیب هاراگرفت و گذاشتتودهن من ومنیروهمینطورکه می نشست روبه منیرکردو.....
گفت: منیرجون دیگه برای پرستوجون مشروب نریز...که زیادیش شده......
منم توهمون حال که به حرفای محسن گوش میکردم..... دستموازرودست منیربرداشته وگذاشتمروبرجستگی بالای کوسش..... وبااون بازی کردن!...
حرف محسن که تموم شد درحالیکه باکوس منیربازی میکردم ... وازاین کارهردو مون جوشآورده بودیم..... باآرنج زدم به منیروبرای اینکه محسن بره طرف پرستووباهاش حال کنه!!.........
گفتم : محسن جان... قربونت برم.... اگربرات زحمت نمیشه یک کم شونه های پرستو راماساژ بده حالش جا بیادوبدمستی نکنه!.....آخه مشروبه بدجوری گرفتتش!!....
محسن که ازاین حرف من به شدت به هیجان اومده بود ، خواست چیزی بگه.... ولی قبلازاینکه حرفی بزنه ...
گفتم: اگه میشه همینجا..... اگرنه.... پاشو..... کمکت کنم باهم اونوببریم تواتاقخواب اونجا زحمتشو بکش!!...
محسن درحالیکه از حرفام بهت زده شده بود.... ازجاش پاشد که بره طرف پرستو... روموطرفش کردم وکمی بلند تر ....
گفتم : محسن جان .. ببین ..... مثل اینکه حالش زیاد خوب نیست....... اون باید درازبکشه !.... مواظب باش نیفته!.....
بااین حرف بمحسن تفهیم کردم که " همه چی روبراهه ، میتونی ببریش تو اتاق و........
محسن بالبخندی شیطنت آمیزنشون دادکه حله..... درحالیکه ازشدت خوشحالی تو پوست نمیگنجید ونمی تونست این خوشحالی را پنهون کنه........
گفت : درسته.... حالش خوش نیست بهتره دراز بکشه...... چون باراولشه مشروب خورده،نبایدبزاریم حالش بدترشه!..... شما مشغول شین من میبرمش تو اتاق میخوابونمش!!.....نگران نباش؟..
وروشو طرف منیرکردوادامه داد....
..... منیرجون هوای امیرداشته باش، حوصله اش سرنره..... تا پرستو خانم ببرم تواتاق.....ببین امیرچی دوست داره بهش بده ..... من الان میام..!
وخیلی سریع یک دستشوبردزیرکون پرستو، ودست دیگه شو گذاشت پشت کمرش ودرحالیکهلباشوبه گونه پرستو چسبونده بودومیبوسیدش اونوازرومبل بلندکرد....... وقتی محسن قدراست کردکه بره طرف اتاق خواب.... شقی کیرش داشت شلوارشوپاره میکرد..... زرنگیکردوکون پرستورا گذاشت روکیرش وراه افتاد اونوبردتواتاق خواب....... منیرزدبه پهلومو........
گفت: این چه کاری بودکردی؟.. آخه امیرجون هیچ مردی زنشواونم یک زن لخت وخوشگلی مثلپرستورا میسپاره به یک مردغریبه!.... که تو حال مستی اونوبغل کنه و ببره تواتاقوماساژش بده؟.. آخه گوشتو میدن دست گربه؟؟ ....... میدونی چیکارکردی؟؟.... توکهمحسنونمیشناسی؟ ...... مگه ندیدی؟..هنوزپرستورا نبرده چه حالی پیدا کرده بود!.......
گفتم : منیرجون.. مخصوصاً فرستادمش دنبال نخودسیاه تابه توبرسم؟ عزیزم.. بدکردم؟......
منیرکمی نگام کردو....
گفت: توجلوی محسن هم هرکاری که دوست داشتی میتونستی بامن بکنی!..اون بدش نمیادکه....تازه خوشش هم میاد....... ممکنه خودشم کمکت کنه!.........
گفتم : منیرجون چقدرسخت میگیری؟....... اونکه غریبه نیست؟ اون شوهرتوئه ، ازسرکوچهکه نیومده اینجا ؟ مگرمیخوادپرستورا بخوره؟... حالایک لاس خشکه هم باهاش بزنه چیمیشه؟.. چیزی ازش کم میشه؟...... اصلاً یک پاجلوترمیزارم عزیزم........ اگرمنظورتاینه که ممکنه محسن با پرستوکاری انجام بده؟..... نه این کاررونمی کنه!..... ولیمنیرجون من تورا میخوام؟ ... خوب میدونی که چشمم دنبالت بوده ، هنوز هم هست....میخوامت منیر!.....
داشتم از داغی اون گر میگرفتم... سفت بهش چسبیده بودم... بدنش عجب حرارتی داشت؟....نگذاشتم حرفشو بزنه سفت بغلش کردم ولباموگذاشتم روی لبای داغ وقلوه ائیش ... آرومدستموازبالای شلوارکش بردم لای پاش وانگشتوموکشیدم روی شکاف کوس داغ ومرطوبش.!.....عجب کوس گوشتی وصاف وبی موئی !..... زبونشوآوردتودهنم .... طعم کنیاک میداد...بازبونم زبونشو لیسیدم... واونومکیدم تابیشتربیادتودهنم!!..
بعدازازدواج باپرستو... منیراولین زنی بود که توبغلم جا گرفته بودم......... اینیکی ازآرزوهای محال بودکه حالا بهش رسیده بودم ....... عجله ای نداشتم چون میدونستماونم منو میخوادومحسن هم حالا حالاها ازاتاق بیرون نمیاد چون خودشوباپرستو که مست..مسته.... مشغول کرده!.... حالاچه حالی داره باپرستومیکنه؟.... نمیدونم؟.... داشتمدیوانه میشدم !!.... آخه دیدن صحنه لاسیدن با یک زن مست وخوشگل مثل پرستوبرام خیلیجالبه!!...
منیر نمیدونست مهمونی امشب براهمین بوده که بزارم شوهرش پرستورا بکنه... ومنم تواینوسط به وصال کون زنش یعنی منیر برسم وباهاش حال کنم.... براهمین.....
گفتم :منیرجون کمی ازاون کنیاک بده میخوام امشب حسابی باهات حال کنم؟... خودت همبخورتادنیا رافراموش کنی .... میدونی برای همچو لحظه ای چقدرتوکف بودم؟.....
باهم مشروب را سرکشیدیم ویک قاچ پرتقال گذاشتم دهنش و......
گفتم : باهم بخوریم!.. یک کم توبجوش بعد بدش من... همینطورمثل آدامس باهم نوبتیبجوئیمش... خوشت میاد؟.....
منیر درحالیکه اونومثل آدامس میجوید لباشوآوردجلوورو لبای من گذاشت و بازبونشپرتقالو فرستادتودهن من .... چه خوشمزه وخوش طعم شده بود...... ازاین کارجدیدحالکردم..... توهمون حال منیرآروم کیرموگرفت ومثل دختربچه های کوچیک خودشولوس کردو.....
گفت: امیر من اینومیخوام؟... میخوام بخورمش؟........ اون بزاردهنم..........
وزیپ شلوارموکشیدپائین خواستم کمربندمو بازکنم که ....... صدای جیغ وآخ واووخپرستواومد....... اوناله کنان میگفت خیلی دردداره ... یواشتر.... عجله نکن!.... وایمامان دارم میمیرم.....
گفتم :منیرجون... پاشو ماهم بریم تواتاق پیش محسن وپرستوببینیم چه خبره ... صدایجیغ پرستومیاد!.........
گفت:.. وای چه عالی؟.... بریم به بینیم محسن وپرستودارن چیکار میکنن؟........ توهمخوشت میادصحنه را به بینی؟.... هان؟...
گفتم : آره خیلی ..!.. پاشوبریم اونجا.........
منیر مست مست شده بود........
گفت: نه... اول .. لخت شو.... منوهم لخت کن..... توهم مثل محسن منو بغل کنببرتواتاق..!.. توکه میدونی من چقدرحسودم؟...
گفتم: پاشو تا شلورکتو دربیارم..؟....
گفت: نمیتونم پاشم همینجوری دربیار....
وخودش تاپشوبازحمت ونفس نفس درآورد..... چه سینه هائی.... حرف نداشت!!.. کمی ازسینه پرستو بزرگتربودن... جون میده آدم کیرشوبزاره وسطشون وباهاشون حال کنه!!...
خم شدم وشلوارکشو بهر ترتیبی بودازپاش درآوردم... کوسش برجسته وبی مو.. ... بارنگیسفید وبدون یکدونه مو..... دستی بهش کشیدم.. صاف . صاف.. ولی لبه هائی که ازتوشکافشزده بودبیرون کمی بزرگ بودن.... سریع شلوارموباشرت یک جا کشیدم پائین... کیرم مثلفنرپرید بیرون وراست ایستادمقابل منیرخانوم...... منم شبیه محسن اونوازروی مبلبلندکردم ودرحالیکه کیرم میخوردبه کونش بردمش طرف اتاق خواب....... وقتی وارد اتاقشدم چی دیدم!!....
به!!... به!!.... چه صحنه ای ...... پرستو خانوم لخت .. لخت... لبه تخت به حالتسجده زانوزده بودویک متکا گذاشته بودزیردستاش وسرشوروی دستاش گذاشته بود ، ....کونشوهم توبغل آقامحسن که اونم لخت .. لخت بود!.... آقامحسن برای اینکه پرستو،تواون حالت سجده ای خسته نشه یک دونه متکارا هم گذاشته بود پشت زانوش بین رونوماهیچه پشت ساق پاش!... بااین کارش کون پرستودرست مقابل کیرش ثابت مونده بود ، بهخوبی معلوم بودکه محسن با این پوزیشن عالی داره اونوازکون میکنه برای همین هم جیغکشیده بود.......... محسن با یک حالت وحشیانه ای داشت پرستورا میگائید!!..... صحنهای که تاحالا فقط بطور مجازی توذهنم میدیدم حالا حقیقی! حقیقی جلوی چشام داشتممیدیدم!.. میدیدم چطوری یک نفر پرستو رادولا کرده واونواز کون میکنه.... اونم چهکردن و گائیدنی؟.... یادم نمیادمن تاحالا اینجوری پرستوراگائیده باشم حتی باراول کهبااون همه شوق وذوق گائیدمش؟
.... ازدیدن این صحنه خیلی حال کردم ..... صحنه همونی بودکه همیشه توی ذهنم آرزوشوداشتم ودوست داستم ازنزدیک ببینم!....... ازاشتیاق محسن درنحوه وگائیدن حریصانه اشخیلی خوشم اومد!..... همچی بازور و فشارخودشومیکوبید به کون پرستوکه لمبرای کونپرستو مثل بادکنکی که فشارش بدی ازدوطرف کونش میزد بیرون .... توی دلم به محسنونحوه گائیدنش آفرین گفتم ... جداً آقامحسن توگائیدن پرستواونم تواولین شب مهمونی!..چیزی کم نگذاشته بود....
منیرهمینطورکه توبغلم بود وآروم سر کیرم به سوراخ کونش میخورد!......
گفت: امیرجون.. منو بزارلبه تخت... پیش پرستو....
همین کارروکردم واونوگذاشتم بغل دست پرستو.... منیرهمینطورکه نشسته بود چرخید وروشوکردطرفم، طوریکه کیرم درست مقابل صورتش قرارگرفت..... د ستشوآورد وکمر کیرمو گرفت ،مثل کسی که تاحالا کیرندیده باشه بادقت کیرمونگاه کرد!...
گفتم : منیرجون چطوره؟.... خوشت میاد؟....
گفت: خیلی خوشگله..... چه کله گنده ای داره؟ ....
گفتم: کله گنده خوبه ؟.. مگه مال محسن نیست؟ .....
گفت: مال محسن هیکلش گنده تروکلفت تره.. ولی کله اش کوچیکتره!..... بعدهمینطورکهکمرکیرموگرفته بود ، آروم شروع به لیس زدن کرد و زبونشوکشید روکله کیرم که ازفشارشهوت بنفش شده بود ، هربارکه با زبان خیس ومخملیش لیسی میزد، نگاهی عاشقانه بهصورتم میکرد، ..... لرزشی خفیف تمام وجودم راگرفته بود.. باراولی بود برام ساکمیزدن!.. براهمین خیلی حال میکردم! ... طرز لیس زدنشو نگاه کردم ... منیرهمسرشوبلندکردونگام کرد..... حالت شهوانی راکه توچهرم دید خیلی آروم شروع به بلعیدنکیرم کرد..... یواش.. یواش اونو تاته کردتو دهنش .... بعداز یک مکث کوتاه ضمن کشیدنکیرم به طرف بیرون، زبونشوزیرکیرم می لغزوند..... به ختنه گاه که رسید نگرش داشت ،درحالیکه مک میزد، بادوانگشت شصت واشاره دست چپش بیخ اونوگرفت وفشارداد بطرف شکمم...کیرم بیشتربادکرد... حالابادست راستش که تف بهش زده بود باکمرکیرم جلق میزد.....ناله ام دراومده بود..... حدس میزنم منیر میدونست پرستوبرام ازاین کارا نمیکنه!!!.......براهمین هم تواین کار سنگ تموم گذاشت وکارشوبا شدت وحدت تمام ودرکمال مهارت انجاممیداد طوریکه داشتم ازحال میرفتم.... فکرکنم صدای آخ و.. اوخم خونه رابرداشته بود......حالت شهوانی وگرمی مشروب ازیکطرف، ریتم ساک زدن ماهرانه منیر ازطرف دیگه همچنینحالت کون دادن پرستو منوازخود بیخودکرده بود ، دستاموبطرف موهای منیر بردموسرمنیررابطرف کیرم فشاردادم.... هیچی جزارضاء شهوت حالیم نبود، کیرم به ته حلقشرسیده بود، ازداغی حلقش یکدفعه آبم بافشارزیادی ریخت توحلق ودهنش.... داشت خفه میشد....دستاشو به رونام زدو هلم دادعقب ... وسرشواززیردستام خلاص کرد... شروع کردبه سرفهکردن ونفس نفس زدن مثل غریقی که تازه ازآب درش آورده باشن نفس میکشید مقداریازآبمنی هم پاشیدروصورت وچشماش!!... سرشو گذاشت لبه تخت وشروع کردبه سرفه کردن .
منیر درحال سرفه کردن بودکه یک لحظه روموطرف محسن وپرستو کردم ببینم کارگائیدنپرستو بکجارسیده؟
هنوز محسن داشت تلمبه میزد......
نگاهم به کون پرستوکه افتاد، چند لکه کبودوقرمزروی لنبرکونش توجهمو جلب کرد......جای سیلی وکتک بود!!؟؟..... فکرکنم موقعی که محسن خواسته پرستورا بکنه ازدیدن کونبه اون سفیدی وخوشگلی چنان حشری شده که چندتا سیلی یاضربه محکم زده به لنبرای سفیدپرستوو چون پوستش خیلی لطیف وحساسه جاش همینطور قرمز وکبودمونده ... شایدهم کتکشزده.... چیزی نفهمیدم؟......... شایدهم کیرمحسن خیلی کلفت بوده وقتی اونو گذاشتهدرسوراخ کونش و فشارداده .... پرستودردش گرفته وطاقت نیاورده وخودشو جابجاکرده کهاززیرش درره!!... آقامحسن هم زده درکونش!... برای همین هم جیغ زده ومامانشو صداکرده!....کمی سرموکشیدم جلوتر!.. بصورت پرستوکه نگاه کردم دیدم صورتش از آبمنی خیس... خیسه........ یقیناًآقا محسن تواون حالت مستی وازهیجان وفشار شهوت اول دهنشو گائیده!!...وآبشوهم ریخته تودهنش و پاشیده روی صورتش .... یقیناً پرستو هم واسه اینکه خفه نشههمه آبمنیو قورت داده وخورده! ...... ازاینکه محسن پرستوراازدهن گائیده خیلی خوشحالشدم.......آخه من که دلم نمیومد بزورکیرموبکنم تودهنش.... تابرام ساک بزنه .... ولیحالا دیگه مزه آبمنی راچشیده وبهانه ای نداره....!... ازاین کار محسن بوجداومدم..... کارش عالی بوده.... مخصوصاًحالا که منیرجون طعم ساک زدنو به کیرم داده بود!!پیش خودم گفتماین یکی ازمزایای گائیدن پرستوتوسط محسن بود!!.... جداً این کوس وکونیکه میکنه حلالش باشه........!! ازبازبودن پاهای محسن معلوم بود تا اونجاکه تونستهوجاداشته کیرشو تپونده توکون تنگ پرستو ..... حالاهم طوری ازپشت پرستورابغل کردهوبه کونش چسبیده که هیچ کدومشون قدرت تکون خوردن نداشتن!.... وهمونجوری هردوشونمونده بودن !....... یقیاً همونطورکه منیرگفت ، کیرمحسن خان خیلی کلفته وچون به زورتادسته اونو کرده توکون پرستو ، ماهیچه های کونش به حدجرخوردن رسیده وچون قدرت جمعشدن نداشته توهمون حالت انقباض مونده وباعث شده کهکونش قفل کنه و نتونند تکون بخورن...... پرستوجونمم که قربونش برم این حالتو خیلی دوست داره ... یعنی وقتی کیرتاخایه میره توکونش توهمون حالت میمونه وتکون نمیخوره! ......... وچون اینحالتوخیلی دوست داره همیشه تواین حالت بمن میگه تکون نخورم.... حالاهم ازمحسنخواسته تکون نخوره تا خوب لذت کلفتی کیرشو بچشه وکونش باز ترشه!..... پرستوآهستهناله میکردونفس نفس میزد.... فکرمیکنم خیلی حال میکنه..... اینجوری که من دارم ازنزدیک میبینم پرستوازپوزیشن ونحوهً گائیدن محسن خیلی خوشش اومده چون درحالیکه آرومناله میکرد متکا را هم گاز میگرفت ، کله شوهم مثل آره ونه گفتن پائین وبالا میکرد....حرکات پرستو بخوبی نشون میدادکه دوست داره حالاکه همه کیر محسن توکونشه ازاینکیرکلفت وجدیدلذت بیشتری ببره..... براهمینم یواش ناله و.... آخ واووووخ میکرد.......تکون هم نمیخورد!!.... محسن هم دوطرف کون سفید پرستوراگرفته و خودشو سفت به کونپرستو چسبونده بود.... درمقابل هیکل پر موی محسن ، جلوهً سفیدی پوست وزیبائی کونپرستوبخوبی خودنمائی میکرد....
همینطورکه نگاهشون میکردم وتوصحنه اونا بودم .... صدای منیرکه سرفه اش قطع شده منوبخود آورد ، برگشتم دیدم منیرچرخیده و کون گردوسفیدشو طرفم قمبل کرده وژستپرستورابخودش گرفته!.......
ازدیدن کون سفید وزیبای منیر که برابرم قمبل کرده بود مستی ارسرم پرید!.... هیچفکرنمیکردم منیر کونی به این زیبائی وسفیدی داشته باشه... چین خوردگی سوراخ کونشمایل به قهوه ای بود..... کمی پف کرده وسوراخش کمی باز بود!... انگشتموتفی کردم وبهسوراخش مالوندم.... ماهیچه سوراخ کونش سفت بود... مثل کون پرستو نرم نبود!....بانوک دوانگشت شستم کمی اونو باز کردم..... منیر خودشو شل کردتاکونش راحت بازشه.....معلوم بود توکارش خیلی وآرده....
منیر صورتشو کمی برگردوند وگفت......
گفت: توچه فکر هستی؟..... بیاعزیزم اینم اونی که چشت دنبالش بود..... خوب یادمههمیشه منو از پشت نگاه میکردی!!....آه .. چقدر اون نگاههای پراز شهوت وحریصت رادوستداشتم واز نگاهت لذت میبردم....... منیرساکت شد......
وآروم انگشتشوتودهنش کردومقداری تف مالوندبه سوراخ کونش.......
منم دوباره انگشتمو تفی کردم گذاشتم درسوراخ کونش وکمی چرخوندم وفشاردادم بره تو....تقریباً خیلی راحت یک بندانگشتم رفت توکون منیرجون...... کمی انگشتمو همونجا نگرداشتم.... کونش خیلی زود شل شد وراحت تمام انگشتمو رفت توکونش...... کونش خیلی داغبود..... یک کم انگشتمو چرخوندم دیدم کونش خوب بازشده.....آروم انگشتمو کشیدم بیرونتمیز بود....... ظاهراً منیرم حرفه ای به نظرمیرسید چون خودشوخوب تخلیه کرده بود....معطل نکردم فوری کف دستم تف زدم ومالیدم روکیرم..... و سرکیرمو گذاشتم درسوراخ کونمنیرجون........ باوجوداینکه کله کیرم بادکرده بودولی با اولین فشاری که بهش دادمتا ختنه گاه رفت تو...... منیر جیغ کوتاهی کشید وگفت... وای.... یواشتر ..... کمیصبر کن... خیلی کلفته!.... و صدای ..آخ واوخش بلندشد.... لنبرای کونشو دو دستیگرفتم وآروم کشیدم طرف خودم ..... کیرم تکونی خوردوتانصفه رفت تو..... همانجا نگرشداشتم تا خوب جاباز کنه... ..... آخ... و.... اوخ .. منیر بلند ترشد..... خیلیزودترازآنچه که فکر میکردم کونش شل شد..... یک فشاردیگه دادم ....... کیرم تا خایهرفت توی کون داغش.... حالا شکمم میخورد به لنبرای نرم ودنبه ای منیر خانوم ........بالذت تواًم باهیجان دستمو کشیدم روی لنبرای نرم وگوشتی کونش .... چه صاف ونرم ...نفس عمیقی کشیدم... اووف ! این منم که دارم منیرجونوازکون میکنم... این یک آرزویمحال بود که حالا به اون رسیده بودم!.... اونهائی که تو عمرشون آرزوی گائیدن یک زنخوشگل را تودلشون داشتن وبراشون یک آرزوی محال وغیرممکنی بوده اما چرخ روزگار بهکامشون چرخیده ویه روزی به آرزوی محال دلشون رسیدن میدونن من چه حال واحوالی دارم!!دودستی کونشو سفت گرفته بودم وخودموآماده کردم برای تلمبه زدن... منیر کمی کونشودادبالا........ حس کردم کون منیر نسبت به کون پرستو که این همه ازکون گائیدمش کمیگشادتره!... اما حالت مکندگیش خیل بیشتره!...... نمیدونم چرا؟.... بی خیال شدمورفتم توحال گائیدن کون منیرجون که آرزوشو داشتم.... شروع کردم تلمبه زدن........منیرهم .. آه.... وناله اش بلندشد... سرموبردم بیخ گوشش ......
گفتم:.. اوف.. منیرجون چه حالی دارم باهات میکنم... عجب کون گردوخوشگلی داری؟..چقدراین کون باحاله؟؟..... چقدر آرزوی گائیدنشو داشتم.....اوفففف ... توکه میدونستیچشم دنباله این کون خوشگلته؟.... چرا.. چرا ازم دریغش میکردی؟!.... وای امشب چهحالی دارم میکنم؟..... منیرجون! من دیگه تحمل دوری ازاین کونو ندارم.... خیلی دوستتدارم!....
منیردرحالیکه ..آخ.... واوخ....میکردویواش. یواش همراه تلمبه زدن من خودشوعقب ..جلومیکردوحال بهم میداد... کمی سرشوبرگردوندو.......
گفت:..اوه.. امیرجون... نگو.. نگو؟.. من که هروقت میومدم اینجا ...... چراغ سبزوبهتنشون میدادم .... ولی تودنبال نمیکردی؟.... چسبیده بودی به کون پرستو!!.... شمارهتلفونمو که داشتی؟ ....... هیچ زنگ زدی ؟ هیچ خونه راخالی کردی وگفتی بیاومن نیومدم؟..... امیر جون .. منم .. توکف... بودم..... همه اش منتظربودم یکقرارباهام بزاری....دعوتم کنی؟؟... ولی یکقدم پیش نذاشتی؟!... آخه من که نمیتونستم بگم بیا منوبکن؟....توبایست منویک گوشه گیرمیاوردی ومیکردی؟... نباید به دلت ترس وهراسی راه میدادی ...توباید بزورهم که شده منو میکردی ...... گاهی وقتا دلم میخواست رو سرت دادبزنم...ولی خوب میدونی خانوما هیچوقت به زبون نمیگن ...... بلکه همیشه باحرکات وگاهاًباقردادن .. وکارای دیگه؟... به طرفشون که البته اگرطرف حالیش بشه وبفهمه و نترسه!میگن " بیا منو بکن " !!... هرچندحالا هم زیاد دیرنشده ولی بهت قول میدم دیگه اینکون مال توباشه..... حتی جلوی محسن هم میتونی منوبکنی ...... امیرجون خاطرتو خیلیمیخوام ؟...... امیرجون پرستورا دوست دارم ولی خیلی بهش حسودیم میشه!!..
درحالیکه تلمبه میزدم..... برا یک لحظه کیرموکشیدم بیرون... غلفتی صداکرد!... تمیزبود... خوشم اومد... سوراخ کونش باز مونده بود.... خواستم دوباره ازکون بکنمش....ولی کوسشوکه دیدم پشیمون شدم..... حیفم اومد اونو از کوس نکنم!...... کی فردارادیده؟!!.. شایددیگه نیاد.. یا نشه....
گفتم: منیرجون میخوام کوستوپرآب کنم... اجازه بده برم خودموتمیز کنم وبیام..؟!!....
منیرکونشوبافشاربهم چسبوندویک تکونی بهش دادو......
گفت : آخ جون .. پس زودبرگرد.... وبکن عزیزم..... جرش بده.... یادت باشه تودیگه مالمنی!....
همینطورکه منیرحرف میزد..... سریع رفتم دستشوئی وکیرمو شستم وبرگشتم.....
منیر هنوز دولا بود.... کله کیرموکه باد کرده بود تف زدم وگذاشتم لای چاک کوس پفکرداش .... کمی خیس بود!... کفلهای کونشو سفت گرفتم وکشیدم طرف خودم.... بااین فشار
نصف بیشترکیرمو تپوندم توکوس داغ وخیسش .... منیر جیغ کوتاهی کشیدولی من هنوز توفکرحرفهای اوبودم!... راستی چرا متوجه حرکات منیر نشده بودم؟ نمیدونم ؟ حتی یک ماچش همنکرده بودم؟.... خیلی خنگ بازی درآورده بودم... نمیدونم چرا اون موقع حالیم نبود؟....شاید حالامسته که اینا رامیگفت؟ حالیش نیست؟... ولی حالا دیگه به وصالش رسیده بودم....دیدم داره قد راست میکنه... نیمه دولا که شد سفت شکمشو گرفتم وخودموچسبوندم به کونش.....درحالیکه تمام کونش توبغلم بودوکیرم تاخایه توکوسش.... خودشوچرخوند طرف محسنوپرستوو.........
گفت : محسن جون ببین امیرجون چی خواسته؟... منم دارم بهش میدم..؟.... خوبه؟؟...
محسن کمی مارا نگاه کرد، لبخندی زدوچیزی نگفت..... امامنیرکه حالادیگه مست مستبودروشو طرف پرستو کردو......
گفت : پرستو جون !.. توببین؟ منو دعوت کردی بیام اینجا که شوهرت این کارهارابکنه؟..
ببین چه حالی میده؟.... خوش بحالت بااین شوهری که داری؟... چه جواهری لای پای اونه؟....بهت حسودیم میشه؟.......
منیر دیگه حالیش نبودچی میگه و چیکارمیکنه....... سرشوکمی طرفم چرخوند و.......
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 12:4 شماره پست: 466
سکسیسکسی سکسی سکسی سکسی سکسی سکسی سکسی سکسی سکسی سکسی سکسی سکسی سکسی سکسی سکسی
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:41 شماره پست: 467
性别 性教育 婴儿性别 性教育 性犯罪 性罪犯名单 寻找性罪犯 登记性罪犯 性罪犯名单 性罪犯 性罪犯登记册 密歇根州性罪犯 登记性罪犯 欲望都市电影 欲望城市首映 欲望城市拖车 性罪犯 性罪犯地图 性罪犯登记册 德克萨斯州性罪犯 欲望城市集 欲望都市电影预告 欲望都市电影 德克萨斯州性罪犯 欲望城市电影寻获 欲望城市原声带 性罪犯资料库 性罪犯搜寻 性罪犯网站 国家性罪犯登记册 欲望城市 欲望城市 伊利诺伊性罪犯 国家性犯罪者 欲望城市在线 Sex Pistols乐队 密歇根州性罪犯 同性婚姻 同性婚姻 欲望城市的破坏者 欲望城市电影的破坏者 欲望城市报价 观看欲望城市
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:41 شماره پست: 468
性别 性教育 婴儿性别 性教育 性犯罪 性罪犯名单 寻找性罪犯 登记性罪犯 性罪犯名单 性罪犯 性罪犯登记册 密歇根州性罪犯 登记性罪犯 欲望都市电影 欲望城市首映 欲望城市拖车 性罪犯 性罪犯地图 性罪犯登记册 德克萨斯州性罪犯 欲望城市集 欲望都市电影预告 欲望都市电影 德克萨斯州性罪犯 欲望城市电影寻获 欲望城市原声带 性罪犯资料库 性罪犯搜寻 性罪犯网站 国家性罪犯登记册 欲望城市 欲望城市 伊利诺伊性罪犯 国家性犯罪者 欲望城市在线 Sex Pistols乐队 密歇根州性罪犯 同性婚姻 同性婚姻 欲望城市的破坏者 欲望城市电影的破坏者 欲望城市报价 观看欲望城市
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:43 شماره پست: 469
女孩 他妈的 他妈的 成人 青少年 猫 热的 亚洲 女孩 电影 女人 赤身裸体 女同志 乌木 图片 成熟 自由的 女孩在线 年轻的 影片 妇女 业余 驴 兼 图片 视频 荡妇 男人 男孩 公鸡 故事 按摩 literotica 炎热的女孩 俄罗斯女孩 故事 色情 缩略图 卑鄙的 峰 大拇指 画廊 正确的 剪辑 少许 三峡工程 马 小说 宝贝 vids mpegs 画廊 俄语 文学 幻想 动物园 福 妈妈 视频剪辑 座谈会 奶奶 浪漫 prono 农场 老年人 老的 明确 动物 女孩生活 每日 情人 狗 已婚妇女 单身女性 黑色 结婚的事 免费交友 男孩 性交 dildo 他妈的好友 个人 振动器 小便 振动器 成人DVD光盘 电影 内政 frauen 硬的 网上约会 遇见 样品 视频 免费约会 接触 日期 约会 约会聊天 交友网站 移动 单打 سكس 俄罗斯妇女 交友 成人查找 男性 内政 聊天 约会服务 约会服务 dildos 网上约会 私立高中 单个 夫妇 建议 bitches 已婚 音乐 舍克斯 玩具 鸡 女性 胸部 困扰 游戏 阳痿 妻子 下载 geile 女装 爱 口腔 奶头 秘诀 胸部 作弊 图片 jebacina 下载 形象 男人 金钱 关系 娱乐 不忠 英国 妻子 带有 5isex 美景
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:43 شماره پست: 470
女孩 他妈的 他妈的 成人 青少年 猫 热的 亚洲 女孩 电影 女人 赤身裸体 女同志 乌木 图片 成熟 自由的 女孩在线 年轻的 影片 妇女 业余 驴 兼 图片 视频 荡妇 男人 男孩 公鸡 故事 按摩 literotica 炎热的女孩 俄罗斯女孩 故事 色情 缩略图 卑鄙的 峰 大拇指 画廊 正确的 剪辑 少许 三峡工程 马 小说 宝贝 vids mpegs 画廊 俄语 文学 幻想 动物园 福 妈妈 视频剪辑 座谈会 奶奶 浪漫 prono 农场 老年人 老的 明确 动物 女孩生活 每日 情人 狗 已婚妇女 单身女性 黑色 结婚的事 免费交友 男孩 性交 dildo 他妈的好友 个人 振动器 小便 振动器 成人DVD光盘 电影 内政 frauen 硬的 网上约会 遇见 样品 视频 免费约会 接触 日期 约会 约会聊天 交友网站 移动 单打 سكس 俄罗斯妇女 交友 成人查找 男性 内政 聊天 约会服务 约会服务 dildos 网上约会 私立高中 单个 夫妇 建议 bitches 已婚 音乐 舍克斯 玩具 鸡 女性 胸部 困扰 游戏 阳痿 妻子 下载 geile 女装 爱 口腔 奶头 秘诀 胸部 作弊 图片 jebacina 下载 形象 男人 金钱 关系 娱乐 不忠 英国 妻子 带有 5isex 美景
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 18:46 شماره پست: 471防病毒 大熊猫反 反 反间谍软件 avast反 反布什 反过分甜的池 反病毒 熊猫防病毒 反篡改 反资本主义 反先验论 反广告 反恶意软件 反病毒下载 反间谍 最好的反病毒 反烟草 反吸烟 反木马 反poleez 反depresents 防反 反inflammitory 防垃圾邮件 反ç 反米 反persperant 反d 反形式 反inflamitory 反é 即防病毒 反日本 反艺术 反病毒组件 CA反病毒 反朝 2008年防病毒 超级反病毒 赢得反病毒 克魔岛反病毒 反virius 窗户防病毒 XP的反病毒 反抗皱霜 打击反病毒 反病毒XP的2008年 反病毒亲 反私刑 反眉穿孔 反通婚 反病毒2009年 反病毒为Vista 谷歌反病毒 服务器反病毒 Vista的反病毒 反了 反slapp 亚洲反 反抓住 反屏 反depresants 反气 Linux的反病毒 反绿 反爱 反音乐 顶端反病毒 反语义 抗黑 反溜溜 反病毒软件 反闪米特人 反高潮 反白 反消费 抗头皮屑洗发精 反健身房 反史密斯 反学校 反病毒在线 最好的反病毒 开源反病毒 反病毒免费 美国反 母亲的反 计算机反病毒工具 反病毒下载 反气候 反克里斯特 计算机反病毒 反机构 反病毒软件下载 反民俗 反病毒审查 反病毒软件 反病毒程序 反研究 反技术 反病毒保护 反英雄 反动机 计算机反病毒软件 反病毒扫描器 反爱尔兰 反情人节礼物 反病毒扫描 反新娘 免费的反病毒扫描 免费的反病毒下载
البوم جدید معین , دانلود آلبوم جدید اندی , alborz sport newspaper , سایت گوناگون , تخت جمشید , آرم شرکتها , فحشا در ایران , dokhtar , اس ام اس 18 ...

11182008 04:10 PM

SuSE, suse, Debian, debian, Gnome, GNOME, gnome, Kde, KDE, kde ...

... کرک مترجم پارس , عکسهای شنای داخل اب دختران , خوشکل , دختر ایرانی , کلیپ توپ , سایت خفن , .mihandownload.com , amirprogramcity.mihanblog.com , عکس خفن , دوربین مخفی , .khafan.sub.ir , .tafrihkon.sub.ir.com , س.ک. ...

09172008 08:30 PM

انلود- دانلود رايگان - - آهنگ - فيلم - دانلود فيلم - جشنواره فيلم ...

سي دي - لينک باکس - aks - يانگوم - yangom, يانگوم, يانگوم, يانگوم, دانلودها, دانلودها, دانلودها, بازي نرم افزار برنامه آنتي ويروس ابزار موبايل هک ضد ويروس تروجان هک مجاني اينترنت بازيها فروشگاه سي دي , بازي نرم افزار برنامه آنتي ويروس ...

10242008 07:48 PM

کلمات کلیدی

سی دی - لینک باکس - aks - یانگوم - yangom, یانگوم, یانگوم, یانگوم, دانلودها, دانلودها, دانلودها, بازی نرم افزار برنامه آنتی ویروس ابزار موبایل هک ضد ویروس تروجان هک مجانی اینترنت بازیها فروشگاه سی دی , بازی نرم افزار برنامه آنتی ویروس ...

07092008 09:00 PM

بالا بردن بازدید ها

س کلیپ , داستان خفن , کتاب موبایل , کتابهای الکترونیکی فارسی , علوم غریبه , امپراطور دریاها , آهنگ امپراطور دریا , موسیقی امپراطور دریا , روز نامه ورزشی البرز , عکسهای جالب , دختر ایرانی , برمودا , sms khafan , nanci ajram , انجلینا ...

10042008 01:13 PM

تصویر+....+.....+.....=Picture woooow -

... The best Girl of tehran, Akse Dokhtar Khafan, ax haye lo rafteye 2khtar ha, dokhtar irooni, dokhtar haye tehran , aks haye dokhmal haye zibaye IRAN, عکس های سکسی دختر، دختر خوشکل ایرانی، عکس دختر خوشکل، خوشکل خانوم ها,عكس سكسي، ...

04112008 07:00 AM

ir3: !! DOKHTAR IROOONI !!

Aksaye Khafan az Dokhtarane Irooni Va Bazigarane HollywooOOood. عضویت در گروپ. با عضویت در گروه برای شما بهترین و دیدنی ... DOKHTAR IROOONI !! Posted by ehsan at 9:13 AM. Labels: 2khtar, dokhtar. 1 comments:. TV Digital said... Hello. ...

07192008 07:18 PM

علکی

عکسهای ، اس.com ، جدید ، akse ، خفن ، اسمس ، حال ، جوك ، زيباترين ، عاشقانه ، bahal ، جديد ، هاي ، آف ، با ، 639 6a9 633 ، the rest ، اشتباه نوشتار:کس نراندقدرمن جوز ناخون انگتمنکیر کون کس سکس سکس خانوادگی خمینیو خامنهای رهبررهبر ...Copyright © 2008 yourhotsearch.com Home Privacy Contact Us Design
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 11:48 شماره پست: 456
‫يافته 1 - 10 از حدود 4,430 درباره همجنس گراهای پسر کس. (0.04 ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدانجمن همجنس گراهای زن(Lesbian) (1)انجمن همجنس گراهای زن(Lesbian), مرتب شده توسط: آخرین ارسالها. ... من یه پسر حشریم عاشق کس خوردنم http://translate.google.com/translate?sl=fa&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Feteb.mihanblog.com%2Fpost%2Fsearch%2Ffid%2F13245461734ef2f87defb38%3Fsearch_text%3D%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%26frm-id%3D13245461734ef2f87defb38, 1, mahtab2152. 10 Nov 2008 20:55 ....avizoon.comforum15_0.html - 31k - ذخيره شده - صفحات همسانمن یه پسر حشریم عاشق کس خوردنم http://translate.google.com/translate?sl=fa&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Feteb.mihanblog.com%2Fpost%2Fsearch%2Ffid%2F13245461734ef2f87defb38%3Fsearch_text%3D%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%26frm-id%3D13245461734ef2f87defb38 آویزون انجمن همجنس گراهای زن(Lesbian) من یه پسر حشریم عاشق کس خوردنم http://translate.google.com/translate?sl=fa&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Feteb.mihanblog.com%2Fpost%2Fsearch%2Ffid%2F13245461734ef2f87defb38%3Fsearch_text%3D%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%26frm-id%3D13245461734ef2f87defb38. نویسنده, پیام. mahtab2152 · اعضا. # : 10 Nov 2008 20:55 ....avizoon.comforum15_73837_0.html - 15k - ذخيره شده - صفحات همسانيافته های ديگری از دامنه .avizoon.com »انجمن همجنس گراهای زن(Lesbian) (1)انجمن آویزون انجمن همجنس گراهای زن(Lesbian), مرتب شده توسط: آخرین ارسالها. ... من یه پسر حشریم عاشق کس خوردنم http://translate.google.com/translate?sl=fa&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Feteb.mihanblog.com%2Fpost%2Fsearch%2Ffid%2F13245461734ef2f87defb38%3Fsearch_text%3D%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%26frm-id%3D13245461734ef2f87defb38, 1, mahtab2152 ...ipmask.orgindex.php?q=uggc%3A%2F%2Fjjj.nivmbba.pbz%2Fsbehz%2F15_0.ugzy - 41k - ذخيره شده - صفحات همسانما هم جنس گراها چه گناهی داریم؟ « وبلاگ آرامیسما هم جنس گراها چه گناهی داریم؟ من پسر نوزده ساله هستم و همجنس گرا می خواستم ... اگه کسی باشه در تهران که بتونیم با هم دوست بشیم و یک رابطه سکسی تمیز داشته ...aramiss.wordpress.com2008011393 - 96k - ذخيره شده - صفحات همسانگزارش از شبکه همجنس گرایان در تهرانبعد از میهمانی معروفی که توسط یکی از همجنس گراهای شاخص در لایف به نام ن. .... من سینا هستم دنبال یه دوست پسر خوب هستم من ۳۰ ساله هستم کسی هست بامن … ...7tir.biznewsindex.php542 - 208k - ذخيره شده - صفحات همسانJamasp Search (15) : " کس کیر.30gh.comviewpage.php?page_id=239 · انجمن همجنس گراهای مرد(Gay) (16) سایت های سکسی جدید و دیدنی ، موزیک ، چت ... هر کس کیر به این نازی میخواد که بره تو ....jamasp.comr.asp?q=%22+کس+کیر&s=141 - 20k - ذخيره شده - صفحات همساناولین خبرگزاری وبلاگ نویسان فارسی زبانان - گزارشی از همجنس گرایانه ...29 فوريه 2008 ... مشخصه پارتي هاي همجنس گراها اولاً عدم حضور جنس مخالف است ، اگر دختري هم در جمع آنها باشد در واقع پسري بوده كه پيشتر خود را چنج(عمل ....irnablog.irnews686.html - 68k - ذخيره شده - صفحات همسانAmir Hadi Anvari Personal Blog - شبکه همجنس گرایان در تهرانتا امروز كه ديگر هيچ كس نمي داند چقدر همجنس گرا در كشور وجود دارد، اما با نگاهي به سايت معروف همجنس گراهاي msm مشخص مي شود "آنها هستند"، شايد همكار شما، ...mynotesaha.blogfa.compost-119.aspx - 59k - ذخيره شده - صفحات همسانگزارش هشدار گونه عصرایران از شبکه همجنس گرایان در تهران5 فوريه 2008 ... تا امروز كه دیگر هیچ كس نمی داند چقدر همجنس گرا در كشور وجود دارد، اما با نگاهی به سایت معروف همجنس گراهای msm مشخص می شود "آنها هستند"، ....aftab.irnews2008feb05c4c1202223120_social_psychopathology_man.php - 187k - ذخيره شده - صفحات همسانهم جنس گرائیدر روابط بین دختر پسرها هم همین طوره اسم دوستی دختر پسر که میاد یا میگن آره ... نمیگم نیست چرا هست ولی فقط این نیست میدونید نمیدونم چرا هم جنس گراها به نظر ...nimeyehman.blogsky.com?PostID=3 - 32k - ذخيره شده - صفحات همسان
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 11:49 شماره پست: 457
‫يافته 1 - 10 از حدود 72 درباره سکسئ افغانی. (0.22 ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدJamasp Search (6) : داستان سکسی افغانیداستان سکسئ عکس داستان سکسی من و خاله میترا. کون افغانی. صور ابطال مسلسل نور و . .. داستان سکسي خواهرزن خوبم dir=rtl ... .cesilesia.edu.plداستان--سکسئ · ....jamasp.comr.asp?q=داستان+سکسی+افغانی&s=51 - 20k - ذخيره شده - صفحات همسانJamasp Search (13) : عکس سکسی افغانیعکسهایی از یک خانم ناز عکس های خفن دختران افغانی ... هرچی بخوای هستش از سکس عکس بازیگر شارژ ... clup3line.blogfa.com · داستان سکسئ ....jamasp.comr.asp?q=عکس+سکسی+افغانی&s=121 - 21k - ذخيره شده - صفحات همسانيافته های ديگری از دامنه .jamasp.com »تصویر+....+.....+.....=Picture woooow... کلیپ عربی پرده بکارت آموزش دانلود افغان کوس افغان کون افغانی دلسوز داستان س ... داستان اسپنک داستان راستان داستان سكسی داستان سکسئ داستان سکسسی داستان ....ta3vir.blogfa.com - 132k - ذخيره شده - صفحات همسانگزیده ی بهترین مطالب برای شما... kamran hooman ghomayshi siavash mansour هفت اورنگ افغانستان ایران موسیقی ...... Sadoku, Realmedia Decoder, نشان دادن سکس پارتی در تهران, كليپ نيمه سكسئ, ...behtarin-ha.blogfa.com - 690k - ذخيره شده - صفحات همسانعكس كون دختر خارجي very popular on go41عکس كوس دختران افغاني. عکس كون دختر 14 ساله عكس زهره شوكت. عکس ل خ ت. عکس ل خ ت خفن. ... عكس هائ سكسئ بهنوش ب. t762t. عکس کس زن خارجی. عکس کس زن خارجی. ....go41.de?s=عكس%20كون%20دختر%20خارجي - 42k - ذخيره شده - صفحات همسانعکسهای سکسولژی بازیگران very popular on go41سکسو بازیگران ایرانی افغانستان سکسولژی سکسو بانک آخوند خواهر برادر . ... عکسهای سکسئ ... مهناز افشار با دکتر سکسو بازیگران ایرانی سکسولژی سکسو بانک Ø.. ....go41.de?s=عکسهای%20سکسولژی%20بازیگران - 41k - ذخيره شده - صفحات همسانkhafandooniزیباترین عکسهای ایرانی ی, شهوت سرای افغان, mytheatre dvb دانلود, ...... داستان سکسی خانوادگی داستان سکسئ. کلیپ سکسی. giada de laurentiis SEXY. ...khafandooni.mihanblog.com - 710k - ذخيره شده - صفحات همسانGadisbugil, ..waptrick.com.html, _.keralasex.com.html, کوس و ...... عکسهائ سکسئ اناهيتا همتئ, _.899movies.com.html, _.mobile9.com.html, J.f.r, ..... Regcleaner, کس کردن دختر افغاني, عکس کيروکون, Proxyway Extra 4.7, ...download3.parsiblog.com - 122k - ذخيره شده - صفحات همسانعکس های سکسی بهنوش بختیاریعكس هائ سكسئ بهنوش ب. t532t. t1000t. عكس سينه دختر. بهنوش بختيارى. بهنوش بختيارى . .... عکش های دختران افغانی. عکـس های قدیمی. عکـسهای. عکهای خارجی . ....4viaggi.comengineعکس%20های%20سکسی%20بهنوش... - 40k - ذخيره شده - صفحات همسانعکسهای سکسیE E E E E E E Eโ•คะ'โ•จะ_ Eeeeablet, عكسهائ سكسئ خارجئ, E E E E . .... خواند نهای افغانی. سايتهاي جالب. سايتهاي خبري. سايتهاي افغاني ... ترفندهای کامپیتری. ....4viaggi.comengineعکسهای%20سکسی.html - 61k - ذخيره شده - صفحات همسان

نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 11:52 شماره پست: 458
سکسی+ویدئوی+فیلم
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدJamasp Search (26) : دانلود فیلم سکسی ایرانیعبارت جستجو: دانلود فیلم سکسی ایرانی نتيجه جستجو: ٢٥١ - ٢٦٠ از ١٢٣٠٠ زمان جستجو: ٠.٠١٥٦ ... کلیپ های رو 89, فیلم - در ويدو ترين باهاله سکسی انواع 86, ....jamasp.comr.asp?q=دانلود+فیلم+سکسی+ایرانی&s=251 - 22k - ذخيره شده - صفحات همسانJamasp Search (27) : دانلود فیلم سکس ایرانیعبارت جستجو: دانلود فیلم سکس ایرانی نتيجه جستجو: ٢٦١ - ٢٧٠ از ١٣١٠٠ زمان جستجو: ٠.٠٣٣ ... کلیپ های رو 89, فیلم - در ويدو ترين باهاله سکسی انواع 86, ....jamasp.comr.asp?q=دانلود+فیلم+سکس+ایرانی&s=261 - 21k - ذخيره شده - صفحات همسانيافته های ديگری از دامنه .jamasp.com »دانلود کليپ و عکس سکسی ايرانی - بزرگترين بلاگ سکسی ايرانيان - عکس ...ويدو سکس در هنگام قاعدگی که زنه دستمال خونی لای کسش را نشون ميده و کس خونيش رو ... سکس ,فيلتر فیلم سکسی بهنوش بختیار , عکس سکسی , فیلم سکسی , چسبیدم بهش , ...ir-x.blogspot.com200803blog-post_453.html - 95k - ذخيره شده - صفحات همساندانلود کليپ و عکس سکسی ايرانی - بزرگترين بلاگ سکسی ايرانيان - عکس ...اينم يه ويدو سکسی ايرانی و جديد - سکس ايرانی از کون و کس .... ,شجريان ,مترجم, آموزش سکس ,فيلتر فیلم سکسی بهنوش بختیار , عکس سکسی , فیلم سکسی , چسبیدم بهش , ...ir-x.blogspot.com200801blog-post_26.html - 95k - ذخيره شده - صفحات همسانيافته های ديگری از دامنه ir-x.blogspot.com »فيلم بهنوش بختياري رو كسي ديده - انجمن ایکس پرشیا - (2)10پست - 9 نویسنده - آخرین پست: 28 دسامبر 2006پس اونایی که به شایعه علاقه دارن به جای " فیلم سکسی بهنوش بختیاری " باید ... بابا من دیدم ویدوی که مطرح کردی... یک دختر ایرانی داره میخوره. ...xpersia.comforum7_121_1.html - 21k - ذخيره شده - صفحات همسانGhafaseh :: عكس سكسایرانی در فیلمهای ... عکس سکس is not connected to you in Yahoo! 360°. ... ويدو سکس در هنگام قاعدگی که زنه ... سکس زوری ايرانی - دختر کس و سفيد در . ....farsiebook.comsweb?q=عكس+سكس&num=10&cat=pweb - 59k - ذخيره شده - صفحات همسانkeywords1 پرشین سکسبزرگترین سایت سکسی ایرانیان - انواع کلیپ و فیلم سکسی خارجی و ایرانی ... دانلود کلیپ سکسی ایرانی و خارجی - عکس سکسی - جدید ترین ویدو های سکسی ایرانی و خارجی ....spersian.comkeywordskeywords1 - 40k - ذخيره شده - صفحات همساندانلود فیلم سکسی - جستجوي GoogleinFo - دانلود کليپ سکسی ايرانی و خارجی - عکس سکسی - جديد ترين ويدو های سکسی ايرانی و خارجی - عکس و کليپ بکن بکن خفن - داستان های سکس ايرانی - عکس و فيلم . ....talkwebnet.comforumsubmit14.htm - 34k - ذخيره شده - صفحات همسانفارسی یاب جستجوگر سایتها و وبلاگهای فارسی - (کلیپ سکسی)کلیپ سکسی موبایل...فیلم سکسی موبایل ... عکس سکسی جدیدترین فیلترشکن ها ... proxy . ... عاشقانه سکسی موزیک ترانه ویدو رپ راک دی جی ازدواج موقت صیغه زنان نر . ...farsiyab.comsearch?target=fw&q=کلیپ++سکسی - 23k - ذخيره شده - صفحات همسانعکس سکسی و داستانعکس های دختران ایرانی عکس های دختران خارجی عکس دختر عکس سکسی فیلم سکسی کلیپ ... خفن عکس خفن عکس تجاوز پسران به دختران عکس های عاشقانه سکسی موزیک ترانه ویدو ...ipmask.orgindex.php?q=uggc%3A%2F%2Fgnc2gbc.oybtfcbg.pbz%2F - 176k - ذخيره شده - صفحات همسانآيا در نظر داشتيد اين را جستجو کنيد: سکسی+ویدئوی+فیلم


نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 11:54 شماره پست: 459
Úrslit 1 - 10 av umleið 2,330 eftir فوت اسلیو.‎ (0.03 sekund) Leitúrslitفوری فوری فوری برده پا - فوت اسلیو حشری از کرج - گوهردشت5 postar - 4 høvundar - Seinasti postað 7 Novفوری فوری فوری برده پا - فوت اسلیو حشری از کرج - گوهردشت. نویسنده, پیام. footsniffer2 اعضا. # : 24 Oct 2008 14:53 ....avizoon.comforum14_73082_0.html - 18k - Avritað - Líkar síðurفوت اسلیو هستم. به دنبال یک فوت مستر واقعی می گردم!1 postur - 1 høvundur - Seinasti postað 30 Augدوست دارم فوت اسلیو (برده پا) بشم و یه مستر (ارباب) داشته باشم تا زیر پاهاش تحقیر بشم. از پسر بچه 10 ساله دوست دارم اربابم باشه تا مرد 60 ....avizoon.comforum14_69923_0.html - 16k - Avritað - Líkar síðurFleiri úrslit frá .avizoon.com »برده پافوت اسليو. نویسندگان وبلاگ : فوت اسليو آرشیو وبلاگ : امرداد ۸٦ لینک دوستان : ... من فوت اسلیو هستم. خانمی هست کمکم کنه و من فوت اسلیوش بشم ؟ ....foot-slave.persianblog.ir - 19k - Avritað - Líkar síðurWebgozar.com :: گزارشهای آماری سايتمیسترس و اسلیو ایرانی. میسترس و برده. ایران فت. داستان سکسی. فوت اسلیو ... بو کردن پا. برده میسترس. داستان میسترس و اسلیو. فوت فتیش ایرانی. ليسيدن پا ....webgozar.comcounterstats.aspx?code=412295 - 23k - Avritað - Líkar síðurWebgozar.com :: گزارشهای آماری سايتفوت اسليو. لیس زدن پا. توالت ميسترس. داستان اسليو. داستان جديد ميسترس. داستانهای فتیشی. داستانهای میسترس. داستانهای میسترس و برده. داستانهاي فتيشي ....webgozar.comcounterstats.aspx?code=733258 - 24k - Avritað - Líkar síðurFleiri úrslit frá .webgozar.com »Webgozar.com :: گزارشهای آماری سايتخود ارضایی. میسترس و اسلیو. کلیپ فلک کردن. داستان فوت فتیش. پاهای خوشگل. بوسیدن پا. 3xology ... فوت اسلیو. فوت پا. فوت سکس. فلکستان فلک. کلیپ پا لیسیدن ...webgozar.ircounterstats.aspx?code=175673 - 23k - Avritað - Líkar síðurمقالات آموزشی میسترس و اسلیو ایرانی :::فوت فتیشیسیم:::Foot Fetishismاز دیگر زیر شاخه های فتیش که فوت فتیش ها به آن علاقه دارند غلغلک دادن (Ticklish) و Bondage می باشد. کپی رایت مطلب فوق در اختیار مدیریت میسترس و اسلیو ایرانی ...iranfet.comarticle0003.htm - 10k - Avritað - Líkar síðurفوری فوری فوری برده پا - فوت اسلیو حشری از کرج - گوهردشتانجمن آویزون انجمن همجنس گراهای مرد(Gay) فوری فوری فوری برده پا - فوت اسلیو حشری از کرج - گوهردشت. نویسنده, پیام. footsniffer2 ...iphider.orgindex.php?q=SHR0cDovL3d3dy5hdml6b29uLmNvbS9mb3J1bS8... - 18k - Avritað - Líkar síðurفوت اسلیوری « میسترس اسلیو ارباب برده و از این جور صحبتا …خلاصه اگر خوشتون اومده باشه سری دوم این پست رو هم خواهم گذاشت … به پایان آمد این مطلب ، حکایت همچنان باقی است … ارسال شده در بوت اسلیو, فوت اسلیوری 8 ...zalile2khtara.wordpress.comcategoryفوت-اسلیوری - 48k - Avritað - Líkar síðurfoot-slave.persianblog.ir29 جستجو, فوت اسلیو. 22 جستجو, فوت اسليو. 17 جستجو, foot slave. 11 جستجو, اسليو ... 4 جستجو, فوت (اسلىو or اسليو or اسلیو). 4 جستجو, اسلیو پا ....persianstat.comResults.aspx?id=1069051&mode=4 - 80k - Avritað - Líkar síður
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 11:56 شماره پست: 460
سکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسیسکسی
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 12:0 شماره پست: 461
بهشت1

تقریباء دوسال ازازدواج من وپرستو گذشته بود باید بگم من عاشق پرستو شده بودم و پساز یک دوره تقریباً یکساله باهم ازدواج کردیم ، پرستوخیلی زیبا وتودل برو، باپوستیسفید، صاف وصیقلی وخیلی خوش هیکل ، کون برجسته، گردوقلمبه وخیلی خوش فرم که مثل یکتیکه جواهرتراشیده شده میدرخشید ، کوس پف کرده وکمی گوشتی، سینه های سربالا وسفت !!واقعاً برجستگیهای متناسب بدنش کیرهمه را بلند میکنه منم عاشق همین زیبائی شدم ودلباو باختم ، او دوسال ازمن کوچیکتروحدود27 سال سن داره، توی این دوسال ازدواج خیلیباهم سکس داشتیم ومن حسابی ازاوکامیاب شده ام ، چون کون گوشتی وبرجسته وکمر نسبتاباریکی داره بهمین لحاظ وقتی مانتو کمرتنگ میپوشه برجستگی وگردی کونش ازروی مانتوبخوبی دلبری میکنه و حرکت ژله ای لمبرای کونش، همه چشمهارابه دنبال خودش میکشونه!!.....این زیبائی وتناسب هیکل، منو عاشق اوکردوچون خودمنهم هیکل متناسب وورزیده ای دارموازنظرمالی نیزمرفه بودم خیلی زودتوانستم او وخانواده اش رابرای این وصلت راضی کنم... دردوران نامزدی چون نمیخواستم پرده شوبردارم، بارضایت خودش اورااز کون میکردمبه همین دلیل بعدازازدواج هم چون هردومون دیگه باین کارعادت کرده بودیم و خیلی خوبهمدیگه را ارضاء میکردیم روی همین اصل بعدازشروع زندگی مشترکمون نیز بکارمون ادامهدادیم وخوشبختانه ماهیچه حلقوی کونش همچنان تنگی اولیه اش را حفظ کرده بود، برایهمین هم گائیدن کون تنگ وسفیدش خیلی برام لذتبخش وهیجان انگیزه، اونم چون عطشاشتیاق ولذت بردن دیوانه وارمنوهنگام گائیدنش میبینه همواره وباطیبخاطرابتدابانمایش رقص کون ویاپوشیدن انواع شورتهای سکسی وتکون دادن لنبرای ژله ایش، کارراشروع میکنه وچون تواین کار حرفه ای شده خیلی راحت نظر منوبه کونش جلب میکنهوموقع دادن هم حسابی حال میده وخودش هم حال میکنه طوریکه گاهی وقتها که از محلکاربخونه میام میبینم شلوارک تنگ وچسبونی پوشیده وکون برجسته وگوشتیشو با رونهایبهم چسبیده و خوش تراش ومرمرینشو بیرون انداخته وتا اونجا که براش ممکنهکونشوقرمیده ومیچرخونه وطوری جلوم راه میره که لنبرای کونش حالت لرزونکو پیدامیکنه!!وباهرقدم که برمیداره نوبتی بالا وپائین میرن ، و سعی میکنه هرچه بهتروبیشتر زیبائیکونشو نشون من بده ومنوحشری کنه، منم که عاشق این کون گردوقلمبه هستم با دیدنش ضمناینکه خستگی کار از تنم در میره حسابی شق میکنم ودوزاریم میفته که بعله!..پرستوخانم امشب هم هوس دادن کون کرده، واقعاً هم درهمچومواقع برام سنگ تمام میزارهوهرباربایک شکل و پوزیشنی نوباکون دادنش منوبیش از پیش راضی و خودشو ارضاء میکنهوطوری بهم کون میده که همیشه وهرشب گائیدنش برام یک ترو تازه گی خاص داره ، برایهمین هم هرچی میکنمش سیرنمیشم....... اونم ازکون دادنش پشیمون نمیشه!!
یک شب که داشتم باکونش حال میکردم، اودمرخوابیده بودومن هم افتاده بودم روش ، یکدونه متکاهم گذاشته بودم زیر شکمش و تا خایه توکونش کرده بودم .. وآخ واوخش دنیارابرداشته بود ، همینطورکه ازش لب میگرفتم وتلمبه میزدم درعین حال باهم حرفهایعاشقانه وتحریک کننده نجوا میکردیم........ یهوفکربکری به نظرم رسید سریع بهش گفتم: پاشوهمینطوری بریم جلوآئینه ، دوست دارم ببینم چه شکلی کون میدی؟ ومن چه جوریکونت میزارم؟..!! ولی طوری پاشو که کیرم ازکون سفید ونازت درنیاد...!!..
یکدفعه یک تکون بخودش دادوگفت : امیر؟.. دیگه ...چیکارکنیم؟.. میخوای بریم جلوپنجرهیا روپشت بوم؟.. بهترنیست؟...
گفتم : عزیزم .... پاشو .. میخوام باهات عشق کنم.... توکه ازاین فکرا نمیکردی؟ آیاتاحالا شده یک ایده بد بهت بدم ؟...چرا خودتو لوس میکنی؟... پاشوعزیزم.....
وقتی جلوی آئینه تمام قد رسیدیم برای اولین بار بود که تصویرواقعی گائیدن ازکون اورامیدیدم، درآن لحظه با چشمان دریده وپرازشهوت به وضوح میدیدم که زن من یعنی پرستوچگونه داره کون میده وچطورپشت اون جام شیشه ای یکنفرداره حریصانه اونواز کون میکنه!!...دیدن این صحنه ونحوه گائیدنش خیلی برام جالب وروًیائی بود، وقتی ازتوی آئینه نگاهبه کون قنبل شده اش میکردم خیلی بزرگتروسفیدترازحد معمول به نظر میومد، از دیدن اونکون گنده وسفید برفی چنان حشری شدم که دیوانه وارتلمبه میزدم... هیچی حالیم نبود...فقط وفقط دوست داشتم کون بکنم اونم اون کون سفید وقلمبه ای که اون طرف بودو یکنفرداشت وحشیانه میکردش..... مشتاقانه دوست داشتم اون یکنفررا میزدم کنار ومنکیرمومیگذاشتم جای کیرداغش که اونو پرازآبمنی کرده!!.. چون قدرت این کاررانداشتم..باخوشونت ناشی از شهوت پرستوررا دولاکردم وباتمام قدرتی که داشتم میکردمش وبافشارعجیبی کیرم تاته توکونش میکردم طوریکه پرستوازدرد فریاد میکشیدوجیغ میزد ...دریکی ازدفعات که کشیدم بیرون تا محکمتربه تپونم توکونش ، کونش چنان روی کیرم نالهکرد که رعشه دل پذیری تمام وجودم رامسخ کرد!!!... یک حالت خلسه بهم دست داد، سستشدم ..!! این اولین باری بودکه پرستو روی کیرم میگوزید..! ..کمی خجالت کشید.... ولیدرعوض من چه شوروحالی پیداکردم ... پشت سرهم تشویقش میکردم که اگرمیتونه تکرارکنهولی نتونست یا نخواست نمیدونم ....
آنشب من وپرستوجلوی آئینه خیلی حال کردیم وچون برای اولین باربود که کون دادن پرستورا میدیدم، مخصوصاً وقتی تصویر خودمو ازناف به پائین میدیدم در فانتزی ذهنم اینتصوربوجود میومد که کس دیگه ای داره کون پرستو میزاره خیلی لذت بردم وحال کردم ؛آنشب باوجود اینکه دوبار جلوی آئینه آبم اومد!! .. ولی فانتزی کون دادن وگائیدنشازخیالم دور نمیشد طوریکه فردای آنروز توی اداره ، تا پایان وقت کیرم شق بود وهمهاش توفکراون صحنه روًیائی بودم که شب گذشته توی آئینه دیده بودم ودرخیال میدیدمچگونه یکی داره روبروم زنموحریصانه ازکون میکنه!!... چه صحنه جالبی !!... پرستو دمرخوابیده یاکونشو قنبل کرده ویکی روش خوابیده وداره اونو میکنه !!.... اونم چه کونی، کون سفید وخوش ترکیب پرستو!!! ... وای که اززور شهوت داشتم میترکیدم...!!!
شب که اومدم خونه ، پرستو را بایک شلواراستریج چسبون با کونی برجسته وگرد دیدم بهشگفتم : خوب عزیزم خوبی؟؟... دیشب چه جور بود؟ خوب بود ؟ من که هنوز از دیشب تا حالاتوکفم ... توچطور؟؟
کمی قرمزشدو گفت :مرسی امیرجون دیشب خیلی خسته وسست شدم برای همین هم خیلی راحتخوابیدم طوریکه صبح نفهمیدم کی پاشدی ورفتی اداره ؟
همین طور که حرف میزدیم ، پرستوهم میز شامو حاضر میکرد گاهاً هم که پشتشو بمن میکرد، طبق عادت همیشگی کونشو یه قری میداد وسعی میکرد منو حشری کنه، منم که از دیشبهنوز فانتزی کون دادنش تو ذهنم بود حسابی شق کرده بودم ، اونم وقتی بزرگی کیرموازروی شلوارکم دید حین چیدن بشقابها روی میز، کونش را به کیرم میمالوند وگاهاًلحظه ایهمان جا نگرش میداشت وحال میداد..... بعدازصرف شام که نفهمیدم چی خوردم، سریع باکمکپرستو میزراجمع کردیم ویک مسواک زدیم ورفتیم تو اطاق خواب ولخت شدیم وپریدیم توبغلهم ، درحالیکه ازش لب میگرفتم و با انگشت سوراخ کونشوخیلی آروم مالش میدادم توگوششگفتم : دیشب جلوی آئینه خیلی حشری شدم وحال کردم، مرسی عزیزم ... همیشه هم این توئیکه این حالو بمن میدی!! .... نمیدونم توچی؟ خوشت اومد؟ ... حال کردی یانه؟.!!...
پرستومثل اینکه ازگوزیدن دیشبش روکیرم خجالت میکشید،صورتشوکمی رو به پائین کردوخیلییواش......
گفت: امیر جون منم دیشب وقتی اون حالت هیجان وپرشورتو رانگاه میکردم که چطورباحرص وولع ودرعین حال عاشقانه داری منوارضاء میکنی!! .. وباسنمو سفت گرفتی توبغل وباحرکاتی موزون اما محکم عقب جلو میکنی ... خیلی حال کردم!!... مخصوصاً وقتیتصویرتوراازناف به پائین دیدم ازبس شهوتی شده بودم که اگرناراحت نشی! باید بگمبنظرم اومد یکی دیگه غیرازتو داره منو...... برا همین هم از حال رفتم..!! .. ولیباردوم چیزت خیلی کلفت شده بودحس میکردم کلاهکش بادکرده، طوریکه داشتم جر میخوردم.......موقع تلمبه زدن باوجوداینکه دردداشتم ولی حسابی حال کردم چون توش خیلی میخارید....کلاهکشموقع تلمبه زدن نمیدونم اون تو به چی میخورد که رعشه بهم دست میدادبرای همین....زود ارضاء و سست وبیحال شدم........!!
درحالیکه اونو سفت توبغلم فشارمیدادم وزبونم تودهنش وانگشتم را توسوراخ داغ کونشکرده بودم.......
گفتم : منم وقتی توآئینه دیدم چطوریک نفراون کون سفیدوخوشگلتو ، توبغل گرفته و دارهمیکنه خیلی حشری شدم .... راستش امروز از صبح تا حالا همش تو فکراین کون قلمبهوداغت بودم ...... هیچ زمانی این همه برای کون سفیدوتنگت حشری نشده بودم ...
احساس کردم باحرف زدنم پرستو داره داغ میشه وسوراخ کونش داره باز وبسته میشه ...درحالیکه تقریباً یه بند انگشتم تو کونش بود... شروع کرد کونشو تکون دادن وبا سوراخکونش انگشتم گازگرفتن.... خیلی یواش گفت : امیربااین حرفات دارم یک حالی میشم...وای نفسم داره بند میاد.... سردم شده ..... منو بیشتربخودت فشاربده.... مثل دیشببغلم کن..... وای که دارم میمیرم امیر!!....... من زن بدی شدم ؟... نه؟.... یادمهتودبیرستان بعضی بچه ها میگفتن فلا ن دوستشون کونیه!!..... وقتی خوب میپرسیدممیگفتن یعنی خیلی کون میده !!.. اون موقع منظورشونوخوب درک نمیکردم.. ونمیفهمیدم ؟یعنی چی؟؟.. حالا ..امیر... یعنی من بااین کارکه توباهام میکنی !! .. کو...!! شدم؟..
گفتم : عزیزم این حرفا چیه میزنی؟...... ما زن وشوهریم.... چه ربطی داره....توبهترینی برا من ....
خودشو بیشتر بهم چسبوندوبالحن تحریک کننده ای ......
گفت: پس اگرامشب خواستی کاری کنی !! دیگه نریم جلواون آئینه قدیه... خوب؟...آئینهمیز توالت بهتره....... چون کوچیکتره.....!..
باشیطنت ودر حالیکه تمام وجودم پرازشهوت شده بود وکیرم داشت ازشقی میترکید.......
گفتم : چراازآئینه میز توالت که کوچیکتره ؟.... قدیه که خیلی بهتره ؟ هم بزرگترهوهم بهترهمه جارامیبینیم!!..
پرستودرحالیکه سفت بهم چسبیده وکمی قرمز شده بود......
گفت : نمیدونم؟ !! دوست دارم صورتامون پیدا نباشن... فقط پائین تنهامون پیدا باشن..... مخصوصاً وقتی ازپشت اون کاررا باهام میکنی!!.. مثل دیشب!!!.. وهی میری ومیایوتلمبه میزنی ..... خیلی باز میشم!!.. همش تقصیر توئه که این کارارا باهام میکنی؟..
درحالیکه اونوازکون توبغل گرفته وسینه های سفت وسربالاشو میمالوندم گفتم : عزیزم..تو برام بهترین زن دنیا هستی ..... هرطور توبگی وبخوای منم همون کارومیکنم ....میدونی که من کشته اون دنبتم!! ... ورفتیم جلوی آئینه میز توالت..... وقتی دولاشدوکونشو قنبل کرد دیدم اطراف سوراخ کونش قرمزه..... کمی هم پفکی ورم کرده!!.. وتنگتربه نظر میرسه، برای لیس زدن سوراخ کونش داغ شده بودم .... برای اولین بارحریصانهشروع کردم بازبونم اونو لیس زدن!... باهرلیس دنیائی لذت میبردم... ازاینکه کون زنمگشاد نشده وهنوز مانند ایام دختریش تنگ وداغه ، خیلی حال میکردم .... وخیلی خوشحالبودم!... بعدازچند لیس بلند نوک زبونمو فشاردادم توسوراخ کونش !... ماهیجه حلقهکونش جواب داد وباز وبسته شدهمینطورکه زبونموفشارمیدادم اونم بازی کردنشوادامه داد....صدای ناله پرستو بلندشده بود .... خوب باتفم اونو خیس کردم و... سرکیرمو که حالامثل گرز شده بود تف زدم واونودرسوراخ کونش گذاشتم وبادودست آبگاهشو گرفتم وکونشو بهطرف کیرم کشیدم و فشار دادم ولی تنگی کونش مانع میشدکه کیرم بره تو.... انگشتم کردمدهنم واونو خوب با تف خیس کردم.. ومالوندم درکونش وشروع کردم باانگشت ماهیچهدورسوراخ کونشو مالش دادن ،ازپرستو خواستم خودشو شل کنه تابتونم راحت تراونوبازکنم.....
همین طورکه بدن ومخصوصاً کون داغشو بطرف خودم وکیرم میکشوندم پرستو ناله ایکردو......
گفت : اوخ ..امیراین همه مدت سال با پشتم بازی کردی چرابازنمیشه؟ وهنوزدردداره؟.... ولی دردشو دوست دارم!!.... الا نم توش میخواره... اونوبمال...سوراخشوبمال .!... امیر...... اوه....اوخ....
درحالیکه سگی بهش چسبیده بودم ..آروم..آروم کیرمو تا خایه کردم توکون تنگ وداغش....... وای... سرتاسرکونش دل میزد حس کردم جداره وغشاء کونش مثل یک کاندوم روکیرمکشیده شده ... وماهیچه حلقوی وسط کونش سفت کمرکیرمو گرفته ... اومدم تلمبه بزنم ولیپرستوسفت کونشو بهم چسبوند و........
گفت : نه تکون نخور...اوف... بزارهمین جا باشه..... تکون نخور... گیرکرده!!... ...خیلی بازشدم..!!.. اوه... درد داره ولی خوبه!!..... امیر سفت بهم بچسب.... سفت .....آهان... منوبکش طرف خودت... یک کم شکافشو باز کن تالبه ش بیادبیرون!... پاهاموباز میکنم ..اونو بیشتر بکن تو.... وای .. چه.. درد خوبی !.. آهان ... دارم وامیشم.... اوه دارم ازلذت میمیرم.... امیر خوبه؟ خوشت میاد؟....!!!.. اوه... چراگیرکرده وتکون نمیخوره؟...... من دارم یه حالی میشم؟!!....
من هم از لذت وشهوت دست کمی ازاونداشتم... دل زدن وبازی کردن ماهیچه حلقوی کونشازیک طرف وحالت مکندگی کونش از طرف دیگه کیرمو به حد اعلای کلفتی رسانده بود تمامیپوسته درونی کونش به کیرم چسبیده و قفل کرده بود ... داغ داغ...این داغی وگرمی کونشتمام وجودمو میسوزوند.... ولذت بهم میداد...... دستامو دور شکم صاف ونرمش حلقه کردهبودم وسفت بطرف خودم وکیرم کشیده بودم وتکون نمیخوردم.... هردومون همونطور وتوهمونحالت بی حرکت مونده بودیم وحال میکردیم...... نمیدونم چه مدت تواون حالت موندهبودیم؟..... ولی برای تغییر پوزیشن شروع کردم بازبونم پشت گردنشو لیسیدن .......آهسته بیخ گوشش..............
گفتم:.....
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 12:1 شماره پست: 462
بهشت2

گفتم : پرستوجان ! منم ازدیشب بعدازدیدن تصویرشهوانی کون دادنت توی آئینه بقدریشهوتی وحشری شدم که نگو ، راستی اگریک پیشنهاد بهت بدم قبول میکنی؟ ولی باید قولبدی راستش بگی ، خوب ؟ میخوام به بینم نظرت چیه ؟....
پرستو درحالیکه کونشوکه قفل کرده بود توبغلم تکون میدادبایک حالت آه وناله حاکیازشهوت توام باهیجان گفت : بگواگرجالب باشه حتماً قبول میکنم..... منم دوست دارمبیشتر حال کنم ..!..
گفتم : خوب تو آئینه نگاه کن ببین !!.... الان فقط تصویرکامل توکه زانو زدی وکونتتوبغل منه و نیم تنه پائین من که دارم کونت میزارم دیده میشه .... ببین ... دیدی ؟!!..... چه صحنه جالب ودیدنی وشهوانیه ...اوف.!.......
پرستوهمانطورکه به آئینه چشم دوخته بودکمی کونشو جلوکشیدو.....
گفت : امیرجون... یه کم بکش بیرون دوباره بافشاربکن تو...!... دارم به اوج میرسم...!.. اوف!..خوب.. بگو.. دارم میببنم ومیشنووم.....!..... این صحنه توآئینه خیلیگرفتتم.!! .. خوب بگو؟......
گفتم : دوست داری یه تنوعی بهتر به این کاربدیم.... خیلی جالب میشه...!.. من کهتمام فکروذهنم شده اون....!!..
پرستودرحالیکه آروم عقب جلومیکردودستاشو رو لبه میز توالت جابجامیکرد....
گفت : باید پیشنهاد خوب وجالبی باشه که اینقدر مزمزه اش میکنی؟... بگو حتماً منمخوشم میآد.....
گفتم :.. ببین.. دوست داری تواین حالت غیرازمن یک نفردیگه هم باشه...!!.. که اونمهمینطور جلوی من تورااز ......!!!!!....
پرستو یه تکون خوردوبازحمت سرشو به عقب برگردوند وپرید توحرفم و
گفت : امیر؟؟؟!!! ....منظورت چیه..؟....
گفتم : به بین این فقط یک پیشنهاده ..!!.. بزار حرفمو بزنم وتموم کنم.... کمی همحوصله کن میتونی روپیشنهادم فکرکنی... اگه نخواستی ...هیچی....
پرستوحرکتشو تندترکردوگفت : خوب بگو ... ادامه بده... من الا نش هم خیلی دارم حالمیکنم...!!.. بگو.. شاید من خوب متوجه نشدم..!!
گفتم : آره...اگه قبول کنی یه نفر دیگه هم باشه ... چه جوری بگم؟!!.... مثلاً یکیازدوستاموبیارم تااونم تراازکون بکنه!!؟؟.... ولی جلوی من ، ترا بکنه ومن نگاه کنم...!!.. خیلی برام جالب ولذت بخشه، وقتی به بینم تو دولاشدی یادمرخوابیدی و.... اونداره تورا ازکون میکنه ...آخه حیف این کون به این خوشگلی نیست که کس دیگه ای نبینهونکنتش؟...... من که خیلی دوست دارم... دوست دارم همه این کون خوشگل ببینن وبکننوازتنگی وزیبائیش لذت ببرن ..... وبرام از سفیدی وزیبائیش وخصوصاً از اینکه چه کونتنگی داری تعریف کنن..!!
...... وبا هیجان شروع کردم به تلمبه زدن، حالا دیگه باهرفشاریکه درانتها به کیرممیدادم که تاته بره توکون پرستو، کونش یه صدای ریزی میداد این صدا منوبیشترحشری ،وتاحد جنون شهوتیم میکرد تواین حالت صدای آه و ناله پرستوهم دراومده بودوداشت بهاورگاسم میرسیدکه با یک لرزش خفیف سست شدوبه نظررسیدکه
آبش اومده چون خیلی بی حال شد ، منم اونوسفت گرفتم وبا چند حرکت سریع آبموبافشارخالی کردم تو کونش !!.. ..... طوریکه مقداری ازآبمنی ازکنارکیرم به صورت حباب و کفزد بیرون ...!!.. کیرم ازفانتزی ذهنیاتم همچنان شق وراست تادسته توکونش بود....همینطورکهنگاه به ته کیرم میکردم اونویواش یواش بیرون کشیدم ....... ازبس کلفت شده بودبیروننمیومد...... ترسیدم بیشتربکشم بیرون کونش پاره شه... پرستوهم جیغ کوتاهی کشیدو...
گفت : امیریواشتر... مردم ..!!... اونو نکش بیرون بزار باشه !... مثل اینکه گیرکرده.!!... یک کم آروم ترعجله نکن !!......
احساس کردم کمی هول شده وترسیده...... دستی به کمروباسن گرد وسفیدش کشیدم ......
گفتم : چیزی نیست عزیزم!!.. سعی میکنم آروم بکشم بیرون..... خودتویک کم شل کنتاراحت بیادبیرون..!!
لحظه ای بعد احساس کردم کونش شل شده وکیرموکه هنوزآبمنی ازش می چکید کشیدم بیرون...!!
پرستوراکه ارضاء وسست شده بود بلندکردم ودمر خوابوندم روتخت ویه نگاه به کونش کردمدیدم عجب کون سفیدیه..!!..بادستم چاک کونش کمی بازکردم دیدم سوراخ کونش کمیبازوقرمزوپرازآبمنی...!! ماهیچه حلقوی دورش که ازآبمنی خیس.. خیس بودوبرق میزدداشتبه آرومی بازوبسته میشد که جمع شه!!..... داشتم دیونه میشدم کمرکیرموسفت گرفتم وکله شومحکم به لنبرای کون پرستوزدم ... دوباره سر کیرمو گذاشتم درسوراخ نیمه بازکونش وخودموانداختم روی کون نرم وبرجسته اش ..... کیرم لغزیدوآروم تاخایه رفتتوکونش... پرستو ناله ای کردو......
گفت: اوخ..... بسه امیر.... مردم... خیلی بی حالم... حرفات خیلی منوحشری کرده هموناباعث شدزودارضاء شم....!!
درحالیکه روکون نرم وبرجسته پرستوخوابیده بودم وآروم کیرموعقب جلومیکردم وبادستامسینه های نازشو میمالوندم........
گفتم : خوب ؟.. که خوشت اومد؟ ولی نگفتی .. نظرت راجع به این موضوع چیه؟ بالاخرهدوست داری یکی دیگه هم بکندت.. یانه؟؟... من که خیلی دوست دارم!....... پرستوکمیکونشو بالا آوردو..
گفت : امیر؟.. خجالت هم خوب چیزیه.... حالا کارتو تموم کن .... بعداز اینکه دوشگرفتیم .... توهم سرعقل اومدی فکرامومیکنم ومیگم..!........ اوخ..امیر ... داشتم جرمیخوردم...... حالاهم حس میکنم تا نافم رسیده...!!. یک کم خودتو بکش بالا... آخههمه سنگینی هیکلت روکونمه!! .... کمرم..ازسنگینی هیکلت دردگرفته..!!...... حالاتواین مدت خودش کم بوده میخوادیکی دیگه را بیاره کمکی!!...
کمی خودمو کشیدم بالاوشروع کردم تلمبه زدن ، نمیدونم چی شدکه یکدفعه هوس گائیدنکوسشو کردم!!...کیرموکشیدم بیرون و.....
گفتم : پرستوجان تامن میرم دستشوئی خودموتمیزکنم توهم برگرد کوستوآماده کن که هوسگائیدنشو کرده ام ........ سریع رفتم دستشوئی وکیرموباآب سرد و صا بون غسل دادموبرگشتم این کارهمیشه منه دوست ندارم کوس نازش آلوده وعفونی بشه .....پرستوطاقبازخوابیده بود ، برای یک لحظه ایستادم و نگاهش کردم .... دیدم عجب هیکلتمیز، پوست صاف براق وسینه های گردوبرجسته ای داره ، رونهای سفید گوشتی وبهم چسبیده،ساق پای کشیده با ناخن های لاک زده که باب پرستش فوت فتیش ها ست !!! ......
آروم بین پاهاش زانوزدم ...اونم کمی زانواشو بالا بردوپاهاشو جمع کرد ، پرستو تازهرفته بود اپیلاسیون ، براهمین یکدونه موهم روبدنش دیده نمیشد!!.. پوستی صاف وصیقلی، کوسی بالبه های صورتی وبرجسته که پف کرده بودن ،ازدیدن کوس به اون زیبائی وبدونموحال کردم......ازاون لحظهً جلوی آئینه دیگه خودم نبودم همه اش تواین فکربودم کاشالان یکی دیگه هم بود وباهم پرستو را میکردیم ودرباره کوس وکونش حرف میزدیم واونبرا م تعریف میکرد باراول که پرستوراازکون گائیده چه حالی بهش دست داده؟... آیافکرمیکرده روزی کونی به این خوشگلی وتمیزی را بکنه؟ آیا خوشش اومده ؟ آیاموقعگائیدنش، پرستو بهش حال داده؟ ..... پرستوزیر پاش چه حالی پیداکرده؟... پرستوهمازاینکه یکی دیگه جای من داره میکندش خوشش اومده؟.. وووووو!! ...... درحالیکه غرقاین افکارلذت بخش بودم!!! دستموکشیدم روبرجستگی بالای کوسش ازصافی ولغزندگیش حظکردم.! بادست دیگم پستونهای سفت وسفیدش راکه نوک صورتی رنگشون به اندازه یک سانتاومده بودن بیرون، میمالیدم ،بایک هیجان پرازشهوت سرکیرموکه تف زده بودم وبرق میزدگذاشتم دربهشتیش.... وفشاردادم... باوجوداینکه کیرموتف زده بودم وکوس اوازاورگاسمچنددقیقه پیش به صورت عسلی خیس ولغزنده بوداما چون خیلی تنگ بود.... راحت نرفت تو!..تنگی کوسش درحد یک کوس دختربیست ساله و باکره به نظرم رسید ... ناچار فشاربیشتریدادم تاتونستم کلاهک کیرمولای چاک کوسش جابدم.... کمی تامل کردم... پرستو مثل کسیکه تنگی نفس گرفته وهوابه ریه اش نمیرسه نفس نفس میزد ... دستامودردوطرف بدنش ستونیکردم ومحکم کیرموفشاردادم تو..... کیرم باتاًنی وآرام لیزخوردورفت تو .........پرستو ناله ای کردوپاهاشو بلندکردوگذاشت روشونه هام و...........
گفت : وآی ی ی ..امیر چه خوبه؟.. یک کم بیشتر فشاربده....... میشه محکم تر بزنی برهتو... وای... خداجون مردم....!!..امیر برو. وبیا!.... چه جای خوبی رفته؟..!...نمیشه حالا به دوستت بگی بیاد کمکت کنه؟؟.....اوف.....
هنوزحرف پرستوتمام نشده بودکه بافشاردیگه کیرموتااونجا که جاداشت کردم توکوس نازش ،صدای جیغش منواز روًیا درآورد.!!.. باچندبارتلمبه زدن همراه بالب گرفتن ازپرستویخوشگلم آبم داشت میومد... سریع کشیدم بیرون وآبم را بافشارریختم رو شکم صاف ونافگودش، وبی حال افتادم روش ...... چنددقیقه ای به همون حال موندم... پرستو درحالیکهدستشو روموهای سرم میکشید.....
گفت : امیرجان پاشو که خیلی خستمه... پاشو بریم دوش بگیریم وبخوابیم ، هردوباهمهمانطور لخت پاشدیم رفتیم حمام ، زیردوش اونوبغل کردم و....
گفتم:عزیزم نظرت رونگفتی .. اگردوست نداری نشنیده بگیر.... واونوبوسیدم ...... نوکداغ پستونهای سفتش که به سینه ام خورد گرمی مطبوع وجانبخشی به تنم داد ، سرشوگذاشترو شونه ام و .....
گفت :.... امیر....آخه... من چی بگم درمقابل این خواسته غیرمعقولی که داری؟......آیاواقعاًدوست داری یک نفردیگه بامن این کاروانجام بده وتواز کارش لذت ببری؟ ......اصلاً نمیفهمم این کاریعنی چی؟...... اصلاً همچوچیزی ممکنه که یک مرداجازه بده یکغریبه با زنش همبستر بشه؟......اخه من زنتم... همسرتم!!....... پرستوبعدازکمی مکثخیلی یواش وآرام ادامه داد.... راستشو بگومنظورت ازاین کار لذت بردنه؟.....آیاجداًدوست داری من بایک مردغریبه رابطه سکسی داشته باشم؟..... من ازآخروعاقبت اینفکروخیال تومیترسم....... نمیدونم چی بگم .........!!!!
وساکت شدوسرشو به شونه ام فشارداد وباناخنش روی سینه ام خط میکشید،
موهاشو بوسیدم ودست راستموازپشت کشیدم پائین روی کونش، ازحالت تاقچه ای کونش لذتبردم ...... پیش خودم گفتم واقعاًپرستو چه کونی داره؟......
گفتم : عزیزم ترس نداره ! ....ازچی میترسی ؟...... حالا یک کم بیشتر فکرکن....میدونی آدم وقتی ازیک عمل یاکاری یا یک خواسته شخصی خوشش بیادکه ازانجامش لذت میبره،بدون اینکه اون عمل یاخواسته به کسی لطمه ای بزنه، یاباعث ضرروزیان شخص دیگه ای بشه،به نظرمن بایدانجامش بده تابعداً پشیمان نشه وهی افسوس بخوره.!!!.... ببین عزیزم مندارم بدون پرده پوشی بهت میگم..... توهم رک وراست بهم بگو.... فکرکن ببین اصلاًدوست داری ؟؟!!........ من که دوست دارم.. هیچ اشکالی هم نمی بینم اگرتوهم راضیباشی ... چه بهتر... حالا به هرعلت هم دوست نداری که فکرنمیکنم زنی باشه وبدش بیادبجای یک نفر، دونفرباهاش سکس داشته باشن!!.. بگو وقال قضیه را بکن، منم هیچ ناراتنمیشم توکه منو خوب میشناسی و توی این سه سال به اخلاق وروحیاتم خوب پی بردی.....میدونی که خیلی هم دوستت دارم وحاضر نیستم یک موازسرت کم بشه!!! خجالت هم نداره...!!تعارف هم نداریم..!! ولی این حال وهوای جوانی دیگه بر نمیگرده وتکرارنمیشه.....!!؟؟هیچم ناراحت نشو... منم دیوونه نشدم ..!! فقط میخوام هردومون نهایت خوشی ولذتراتواین سن وسال ، بیشتر ببریم.....!!... نمیخوام تصمیمم یک طرفه باشه ..!! دوستداری بگو.... خوشت میآد... بگو.. ازاین تنوع لذت میبری .. حال میکنی .. منم همینطور.. هرموقع هم نخواستیم، یا تو نخواستی خلاص.. باز منم وتوی خوشگل ... ولی بگو باخاطره ویاد اون مدتها.... وشایدهم سالهاهردومون لذت سکسی خواهیم برد؟...... ببین منهمه چیزوتوچشات میبینم..... ومیخونم...... بیاباهم رو راست تر باشیم .. همدیگه راگول نزنیم.... من حرف دلمو زدم..... ناراحت هم نمیشم اگر نخوای... توهم حرف دلتوبزنعزیزم... ماازهم جدانیستیم ....!!.. حداقل برای یک دفعه هم شده یک امتحانی میکنیم!.....
چون دیدم پرستو ساکت شده وحرفی نمیزنه.... منم دیگه ادامه ندادم..... اون همانطورکهتوبغلم بود سرشو آورده بودپائین روسینه ام ، بخودم فشارش دادم.... پیشونیش رابوسیدم وازحمام دراومدیم..... خودمونوخشک کردیم ولخت رفتیم روتخت وروبروی هم بهپهلو دراز کشیدیم .... دستمو گذاشتم زیر سرش ولباشو بوسیدم .....
گفتم: ببین اگرهردومون برای این کارراضی باشیم نه تنها مشکلی پیش نمیاد بلکه نهایتلذت راخواهیم برد.... عزیزم چیزی نیست که بخوای ناراحت بشی....... توکه قرص میخوری!!...کاندوم هم که هست!!.....
سرش راآروم برد پائین وبا کمی خجالت یواش...
گفت: آخه ... امیرجان.... همه این چیزها که گفتی درست!.. ولی تواین وسط .. اگه کسیدیگه ای بفهمه ... یاطرف به دوستاش بگه ، چی؟... فکرشو کردی؟.. یا یک وقت بخوادکاردیگه ای باهام انجام بده چی؟... اونوقت چی.... تواون حالت من چکار کنم؟... نزارم.....ممکنه توناراحت بشی..... شایدهم نتونم ازپسش بربیام واون کارشوادامه بده وازجلوهمیک کاری بکنه...... اونوقت چی؟ یعنی بعدش چی میشه؟.. توبمن چی میگی؟ ... برا اینهمیگم میترسم!! .....
کمی تامل کردم و.....
گفتم : اول بزارخوب ببوسمت تابگم...... اصلاً توکارسکسی وجنسی نبایددر قیدحدوحدودباشی .. یعنی این کار مرزی نداره ... اختیاردست خودته ..... هرکاردوست داشتی بکن..من بیشتر لذت میبرم... ضمناً قرص هم که میخوری .. اگه بخوای برای انجام این کارخودتو معذب کنی ویا پا بند قیدوقیود یارسم ورسوم ونمیدونم خوش اومدن یا نیومدن منباشی که هیهات!.. نکنیم خیلی بهتره... ببین عزیزم لوپ کلام .... تاانجاکه میتونیموحالشو داریم باید استفاده کنیم ولذت ببریم ... به نظرمن تواون لحظه نباید توفکرچیزدیگه ای غیرازخوشی ولذت بردن وکام دادن وکام گرفتن باشی حالا هرچی میخوادپیش بیاد!!....نمیدونم هرچی که میخواد باشه !! یاهرچی که اون دوست داره ومیخوادبکنه... یا تودوستداری یاهوس کردی بهش بدی ،ازنظرمن فرق نمیکنه، انجام بده!! ....... حتی ممکنه یککاری ازتو بخواد که تاحالا من ازت نخواستم... خوب دوست داشتی براش انجام میدی.....دوست نداشتی بالاخره یک جورائی دلشو بدست بیار..... به زور وادارت کرد که براشانجام بدی ... خوب خودت پیشقدم شو وانجام بده دیگه..!!!..... شاید خوشت اومد.......فقط فکر کن که چطوربایدانجام بدی... به نظرمن توی همچو مواقع آدم باید کارشوخوبانجام بده.... تاخاطره بدی ازاون براش نمونه...... خلاصه اینکه باید قبول کنیواجازه بدی هرطوری که اون دوست داره انجام بده!!..... بزاری خوب و کامل ازت کامدلبگیره..!! باهرپوزیشنی که میخوادباهات سکس داشته باشه!!....... مثل الان من وتو...توالان یک زن کامل هستی ، بدنت نیاز به سکس داره چیزی هم ازت کم نمیشه!! واقعاً اگهبدونم برای این کارتمایل داری؟.... ازهمین فردا دنبالش میگردم..... توهم فکرکنشایدبین دوستای دوران دانشگاهیت اونی که همزمان باما ازدواج کرده وخودش و شوهرشراضی به این کارباشند را شناسائی کنی ..... باهم روخصوصیات اخلاقیشون کارمیکنیمتاخوب ازشون مطمئن بشیم.... عزیزم کار لذت بخشییه ..!! من مطمئنم توهم صددرصد خوشتمیاد..!!. ودرحالیکه میخندیدم... باشوخی ..ادامه دادم .......
شاید بعدش دیگه بایک نفرهم راضی نشی عزیزم؟؟.......اونوقت چی ؟؟؟؟..... وبازهمخندیدم ..اوهم شروع کرد به خندیدن... وخودشو لوس کردواومد توبغلم وسفت خودشو بهمچسبوند... فهمیدم قبول کرده ..... ازخوشحالی تمام صورتشوغرق بوسه کردم و لیسیدمش.....با لحن دخترانه ای.....
گفت : امیرجون دوست دارم همیشه خوشحال باشی ولذت ببری... دوست دارم کاری که تو دوستداری برات انجام بدم .. خوبشم انجام بدم.....
گفتم: من ازداشتن توهم خوشحالم وهم از وجودت همیشه لذت برده ومیبرم ..... برایهمیشه هم دوستت دارم..... توعشق منی!!...................................
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 12:2 شماره پست: 463
بهشت3

صبح تواداره همه اش تواین فکربودم کی وچه کسی راانتخاب کنم تاهم پرستو ازش خوشش بیاد وهم درآینده برامون دردسرومزاحمت ایجادنکنه درعین حال خودش وهمسرش به این کارراضی باشند وازنظرافکارواخلاق باهردوی ما سازگاری وتفاهم داشته باشند ، درحین انجام امورشرکت درافکارم یکی یکی دوستان وهمکاران خودم را موردسنجش وبررسی قرارمیدادم تاشاید دربین انها شخص مورد نظرومعتمد خودرا که تمام شرایطی راکه درافکارم بصورت یک الگو تنظیم کرده بودم داشته باشد، این افکارموجب گردیدتاگذشت زمان رامتوجه نشوم همینطورغرق درافکارخودبودم که صدای یکی ازهمکارانم مرابخودآورد .اومیگفت: امیرخان چی شده امروز خیلی توخودتی؟ بابا نیم ساعت هم ازوقت گذشته توهنوز مشغولی ، مگه نمیخوای بری خونه؟......ازپشت میز بلندشدم وازایشان تشکرکردم وگفتم : چیزی نیست ؟این پرونده منو مشغول کرده بود، حالا بقیه کارشومیزارم برای فردا...همراه اوازاداره خارج شدم وباهمان افکار راهی خونه شدم .وقتی واردخونه شدم باصدای بسته شدن در پرستومانند یک فرشته زیبا درحالیکه یک دامن بسیارکوتاه پلیسه بنفش رنگ ویک تاپ بندی چسبون صورتی بسیارخوشرنگ تنش کرده بود به استقبالم اومدوخودشو توبغلم ولوکردلبی ازاوگرفتم وطبق معمول دستی به لنبرای کونش کشیدم وگفتم : عزیزم ماشاءا... روز به روز خوشگل تروجذاب تر میشی بزنم به تخته !! .... خودشو لوس کردوگفت :امیر؟..ببین امروز لباسم چطوره؟ خوبه؟ ویک قری به خودش داد ،طوریکه بعلت کوتاهی دامنش شرت توری مشکی رنگش باتمام محتویات برجسته اش نمایان شد ، لباشودوباره بوسیدم و....گفتم : عزیزم خودت اینقدرزیباوتودلبروهستی که هرچی بپوشی زیباوزیباترمیشی !..مخصوصاًاین مینی دامن!! که یک جلوه خیلی قشنگ به رونا و باسنت داده ودل منوبرای اونا بی تاب کرده .....بوسیدمش ورفتم تواطاق لباسموعوض کردم وبعدش یک دوش گرفتم، وقتی از حمام بیرون اومدم پرستومیزشامو حاضر کرده بود، حین صرف شام پرسیدم: تازه چه خبر ؟...گفت : ب...ه ...خبرا پیش شماست از من میپرسی چه خبر ؟؟... توتعریف کن چه خبر ؟.. چی کردی ؟... !گفتم : هیچی امن وامان ..!! چه خبر باید باشه ؟؟..!!گفت : ..ا..ه امیر لوس نشو دیگه؟..! خودت میدونی..... چی میگم ...... دیشب این همه تعریف کردی..گفتم : خوب عزیزم شامتو بخور.. تا بعد بیشتر صحبت کنیم ....بعدازصرف شام رفتیم نشستیم توهال ، تلویزیون روشن بود ویک سریال قدیمی رانمایش میداد ... پرستو خودش رارومبل جابجا کردوچسبید به من و....گفت : نگفتی ...؟گفتم : راستش امروز همه اش توفکربودم تا شاید اونی که میخوائیم پیداکنم ولی پیدا نکردم باید بیشتر فکرکنم.... عزیزم...!!....دستمو انداختم دورکمرش واونوکشیدم طرف خودم ولی او پاشد نشست روپاهام و چون شلوارک پوشیده بودم گرمی کون وروناش منوداغ کرد ، لبشو بوسیدم واز رو تاپ چسبونی که تنش بود نوک سینه هاش را بادندون یواش گازگرفتم کیرم داشت بلند میشد دستی به رونای بلوریش که مثل آئینه صاف ولغزنده بود کشیدم و گفتم : خوب عزیزم حالا تو بگوامروز چه خبر..؟ توکه خبرهای دنیارا تلفنی ازدوستات میگیری وگپ میزنی ، تعریف کن ... خوشگل من!....ودستمو کردم توشرتش از داغی کوسش دستم سوخت...!!.. داغ .. داغ.... واقعاً پرستوکوس برجسته ونازی داره همیشه هم بهش میرسه هم مواشو دائم میزنه وصافش میکنه هم معطرش میکنه....... جون میده برای لیس زدن..... باانگشت چوچولهشومالیدم.... اومد بالا.....پرستودر حالیکه داغ کرده ولپاش گل انداخته بودصورتشونزدیک صورتم آوردوگفت: هیچی ..!!..ولی راستش امروزفهمیدم منیرهمدوره دانشگاهیم با یک مهندس ازدواج کرده.......گفتم: خوب.. خوب.؟..... کی عروسی کرده.؟..... چرااین خوشگله مارا دعوت نکرده ؟..گفت : تابستون گذشته وقتی ما شمال بودیم عروسی کرده، زنگ زده ما نبودیم..... بعدشم سه چهار ماهی شایدهم بیشتر رفتن خارج برا ی ماه عسل ، حالا هم دو سه ماهیه که اومدن ....گفتم : عالیه..... بهترازاین نمیشه....پرستوگفت :چی چی عالیه؟؟...گفتم: عزیزم تومیتونی به همین مناسبت اونا را برای یک شام دعوت کنی وازنزدیک وضعییت وموقعییت اونا را ببینیم وبررسی کنیم .... شاید اونا..همونائی باشند که ما دنبالشون میگردیم.... هم منیر باتودوسته وخوب میشناسیش وهم من اونوچند باردیدم.... دخترخوشگل وتوداریه... فقط باید دید شوهرش چه جورآدمیه...اهل حال است .. یا نه.. در هرصورت موقعییت خوبیه ... نظرت چیه عزیزم ؟.... ( توضیح بدم باراول که منیررا دیدم خیلی ازش خوشم اومد.. خیلی لوندووخوشگله.. اونم کون خشگلی داره خودشم اینو خوب میدونه که چه کون گردوبرجسته ای داره..... ازنگاهام بوبرده که چشم دنبال کونشه... برای همین هرموقع میومد پیش پرستوخوب میدونست چطوری دورازچشم پرستو... کونشو طرفم کنه وقربده و چشامواز دیدن کونش سیراب کنه..!! برای همین رو پیشنهادم مصرشدم ....)پرستوکمی منو.. من .. کردو.......گفت : ...حالا ببینم چی میشه...... راستی اگه صحبت پیش اومد برای کی خوبه دعوتشون کنم ؟..!.گفتم : هرچه زودتر بهتر.!!.. سعی کن برای پس فردا شب، شام دعوتشون کنی خوبه؟؟.... اگر تواونارا پسندیدی.. چه بهتر.. منهم می پسندم..! .. راستی توشوهر شو دیدی؟... چه تیپیه...؟پرستودرحالیکه سرشو روشونم گذاشته بود وآروم نرمی گوشمومیجوید...گفت : حالا چرااینقدرباعجله دعوتشون کنیم؟ .......لبشوبوسیدم و....گفتم : اینکه عجله نیست عزیزم ... حالاچه فردا چه ده روز دیگه چه فرقی داره؟ حالا توبرای پس فردا شب دعوتشون کن لااقل هم توبادوست دیرینت دیداری تازه میکنی وگپی میزنی .. هم من باشوهرش آشنا میشم، ضمنااگر خصوصیات موردنظرماراداشتن چه بهتر، چون ذوج دلخواهمونوراهم پیدا کردیم ..!!.... راستی صبح اگردعوتوقبول کردن بمن یک زنگی بزن.... باشه عزیزم؟...!!تاپشوزدم بالا ........ کرست نبسته بود سینه هاش سفت شده بودن... بازبونم شروع کردم به لیسیدن اونها... کمی اومدم بالاتر زیرگلوی سفید وهوس انگیزش رامک زدم.... پرستو نفس نفس میزد .... اونم آروم ازروی شلوارکم سرکیرموکه حالابین روناش قرارگرفته بود بادستش مالش میداد .... لبامو رولباش گذاشتم وزبونمو تودهنش چرخوندم.... خودشوسفت به سینه ام چسبوند، سفتی نوک سینه هاشو بخوبی حس میکردم..... دست راستم راازتوشرتش بطرف سوراخ کونش بردم وقتی انگشتم به سوراخ کونش خورد .... یک دفعه ماهیچه دورش جمع شد...... باانگشتم کمی فشارش دادم... داغ بود... شروع کردبه دل زدن .... پرستو داشت از حال میرفت.... آروم پاهاموبالاآورده وروی لبه میز جلومبل گذاشتم... پرستو دستاش راازدور کمرم باز کرد ویواش رو پاهام دراز کشید وپاهاش را دورکمرم حلقه زد ... این کار باعث شد تاکیرم لای روناش قراربگیره وازروی شرتش به شکاف بهشتی اش بخوره! .... هوس کردم کوس پف کردهشولیس بزنم ..... دهنم حسابی آب افتاده بود.... جلوی خودم را نمی تونستم بگیرم... کیرم به نهایت شقی رسیده بود .... داشت منفجر میشد........ حال پرستوهم کمترازمن نبود .... چراکه احساس کردم شرتش کمی خیس شده .... آروم اونواز روپاهام بلند کردم ورومبل گذاشتم ورفتم پائین بین پاهاش زانو زدم ..... لبه شورتشوازکشاله رونش کمی کنارزدم... لبه های صورتی خوشرنگ کوسش پیداشد، پف کرده وکمانی ، کمی دیگه شورتشو کنارزدم ... وای.... شکاف کوچیک کوسش به صورت یک خط که از درونش دوتا لبه نازک صورتی وزیبا زده بود بیرون به چشم خورد.....ازرایحه دلپذیرش دهنم پرآب شده بود.... قلبم به شدت میطپیدوصدای کروپ.. کروپ اون هیجانم رابیشترکرد.... پرستو به پشتی مبل تکیه داده ونفس.. نفس میزد... تاپش تازیر گلوش بالارفته بودوسینه های گردش که فاصله ای بینشون نیست هماهنگ بانفس کشیدن پرستولرزش و حرکات ژله ای زیبائی رانمایش میدادن .... حریصانه سرمو بطرف کوسش بردم ومستانه لبامو رولبای کوسش گذاشتم.... چه کوسی؟....بالبانی مرطوب وداغ.!!... مک زدم.... وتراوش عسل گونه اش را لیس میزدم.... بوی دلپسندش رایحه ای از بهشت بود.... سیرآب نمیشدم..... دیوانه وارشرت ودامنش راپائین کشیدم .... هیچی حالیم نبود ، رونای سفیدوگوشتیش رابازکردم وانداختم روشونه هام....... یکباردیگه سرمو به طرف دروازه بهشتی پرستوکه حالا دیگه رومبل ولو شده بود بردم، خیس بود... زبونم را توشکاف کوسش کردم آبش را مزمزه کردم چه طعم گوارا و ملسی !!.. ... غلیظ چون عسل..!... دیوانه وار لیس زدم.... تمام صورتم خیس وچسبناک شده بود..... پرستو هم ناله میکرد...... بادستش سرمو بطرف کوسش فشار میداد..... سعی میکرد همانطور که نشسته وناله میکرد... خودشوتکون بده! ...... خودشو کشوند پائینتر، کمی که اومدپائین سوراخ کونش اومد بالا، حالا زبونم به سوراخ کونش که باز وبسته میشد میخورد... شروع کردم به لیسیدن سوراخ کونش خیلی دوست داشتم زبونم را بکنم توسوراخ کونش ولی ماهیچه دور سوراخ کونش اجازه نمیداد تنها تونستم کمی ازنوک زبونموبکنم اون تو!!..... باادامه این کارهردومون به اوج لذت وشهوت رسیده بودیم....... با تمام وجودم کوس وکون پرستو رالیس میزدم برای یک لحظه زبانم به چوچوله پف کرده اش خورد ازخود بیخود شدم، کودکانه اونومک زدم وبین دندونام گرفتم...... بانوک زبونم بااون بازی کردم کمی بزرگتر شد ..... یک لحظه احساس کردم پرستو داره میلرزه فکرکردم سردش شده ولی نه ...اون به اورگاسم رسیده بود.... ریزش آبش تمام صورتم را خیس کرد ... سرمو چنان با فشاربین روناش نگهداشته بود که داشتم خفه میشدم دهانم پرشده بود از آب کوثرش ... چه طعم وبوئی داشت.... وجودم را از آن آب بهشتی سیرآب کردم!!پاشدم شلوارک وشورتمو کشیدم پائین و......گفتم : عزیزم پاشورومبل زانوبزن ، میخوام امشب کوس نازتوازعقب جربدم... پاشو.... کمی هم کونتو بگیر بالا....پرستوپاشدوروی مبل زانوزد وکون سفیدشوطرفم قنبل کردو.......گفت : اول یک کم پشتموبمال..... تفش بزن خشک نباشه؟ .....!!کمرکیرموگرفتم وکمی تفش زدم و سرشوگذاشتم در سوراخ کونش ، با دو دستم آبگاهشوگرفتم که پرستوشروع کردبه چرخوندن کونش واونوفشارمیدادروکیرم ، سوراخ کونش بطور شورانگیزی دل میزدوبازوبسته میشد..!! ، خوب که باسرکیرم سوراخ نرم ومامانی کونش رادرمالی کردم..... سر کیرموکه حالابادکرده بود گذاشتم درکوس نازش ، کلاهک کیرم حسابی بادکرده بود ، هنوزکوسش خیس بودولی کمی تف باکف دستم به سرکیرم مالیدم چون میدونستم کوسش خیلی تنگه ، آخه من همه اش اونوازکون میکنم براهمین کوس نازش تقریباً بکرمونده ..!!....آروم لای کوسشو بازکردم وکله کیرم هل دادم توش ... وای چه کوس تنگ و داغی.. کوسی که همیشه گائیدنش برام تازگی داره.!!...نمیدونم چرا اونشب برای گائیدنش بی طاقت شده بودم .... اما دوست نداشتم کیرمو یک ضرب بکنم توش براهمین یک فشارکوچیک دادم کمی کیرم رفت توولی تنگی کوسش سفت کیرمو گرفته بود ونمیذاشت تکان بخوره....چندلحظه ای کیرموهمان جا نگهداشتم بعد یکباردیگه اونوفشارداد م... پرستوهم کمکم کردوکونش دادعقب وکیرم تاته رفت توکوس نازش طوریکه احساس کردم سرکیرم به غضروف ته کوسش خورده.... برا یک لحظه ماهیچه های درون کوسش حالت انقباض پیدا کردن ولی بلافاصله آروم آروم شل شدن وکیرم بخوبی جای خودش را باز کرد ....... پرستوناله ای کردوبرای یک لحظه از حرکت ایستاد ، با آه وناله گفت : وای مردم..... چراامشب اینقدرکلفت شده ...... وای.... امیر طاقت ندارم تانافم رسیده کمی اونو بکش بیرون .... دارم جرمیخورم..... وای خداجون مردم......!!جداره داخلی کوسش حسابی به کیرم چسبیده بود..... وقتی کیرموکشیدم بیرون لبهای درونی کوسش که صورتی رنگ بودهمراه کیرم اومدن بیرون.. احساس کردم کیرم کلفت تراز همیشه شده..... چراکه فانتزی ذهنم روی منیر وشوهرش بود وپرستورا منیر میدیدم !!.... درفکروخیالم این کوس وکون منیربودکه میگائیدمش... شروع به تلمبه زدن کردم.... آه وناله پرستو بلند شده بود..... معلوم بود اونم داره حال میکنه..... شایداونم توفانتزی ذهنش فکرمیکرد که شوهر منیر داره اونومیکنه.!... وقتی این خیال به ذهنم رسید چنان ازفشارشهوت مست شدم که با تمام وجودم پرستو را میکردم، طوریکه آه وناله اش تبدیل به جیغ شده بود ،همزمان باریتم تلمبه زدنم پرستوهم خودشو عقب جلو میبرد تا کیرم بیشتر بره توکوسش ..... حرکات موذون پرستوهمراه باانقباض وانبساط ماهیچه های درون کوسش موجب شدتا ابتدا اوبالرزشی خفیف ونفس نفس زدن کوتاه به اورگاسم برسه ومن نیز بایک کرختی لذت بخش درحالیکه سرمو بالاگرفته بودم وباصدای بلنداوف ، اوف میکردم تمام آبم را ریختم توکوسش... علیرغم اینکه سست شده بودم ولی همچنان کمرپرستوراسفت گرفته بودم ودوست نداشتم کیرمو بیرون بکشم .... خیلی حال کردم......... حیفم آمد این تنوع گائیدن راازدست بدم ...... بهمین خاطرکارتلمبه زدن را پس ازیک مکث کوتاه ادامه دادم..... حالا کاملاً کوس تنگش خیس ولزج عسلی شده بود وشلپ... شلپ... صدا میکرد... پرستو بی حال شده بود ولی ازمالیدن کونش به شکم وخایه های من دریغ نمیکرد...... همین کاراوموجب شدتاکیرم شقی خودشوحفظ کنه!! ...... پرستو کمی خودشو جابجا کرد وآهسته گفت : همین طور بخوابم.؟ ... دیگه نا ندارم وایسم....!!گفتم : بخواب عزیزم ... ولی آروم که کیرم درنیاد .!!...................پرستودرحالیکه میچرخیدتاروی مبل دراز بکشه ...... گفت : عیب نداره عزیزم بزار دربیاد ..... دوست دارم امشب ازعقب هم بهت بدم ..... آخه وقتی اونومیمالی یک حالی بهم دست میده!! ...... توش شروع میکنه به خاریدن ودل زدن ...... وقتی میکنی اولش کمی درد داره!!........ولی ... دردشم لذت بخشه .!!!........پریدم توحرفش وگفتم: عزیزم چرامیگی ازعقب ونمیگی ازکون!!... قربونت برم بگومیخوام امشب یک کون بهت بدم... اینجوری من بیشتر خوشم میآد!!....اونم که از شهوت حال به حالی شده و کونش براکیر میخارید.......گفت : خوب....کون... میخوام حالا.. یک کون بهت بدم!!......خوبه؟ .... خوشت اومد... خوب بکن دیگه... چرامعطلی ...... کونم میخاره........درحالیکه خودمو روپرستو جابجا میکردم تا اونوازکون بکنم ....گفتم : عزیزم حالا کجای لذت بردنودیدی؟ ..... بزار یک تنوع توسکسمون پیدا بشه، مخصوصاً اگرمنیروشوهرش بیان تواین کار..... وای از حالا چه حالی میشم وقتی توی ذهنم میبینم یک نفردیگه مثلاً شوهرمنیرمیخوادتراازکون بکنه ...... کاش اونم کون کردنودوست داشته باشه که حتماً دوست داره؟!! .... چون کون منیرهم دست کمی از کون خوشگل تو نداره!!.. هرچندهم اگراهل کون کردن نباشه ولی قول بهت میدم بادیدن این کون گردوقلمبه ای که توداری اون که نه هرکس دیگه ای هم بیندش ازش نمیگذره .... مخصوصاً اگر شلوارک چسبون وتنگ هم پات باشه !! ...... وای...!!.. دیونه اش میکنی.!!.. من که خودم کشته مرده اونم ..... خودت خوب اینو میدونی ....... و.. وای ازاون وقتی که یک نفردیگه کونتوببینه وبفهمه میخوای کون بهش بدی .. وای ... میدونی کیرش چه شقی پیدا میکنه.... من جای اون دارم میترکم ... مخصوصاًباراول که میخواد از کون بکندت ...... باچه شوروحالی کونت میزاره....... فکرشو بکن تو اون حالت.... توچه حال ولذتی مبری وبعدش هم من... چون خیلی دوست دارم بعدازاینکه یکی ازکون گائیدت منم پشت سرش تورا بکنم، چه حالی میده؟......!!! آدم کیرشوبزاره جای گرم یک کیردیگه که پرازآب منیه !!!.... وای یعنی میشه؟؟.....سعی کردم بااین حرفها پرستو رابرای کارسکسی جدیدمان آماده کنم، تا ازنزدیک شاهد کون دادنش باشم و ببینم چطوری کون میده و چه شکلی ازکون می کننش ..!!.... واز دیدن آن صحنه ها بهره ولذت شهوانی ببرم، مهمتراینکه اگرجوربشه، بتوانم منیرخوشگل ونازرا که توخواب هم نمیدیدم ،از کون بکنمش !!!... وداغ این مدتو ازدلم دربیارم!!...ضمن ادامه حرفهایم ، آروم کیرمو که حسابی شق شده وهنوزخیس خیس بود درسوراخ کونش گذاشتم وباستون قراردادن دستهام دردوطرف بدنش کمرم رابالا گرفتم تافشار کمتری به کونش بیادوکیرم آروم ویواش بره توکونش تاهم من لذت بیشتری ببرم وهم اون دردش نگیره....... من گائیدن کون را اینطوری، یعنی پرستو دمر بخوابه ومن بخوابم روش رابیشتر دوست دارم وهمیشه هم اینجوری اونوازکون میکنم...... چراکه دراین حالت تمامی کونش توبغلم جا میگیره وازنرمی وگرمی اون بیشتراستفاده میکنم و لذت بیشتری هم میبرم ..... گاهاً دراین حالت بعدازچندتاتلمبه زدن دستاموزیر شکمش میبرم وبافشاردادن به زانوام وستونی کردن اونا بدون اینکه کیرم ازکونش دربیادبحالت سگی، گائیدنشوادامه میدم اونم ازین دوحالت خیلی خوشش میاد وخوب هم متمتع میشه ولذت میبره وآه وناله های آن چنانی میکنه!!! ..... درحالت سگی وقتی چاک کونش راباز میکنم براحتی میبینم کیرم تاته رفته توکونش وتخمام به در کونش میخورن وموقع اومدن آبم، پرستومیخواد که آبموتوکونش بریزم یا روکمرش اما تاحالا نشده آبمو بخوره یابرام ساک بزنه..... میگه دوست نداره وخوشش نمیآد.!!؟؟........ منم تاحالا دراین مورد اصرار زیادی نکردم ...... اما یکی ازکارهای جالب وموردپسندی که همیشه پرستوانجام میده اینه که قبل از کون دادن خودشو خوب تخلیه میکنه ، این کارش موجب میشه تا کیرم راحتر توکونش جا بگیره واونم دردکمتری بکشه ، من هم ازگائیدن یک کون تخلیه شده وتمیز، لذت بیشتری میبرم .. ................
نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1387 ساعت 12:2 شماره پست: 464
بهشت4

روزبعد درشرکت حین انجام امورروزمره اداری هربارکه تلفن زنگ میخورد سریع گوشیرابرمیداشتم تاشاید صدای پرستو دررابطه بادعوت منیرخانم وشوهرش رابشنوم ......
حدودساعت پنج بعدازظهربودکه صدای پرستوراازگوشی تلفن شنیدم .....هیجان غیرقابلتوصیفی درونم را به لرزه درآورد...... مبادا قبول نکرده باشند!!! .... اگرقبول کردهباشند؟....از کجا شروع کنیم؟؟... چه جوری؟؟.... هیجان... تمام هوش وحواسم راتحتتاثیر قرار داده بود طوریکه صدااز گلوم در نمیومد!!!...پرستو چندبارالو..الو گفت... توهمین فاصله که زمان برایم کش امده بود.. بالاخره بخودم آمدم وسلام کردم.....پرستوپرسیدامیر چراجواب نمیدی؟؟..
گفتم: داشتم با همکارم حرف میزدم که توزنگ زدی ..... ببخشید.... خوب ؟! خوبی عزیزم؟..... چه خبر؟...
گفت : مرسی .. خوبم ....توخوبی؟؟... شرکت چه خبر..؟....
وای که داشتم ازهیجان میمردم.....تودلم گفتم.. بابا زودترحرفتوبزن... میان یانه ؟..این حال واحوالو بذاربرا بعد..... خودموکمی آرام کردم و.....
گفتم :منم خوبم مرسی عزیزم..... شرکت هم مثل همیشه ..... خبری نیست خبرا پیش شماست..خانم .. خانما..
سعی کردم جلوی هیجان درونی ولرزش صداموتاانجاکه ممکنه کنترل کنم ... تا حدی هم موفقشدم.......
پرستوگفت : هیچی صبح یکی دوبارزنگ زدم منیر نبودش ..براش پیغام گذاشتم... تقریباًنیم ساعت پیش زنگ زد....
بااضطراب گفتم: خوب ؟؟..!!!
گفت: بعدازحال واحوال موضوع دعوت را پیش کشیدم......... اول تعارف کردوکمی نه ونوکرد.... ولی بالاخره قبول کردکه........ فرداشب برای شام بیان .. راستی اسم شوهرشمحسن ... وآرشتیک هم است .......
ذوق زده شدم ..... اگر پرستوپیشم بودصدبار میبوسیدمش..!!!
خیلی تشکر کردم .... اونم دیگه چیزی نگفت خداحافظی کردم وگوشی راگذاشتم .. از شوروهیجان دستم بکار نمیرفت ...همین جوری خودمومشغول کردم ولی افکارم جای دیگه ای بود....وچه خوب شد که آخروقت زنگ زد........
موقع آمدن به خانه جلوی چندتا مغازه ترمزکردم ومقداری خریدکردم.... سعی ام برآنبودبامعطلی بیشتربتونم بدون استرس وهیجان برم خونه....
وقتی ازدراومدم توچون دستم پربود پرستوفوراً به کمکم اومد ومقداری ازاجناسی راکهخریده بودم ازدستم گرفت وباهم رفتیم آشپزخانه اونجا متوجه شدم که پرستوچی پوشیده!!!یک شلوارک سفیدنازک تن نما وخیلی کوتاه وچسبون بدون پانتی ویک تاپ مشگی رکابی اونمبدون سوتین!! .... اگر اون شلوارک پاش نبودبرجستگیهای کفل وکوس پف کرده ورونهایگوشتی سفیدش به این قشنگی که حالا توچشم میخورد به این زیبائی دیده نمیشد!!!
زدم درکونش تابرگشت بوسیدمش.... وگفتم خیلی دوستت دارم!!......
سرش راکمی برگردوندطرفم وبدون اینک حرفی بزنه باخمارچشمی نیم نگاهیم کرد، این نگاهعاشقانه خستگی روز راازتنم بیرون کرد ..... من عاشق این نیم نگاهاش هستم در اون، یکحالت معصومانه ویکرنگی همراه باشیطنت کودکانه وجودداره ....... نگاهش که باتلاقیچشمانم مواجه شد، لبخندشیرین ودوست داشتنی زد که زیبائی صورت قشنگش را صد چندبرابرکرد...
بعدازصرف شام پرستو مشغول جمع نمودن میزشام وآماده کردن چای شد منهم رفتم توی هالنشستم وروزنامه ای راورق زدم که پرستوباسینی چای ومقداری میوه وشیرینی اومد وبغلدستم نشست ...... روزنامه را کناری گذاشتم و....
گفتم : خسته نباشی ....عزیزم... خوب بگوببینم منیر خانم چی گفت...اززندگی جدیدش....ازشوهرش .. راضیه؟..
پرستوهمانطورکه نشسته بود بطرفم چرخیدوخودشوبهم چسبوندو.......
گفت: خیلی اززندگیش... ازشوهرش...... ازاخلاق ورفتارمحسن وخانواده اش راضیه ....زندگیش هم تاًمینه ...... وضع مالیشون هم خوبه.....
گفتم : خوبه !!!
پرستوادامه دادو......
گفت : وقتی دعوتشون کردم بیان اینجا... خیلی تعارف کرد.. که نه مزاحم نمی شیم وازاین تعارفا ..... گفتم به بین منیر جون من وتوکه تازه با هم دوست نشدیم !! که باهمتعارف داشته باشیم ..... من وامیر دوست داریم باشما دورهم باشیم.... بگیم .. و..بخندیم .... مخصوصاًحالا که آقا محسن هم هست وامیر از تنهائی در میاد..... شما کهبیائید خوب ماهم میائیم .... قدرمسلم این رفت وآمدها ما را بیشتربه هم نزدیک میکنه!!...خلاصه راضی شد .... خوب؟ اینم ازاین..!.. حالا..؟..
گفتم : دستت دردنکنه.... حالا فرداشب همه دورهمیم .... ومیگیم و میخندیم !. راستیپرستو جان ! پاشو.. پاشو وایسا.... میخوام یک نگاهی به شلوارک وتاپت بکنم.!. پاشودیگه!...
پرستو باکمی تعجب پاشدوروبروم ایستاد...... سرتاپاشوخوب نگاه کردم....
گفتم: یک کم بچرخ !!....
هیکلش از تناسب وزیبائی چیزی کم نداشت!..پرستو پرسید : خوب ؟؟..منظور.؟. ..... تمامشد؟ .. بشینم؟؟...
گفتم: مرسی پرستوجان بشین عزیزم!.. حالا میتونم یک خواهش کنم؟...
گفت : حتماً.... بتونم برات انجام میدم .....
گرفتمش توبغل ولباشو بوسیدم و...
گفتم: میخوام فرداشب که منیروشوهرش میان اینجاهمین لباسا را تنت کنی!..اینا خیلیخوشگلت کرده...
پرستوکمی خودشو جابجا کردوگفت : منیرهیچی ولی جلوی محسن چی؟ با همینا... باشم؟ ..عیبینداره..آخه هیچی زیرش نپوشیدم ؟
گفتم: نه؟ هیچ عیبی نداره؟.!..خیلی هم عالیه !.... ضمناًجلوه وزیبائیش به اینه کهزیرش چیزی نپوشی !! منکه خیلی خوشم اومده ....... اوناهم که غریبه نیستن؟......
درحالیکه دستموروی رونهای خوش تراش وصاف ومرمرینش میکشیدم.... میخواستم برای فرداشبپرستوجلوی محسن سنگ تمام بزاره .... وتوجه محسن را بخودش جلب کنه!! ببینم چند مردهحلاجه؟!!! اهلش هست یا... ببوه؟؟!!...... ازاینکه فرداشب پرستو بااین لباس سکسیجلوی محسن قربده وپذیرائی کنه وموقع تعارف باکمی دولاشدن پستوناشو نشون بده ....واز پشت تمام برجستگی کون گردشو به تماشا بزاره ... داشتم شق میکردم...... فنجانچای راکه برداشتم پرستو متوجه برجستگی جلوی شلوارکم شدو........
گفت: امیر؟..... توهیچ سیرنمیشی؟!!!..
گفتم:... ازچی ؟... ازچای؟!!..
گفت: ....آره ....ازچای...جلوتونگاه کن..!!.. توکه دیشب اون همه؟.......!!
گفتم: ..عزیزم منکه بایک شب ودوشب .... یایک سال ودو.. سال ازتوسیر نمیشم فکرکنم یکعمرهم سیر نشم .....
هرچند اون شب برای نمایش کون پرستوهنگام پذیرائی ازمحسن کیرم حسابی شق شده بود ولیبمنظورنیاز فرداشب به انرژی سکسی ، شب را فقط بابوس وکنار باپرستو به صبح رسوندم.
صبح توی اداره تمام فکرم اطراف مهمانی شب دورمیزد ... آیامنیرهم لباس سکسی خواهدپوشید؟.. آیا محسن این اجازه را به او خواهد داد ؟.... بااین افکارساعات کاررا پشتسرگذاشتم..... هنگام اومدن به خونه مقداری میوه وسایر مایحتاج مورد سفارش پرستو راخریدم.... وقتی واردخونه شدم... همه جا برق میزد... معلوم بود پرستوبیشترازهمیشهبخونه رسیده .... برای تنوع بیشترچند تغییر دکورکوچیک هم داده بود.... بخودشم خوبرسیده بود..... وهمون لباس مورد پسند منوپوشیده بود ..... مینی شلوارک سفیدتن نما!! تاپ بندی کوتاه وچسبون !.. کوتاه به اون اندازه که ناف خوشگل گود نشسته اش بهبیننده اش میخندید..... خیلی خوشم اومد!! به این میگن زن خوش سلیقه وخوش پوش!!
بوسیدمش وطبق معمول همیشگی دستی کشیدم به دنبه اش ...... و...
گفتم: خسته نباشی عزیزم .. سنگ تمام گذاشتی ... چه سلیقه ای بخرج دادی !! خوش بحالشوهرت!! .....
خندید... ازاون خنده هائی که من عاشقشم ......
سریع صورتمو تیغی انداختم ویک دوش گرفتم ....ازحمام که دراومدم ....
پرسیدم: کمک نمیخوای؟... چیزی کم نداری؟.....
باسراشاره کرد.. نه... باهم رفتیم توآشپز خونه همونجا باهم یک چای باکمی شیرینیخوردیم.... پرستوسرحال وبشاش بود....... ولی من کمی حالت استرس بصورت چشم انتظاریداشتم بدون اینکه روی حرکات ظاهریم اثرگذاشته باشد ، برای خنثی کردن حالت درونیموتا آمدن منیر وهمسرش محسن...... شروع کردم باپرستو شوخی های سکسی دوران نامزدی ...وباهم ازته دل خندیدن ..... که صدای زنگ آیفون مارا بخود آورد...!!!
پرستوپرید گوشی را برداشت ضمن حال واحوال درراهم بازکرد ورفت پشت در ورودی آپارتمانمنتظرایستاد تا اونا پشت درمعطل نشن ......
چند لحظه ای طول نکشید که صدای پاشون ازپشت دراومد.... پرستوقبل اینکه اونا زنگبزنند درو بازکرد... من باچندمتر فاصله عقب ترازپرستو تقریباً اول هال ایستاده بودم.....ابتدا منیرخانوم.. وپشت سرش محسن.. وارد شد........ منیرضمن دست دادن باپرستو، لبایپرستورابوسید ومن سریع خودمو به پشت سر پرستورسوندم..... پرستوبعد ازروبوس بامنیر،دستشوطرف محسن درازکرد، محسن ضمن دست دادن باپرستو، صورتشو جلوآورد! پرستوهم کملطفی نکردو یک لب بهش داد!!..... منهم معطل نکردم بلافاصله بامنیردست دادم ویک لبحسابی ازش گرفتم البته خود منیربیشتراستفاده کرد ... چون احساس کردم کمی بیشترازحدمعمول خودشو بهم چسبونده!!... باراولی بودمنیررا میبوسیدم وازش لب میگرفتم.... خیلیخوشگلترازقبل شده بود.... بامحسن هم روبوسی کردم.... قیافش به دلم نشست.....ازنظرسنی تقریباًهمسن و سال خودم بود.. چهراش هم ازاون چهرهائیه که به نظر آشنامیانوآدم فکرمیکنه قبلاً یکجائی اونو دیده!!!!.... منیر خیلی سریع وخودمونی اونوبما..ومارابه اومعرفی کرد...... منم بخاطرسنجیدن اوضاع در دنباله معرفی منیر ...
گفتم: به.. به .... خیلی خوش اومدین .... ضمناً ازدواجتون را بهر دوی شما تبریکمیگم.... منیرجان ازدواج بامحسن خان خوب بهت ساخته.... چون .. درسته قبلش خیلی زیبابودی.. ولی میبینم حالا خیلی خوشگلتروخوش اندام ترشدی....... خوب محسن جان به توهمتبریک میگم...... زن خیلی خوشگل وبسیار مهربونی به تورت خورده....... خودت هم بهنظر ورزیده وورزشکار میای!.....
درحالیکه منیروپرستویکقدم جلوترازما بطرف پذیرائی میرفتن .... من ومحسن هم پشتسراونا... پرستوخیلی ماهرانه کون قشنگشو میچرخوندوراه میرفت!!..... فکر وچشمم دنبالکون پرستوبود، چون شلوارکش ازپشت زیرلنبرای کونش جمع شده، ووقتی قدم برمیداشت خطمنحنی زیرکون وقسمت کوچیکی ازلنبر سفید کونش پیدا میشدویک منظره دل انگیزبه بینندهنشون میداد!!
محسن دردنباله حرفهای من......
گفت: مرسی امیرجان ... منیرخیلی ازشماهاتعریف کرده.... حالا میبینم واقعاً حرفاشبجابوده وزوج خوش تیپی هستین.... مخصوصاًخیلی اززیبائی وشادابی پرستوخانم برامتعریف کرده ..... درحالیکه میبینم ایشون خیلی زیباتروخوشگلترازاونیه که منیرگفته......
تشکرکردم ونشستیم توپذیرائی... پرستوروبروی محسن ....... ومنیرکه مانتو صورتی بایکشلوارسفیدچسبون تازیرزانوپوشیده بودمقابل من نشست ..... صحبت من ومحسن هنوزدنبالهتعارفات بود... که منیر... کمی جابجا شدو.....
گفت: خیلی گرمه...
وپاشدکه مانتوش دربیاره پرستوروکردبهش و....
گفت: منیرجون بیایک لباس راحت بهت بدم بپوش تابیشترکلافه نشدی؟!!
همینطورکه باهم پاشدن برن طرف اطاق شنیدم منیر میگفت آخه پرستوجون زیرلباسام چیزینپوشیدم!!! ... ورفتن تو اطاق .....
من ازکارمحسن پرسیدم واوهم ازحال واحوال و کاروزندگی ماپرسید ..... و خلاصه خوبباهم قاطی شدیم........ که دیدم پرستوومنیر ازاطاق اومدن بیرون...!! خشکم زد..!! چیمیدیدم ؟؟؟... منیر یکی ازاون شلوارکهای استرج خیلی کوتاه وچسبون پرستوراهمراه بایکتاپ زردخوشرنگ بندی تنش کرده بود..... تاحالا منیررااینجوری سکسی ندیده بودم.....وقتی نزدیکترشد دیدم عجب کوس برجسته ای لای پاشه وچه رونهای سفید وبهم چسبیده ایداره...... زانوی سفیدگوشتی.... ساق پای کشیده باناخونهای مانیکورزده ومخصوصاً پشتپای گوشتی وپری داره ..... ازروبروکه میومدباریکی کمرش بزرگی کونشو نشون میداد!دوست داشتم پشتشوبهم میکردتا لنبرای گوشتی و خوشگلشو میدیدم!! کمرش کمی باریکترشدهبود.... منیرازنظرهیکل کمی درشت تروقدش یکی دوسانت ازپرستو بلندتر بود.......
چنان محو تماشای هیکل منیر شده بودم که دیگه متوجه حرفهای محسن نبودم .... خوب کهنزدیک شدن منیرمثل همیشه متوجه نگاههای دریده من شد...... درست وقتی خواست روبرومبشینه یهوننشسته پاشد... برگشت و.......
گفت: برم کیفموبیارم....
وخیلی زیرکانه ... کونشو بایک قر خیلی ماهرانه بطرف ما شایدهم طرف من چرخوندوخیلیآروم وآهسته !! که من خوب ببینمش.... رفت طرف اطاق .... وای... چه کونی انداختهبودتواین شلوارک!! .... اگرپرستوبااون کون خوشگلش زنم نبود واین همه ازکون نکردهبودمش...... تواون لحظه که از فاصله کمترازشصت یاهفتادسانت برجستگی کون منیررادیدمحتماً ایست قلبی میکردم!!!!... تواین لحظه که من محوتماشای جمال کون منیرخانوم بودمپرستوهم بیکارننشسته بودچراکه برای تعارف میوه وشیرینی به محسن ، طوری جلوی اوخمشده بودکه یکی از پستونای خوشگلش ازبالای تاپش تقریباًاومده بودبیرون وباحرکات بالاتنه پرستوکه شایدمخصوصاً تکون میداد لرزش ژله ای میکرد ...... دیدن این دوصحنه یعنیکوس و کون برجسته منیر وکاربسیارسکسی پرستو، چنان دیگ شهوت رادردرونم به غلیاندرآورده بود که قدرت هرگونه حرکت یاتفکرراازوجودم سلب کرده و تمرکز فکریموازدستمگرفته بود !!!.. کیرم تاحدانفجار شق شده بود ... طوریکه برای مخفی کردنش مرتبخودموروی مبلی که نشسته بودم جابجا کرده و ووول میخوردم!...... پرستو تعارفش کهتمام شد نشست ونوک پستونشو که به لبه تاپش گیرکرده وبیرون مونده بودکردزیر تاپش!..توهمین لحظه هم منیر دست خالی ازاطاق بیرون اومد وبایک لبخند شیطنت آمیز روبرومنشست !!..... میوه تعارفش کردم و....
گفتم: منیرجون.. جداً امشب بااومدنتون منت روماگذاشتین، ازاینکه دعوت مارا قبولکردین ازهردوی شما ممنونم........
محسن درحالیکه پاشو روپاش می انداخت ونگاه حریصانه اش روی رونهای سفید پرستو بود....
گفت: خواهش میکنم این مائیم که ازتنهائی دراومدیم..... وسعادت دیدار شماراپیداکردیم......
پرستوضمن اینکه پامیشد.....
گفت: امیر... به منیرجون وآقامحسن بیشتر تعارف کن تاچای بیارم...
منیرهم پشت سر پرستو پاشدو...
گفت : پرستو جون... منم میام کمکت.....
محسن همینطورکه کون پرستورانگاه میکرد.....
گفت: امیرخان خونه قشنگ، وزن خیلی خوشگل وباسلیقه ای داری معلومه خیلی خوش سلیقههستی!!...
تشکرکردم و....
گفتم: محسن جون فکرمیکنم منیرازخوشگلی یکپا جلوترازپرستوباشه!!......
منیروپرستودرحالیکه میخندیدن بایک سینی چای برگشتن وهمینطورکه خنده شون ادامه داشتسرجاهاشون نشستن....... منیرازتوی سینی یک فنجون چای برداشت وباهمون حالت سکسیپرستوکه بمحسن میوه تعارف کردبوداونم طوری دولا شدتاچای را بمن بده که یکیازپستوناش ازجلوی تاپش افتاد بیرون ولی چون بزرگترازپستون پرستو بود بجای لرزش ژلهای ، آونگی تکون میخورد... بااین حرکت منیر، معلوم شدکه پرستومخصوصا موقع تعارفپستونشو انداخته بیرون تامحسنوحشری کنه.... شایدفکرکرده من متوجه اون نشدم، وحالاکه رفتن توآشپزخونه چای بیارن، موضوع را به منیرگفته وبرای همین هم میخندیدن!! ...منیرهم واسه اینکه ازپرستو عقب نمونه حرکت اونوبرای من انجام داد!!... همینطورکهتوخط پستون منیرجون بودم...... محسن .....گفت:.... امیرخان تواین مهمونی فقط جای مشروب خالیه؟...... حیف شد اگه میدونستم